Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HT1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F3

МЕСТНИ ИЗБОРИ - 29.10.2023 Г.

Дата на публикуване: 10.08.2023
Последна актуализация: 03.11.2023

 

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

 

СЪОБЩЕНИЕ

          ОТНОСНО: Предаване на изборните книжа и материали от Общинска администрация Силистра и ОИК Силистра на секционните избирателни комисии на 04.11.2023 г.

          Предаването на изборни книжа и материали във връзка с произвиждането на избори за общински съветници и за кметове /втори тур/ на 05.11.2023 г. ще се проведе в стола на Община Силистра, намиращ се в сградата на общината, с адрес – гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 33, вход – от страната на Дунавски парк на 04.11.2023 г., както следва:

 1. От 12.00 ч. за секционните избирателни комисии от № 193100101 до № 193100157;
 2. От 14.00 ч. за секционните избирателни комисии от № 193100158 до 193100194.

 

 

График за демонстрации на специализирани устройства за машинно гласуване с инсталирана демо версия, във връзка с разяснителната кампания за изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

 

Населено място

Дата

Начален час

Краен час

гр. Силистра

25.10.2023 г.

13.00 ч.

17.00 ч.

гр. Силистра

26.10.2023 г.

08.00 ч.

13.00 ч.

12.00 ч.

17.00 ч.

гр. Силистра

27.10.2023 г.

08.00 ч.

13.00 ч.

12.00 ч.

17.00 ч.

с. Бабук

25.10.2023 г.

14.30 ч.

16.30 ч.

с. Сребърна

26.10.2023 г.

08.30 ч.

10.30 ч.

с. Айдемир

26.10.2023 г.

11.00 ч.

13.00 ч.

с. Калипетрово

26.10.2023 г.

14.00 ч.

16.00 ч.

с. Йорданово

27.10.2023 г.

08.30 ч.

10.30 ч.

с.Професор Иширково

27.10.2023 г.

11.00 ч.

13.00 ч.

с. Брадвари

27.10.2023 г.

14.00 ч.

16.00 ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

          ОТНОСНО: Изключване на избирател от списъка на заличените лица в изборния ден.

          На основание чл. 40 ИК, избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка на заличените лица, има право да гласува, ако представи удостоверение, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.

          Удостоверението се издава от кмета на общината/района/кметството или от кметския наместник в изборния ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, въз основа на доказателства и документи или при служебна проверка, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.

 

СЪОБЩЕНИЕ

          ОТНОСНО: Изключване на избирател от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК.

          На основание чл. 39, ал. 2 и 3 ИК, лице, което е вписано в списъка на заличените лица, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община, което се предава незабавно от общинската администрация на компетентния кмет на община, район, кметство или кметски наместник.

          Заявлението съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

 

СЪОБЩЕНИЕ

          ОТНОСНО: Предаване на изборните книжа и материали от Общинска администрация Силистра и ОИК Силистра на секционните избирателни комисии на 28.10.2023 г.

          Предаването на изборни книжа и материали във връзка с произвиждането на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. ще се проведе в стола на Община Силистра, намиращ се в сградата на общината, с адрес – гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 33, вход – от страната на Дунавски парк на 28.10.2023 г., както следва:

 1. От 09.00 ч. за секционните избирателни комисии от № 193100101 до № 193100157;
 2. От 11.00 ч. за секционните избирателни комисии от № 193100158 до 193100194.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Сектор „Български документи за самоличност“ (БДС) при ОДМВР – Силистра в гр. Силистра, гр. Дулово и гр. Тутракан ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за общински      съветници и кметове на 29.10.2023 г.

 

В седмицата преди 29 октомври 2023 г., когато ще се проведат изборите за общински съветници и кметове, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. В сектор БДС е създадена следната организация за работа:

 1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
 2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 27 октомври 2023 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

 

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

 1. Гражданите лично да подадат искане в сектор БДС при ОДМВР – Силистра, РУ – Дулово или РУ – Тутракан  за дните от 24 до 28 октомври 2023 г. от 8.30 ч. до 17.00 ч. и на 29 октомври 2023 г. от 8.30 ч. до 19.00 ч. Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административното обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на ОДМВР – Силистра.
 2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за общински съветници и кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
 3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение маже да се издаде във всяко РУ и участък към РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

При провеждане на втори тур на избори за общински съветници и за кметове (05.11.2023 г.) ще бъдат издавани нови удостоверения от 31.10.2023 г., съгласно описания по-горе начин и време.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.    

