Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HT1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F3

МЕСТНИ ИЗБОРИ - 29.10.2023 Г.

Дата на публикуване: 10.08.2023
Последна актуализация: 12.09.2023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Промяна в списъка на местата за гласуване

Общинска администрация Силистра, уведомява гражданите, които ще гласуват в:
СИК № 166 – с. Айдемир, ул. „София“ № 147, бивше училище „Христо Ботев“, че същата е преместена в НЧ „Родолюбие“ с адрес: с. Айдемир, ул. „София“ № 90.