Д-р Юлиян Найденов
Кмет на община Силистра
тел.: 086/ 816 333
факс: 086/ 823 343
E-mail: mayor@silistra.bg
  • Този сайт е разработен по проект осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд