Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Приемна грижа

Дата на публикуване: 02.04.2024
Последна актуализация: 02.04.2024

 

 

Приемна грижа

 

„Приемна грижа“ /ПГ/ е социална услуга в общността, която осигурява отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство.

Община Силистра е доставчик на „Приемна грижа“ и реализира дейностите по предоставянето й в рамките на Проект BG05SFPR002-2.006 „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ КОМПОНЕНТ 1, Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

 

Целеви групи:

 • Деца, жертви на насилие и злоупотреба;
 • Деца, на които предстои осиновяване;
 • Деца, настанени в специализирани институции;
 • Новородени, за които няма възможност да бъдат отглеждани от техните родители;
 • Деца с увреждания
 • Деца, непридружени бежанци

Приоритетни групи деца за настаняване в приемни семейства:

 • Деца до 3-годишна възраст;
 • Деца с увреждания;
 • Деца, жертви на насилие и трафик;
 • Деца, непридружени бежанци;
 • Деца, спрямо които е приложена мярка „Полицейска закрила“, след изтичане на срока й;
 • Деца, при условията на заместваща приемна грижа;
 • Деца с поведенчески проблеми. Лица/деца с увреждания, включително деца с увреждания;

 

Приемната грижа се развива от 2010 г. на територията на община Силистра, когато е прието първото заявление в ОЗД при ДСП - Силистра от кандидат-приемен родител. През месец януари 2011 г. е настанено първото дете в приемно семейство.

От 2012 година Община Силистра предоставя приемна грижа по проект „И аз имам семейство“. През периода 2015 – 2023 година социалната услуга се предоставя в рамките на проект „Приеми ме 2015“, като от  01.11.2016 г. е въведен нов областен модел на управление и предоставяне на услугата „Приемна грижа“ в страната. След преминаване към областен модел, цялостният обхват по предоставянето на социалната услуга „Приемна грижа“ се осъществява от общината – областен град, чрез Областен екип по приемна грижа и до края на 2023 г. включва общините Силистра, Дулово и Кайнарджа.

От 01.01.2024 г. Община Силистра е доставчик на приемна грижа по Проект BG05SFPR002-2.006 „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ КОМПОНЕНТ 1 и осъществява дейността в общините Силистра, Дулово, Кайнарджа и Главиница.

Основната цел на услугата е да се гарантира правото на детето да расте и да се развива в сигурна и безопасна семейна среда, която да допринесе за неговото пълноценно физическо, психическо и емоционално развитие; да се подготви детето за самостоятелен начин на живот и/или реинтеграция в биологичното семейство или осиновяване.

Социалните услуга се предоставя при спазване на основните принципи, като:

 • Гарантиране най-добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето;
 • Зачитане достойнството на детето;
 • Гарантиране правото на всяко дете да бъде отглеждано в семейна среда;
 • Уважение към личната история и етническата и културна идентичност;
 • Настаняване на детето възможно най-близо до родителите му и/или до други значими за него хора;
 • Осигуряване на редовни контакти между детето и неговите биологични родители, когато това е в негов интерес;
 • Зачитане правото на биологичните родители и детето да участват в процеса на вземане на решения, относно бъдещето на детето;
 • Равнопоставеност и партньорство на участниците в процеса;
 • Поверителност на информацията;
 • Временен характер на настаняването.

 

Дейности

 • Набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства;
 • Обучение;
 • Адаптиране, настаняване и отглеждане на деца в риск;
 • Подкрепа и наблюдение.

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на децата за:

 • Недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и др.;
 • Гарантиране на равен достъп до разнообразни дейности за подкрепа, съобразно индивидуалните потребности;
 • Информираност и право на избор при определяне на подкрепата;
 • специална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на децата;

 

Настаняването на децата в приемни семейства става със заповед на  директора на Д"СП" след извършена оценка на случая и по предложение на водещия социален работник от ОЗД. Съгласно Административно-процесуалния кодекс заповедта подлежи на предварително (незабавно) изпълнение. В едномесечен срок ДСП предявява иск до Районния съд за настаняване по съдебен ред.

 

 

 

 

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/