Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИОТНОСНО: Възлагане на автобусни превози по линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра

Дата на публикуване: 16.03.2023
Последна актуализация: 16.03.2023

Община Силистра публикува списък на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, които има право да възлага, считано от 01 / 03.04.2023 г., за срок до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба № 2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 30.09.2023 г., съгласно Решение № 1-159-5 / 16.03.2023 г. на Областния управител на област Силистра за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози, и образец на заявление до кмета на Община Силистра за заявено желание за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по линии от списъка.

Срок за подаване на документи в деловодството на Община Силистра: до 12,00 ч. на 24.03.2023 г.

Приложения: 1. Списък на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра.

2. Образец на заявление за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси.

16.03.2023 г.
гр. Силистра

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра