Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Стартира кандидатстването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - ЕТАП II

Дата на публикуване: 15.06.2023
Последна актуализация: 28.09.2023

МРРБ официално публикува утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Процедурата е отворена от 02.06.2023 г. и всички желаещи собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, могат да започнат подготовката на документи и подаването им чрез общинските администрации.

Общият размер на средствата за тази процедура е в размер на 282 470 400.00 лева с ДДС. Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999. Одобрените сгради ще получат до 80 % безвъзмездна финансова помощ. Сдруженията на собствениците поемат 20 % от стойността на допустимите разходи по проекта. Основната цел на програмата е подобряване енергийните характеристики на жилищните сгради, достигане на клас на енергопотребление „В“ на многофамилните жилищни сгради, намаление на енергийното потребление на страната,  редуциране на емисиите на парникови газове; постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.

Насоките за кандидатстване са публикувани на електронната страница на МРРБ www.mrrb.bg, раздел „Проекти по НПВУ“, секция „Процедури по НПВУ“, подсекция „Процедури, отворени за кандидатстване“, Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“, както и на портала на ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/fbf34c6a-8f67-4d16-9019-3bd43c71b70f

Крайният срок за кандидатстване по настоящата процедура е 16.01.2024 г.

ВАЖНО!!

Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, общинските администрации могат да откажат да приемат заявления за участие след 10.12.2023 г.

Етап 1: УКАЗАНИЯ за създаване и регистриране на сдружение на собствениците по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)

За всички вече регистрирани сдружения, които ще участват по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап I", следва да уведомят Община Силистра, за да могат да бъдат направени необходимите промени свързани с кандидатстване по настоящата процедура, смяна на управител/и или управителен съвет, адрес, наименование на сдружението и др., както и да сключат допълнително споразумение за целите на конкретната процедура по следния начин:

Уведомления за промяна на вече регистрирани сдружения

Етап 2: Подаване на Заявление за участие

Регистри на фирми, извършващи обследвания за енергийна ефективност и обследвания за установяване на техническите характеристики на сградите

Нормативни документи:

1. ЗАКОН за управление на етажната собственост
2. НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

За контакт с Община Силистра във връзка с програмата - 086/816 294 г-жа Т. Стоянова, 086/ 816 322 и 086/816 259 - отдел "Европейски проекти и програми"

https://www.livechatalternative.com/