 

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА  ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 29 ОКТОМВРИ 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 ОТНОСНО: Гласуване с подвижна избирателна кутия

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 14.10.2023 г.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място/общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия – 23.10.2023 г.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия / Приложение № 17-МИ/

Избирателите могат да изпращат заявленията на ел. поща: grao@silistra.bg

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Промяна на деня и часа за провеждане на консултации за състав на подвижна СИК за община Силистра.

          На основание Указ № 146 от 31 юли 2023 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. (обн.  ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.), Решение № 2378-МИ от 12 септември 2023 г. и Решение № 2546-МИ от 29 септември 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, Ви уведомяваме, че консултациите за състав на подвижна СИК за община Силистра ще се проведат на 10 октомври 2023 година от 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Силистра.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общинските съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Във връзка с Решение № 2545-МИ от 29 септември 2023 г. на ЦИК, уведомяваме избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, че в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция. Преценката за това дали секцията е подходяща е на самия избирател, а не на СИК.

 

СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО: Подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес.

          Заявленията за гласуване по настоящ адрес се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 14 октомври 2023 г., пред органите по чл. 23, ал. 1 ИК (съответната общинска администрация) по настоящия адрес на избирателя.

          Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите – 28 април 2023 г.

          Избирателите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

          Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • Чрез SMS
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон
  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно чл. 396 и § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс през 2023 г. в изборите за общински съветници и за кметове имат право да гласуват българските граждани, които:

 • са навършили 18 години към изборния ден включително;
 • не са поставени под запрещение;
 • не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
 • имат адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на страната към изборния ден, като поне единият от адресите е на територията на съответната община, а в избори за кмет на кметство – на територията на кметството.

а) в избори за общински съветници и кметове на общини:
Българските граждани трябва да имат:

 • и постоянен, и настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват или:
 • постоянен адрес на територията на общината, в която ще гласуват, и настоящ адрес на територията на друга община в Република България или:
 • към дата шест месеца преди изборния ден да имат настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват, и постоянен адрес на територията на друга община в Република България. В този случай, за да бъде допуснат да гласува, избирателят трябва да е поискал до 14 дни преди изборния ден пред съответната общинска администрация по настоящ адрес вписване в избирателния списък по настоящ адрес;

б) в избори за кметове на кметства:
Българските граждани трябва да имат:

 • и постоянен, и настоящ адрес на територията на кметството, в което ще гласуват или:
 • постоянен адрес на територията на кметството, в което ще гласуват, и настоящ адрес на територията на друго населено място в Република България или:
 • към дата шест месеца преди изборния ден да имат настоящ адрес на територията на кметството, в което ще гласуват, и постоянен адрес на територията на друго населено място в Република България. В този случай, за да бъде допуснат да гласува, избирателят трябва да е поискал до 14 дни преди изборния ден пред администрацията на съответното кметство по настоящ адрес вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

В местните избори през 2023 г. гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имат право да гласуват, ако отговарят на следните условия:

 • навършили са 18 години към изборния ден включително;
 • не са поставени под запрещение;
 • не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
 • не са лишени от правото да избират в държавата – членка, на Европейския съюз;
 • имат статут на постоянно или продължително пребиваване в Република България, удостоверен с валиден документ;
 • имат адрес на пребиваване в Република България най-малко 6 месеца преди датата на изборите – 28.04.2023 г., както следва:
  а) при избори за общински съветници и за кметове на общини:
  в населено място на територията на общината, в която ще гласуват;
  б) при избори за кметове на кметства:
  на територията на кметството, в което ще гласуват;
 • подали са декларация по образец, приет с решение на ЦИК, в общинската администрация по адреса на пребиваване не по-късно от 40 дни преди изборния ден – 18.09.2023 г. или

са били вписани в избирателен списък част ІІ за гласуване по адрес на пребиваване в предходните местни избори през 2019 г. и няма промяна оттогава във вече декларираните обстоятелства
Ако са настъпили промени в тези вече декларирани обстоятелства, тогава за вписване в избирателен списък част ІІ за гласуване в местните избори през 2023 г. се подава нова декларация в съответната общинска администрация.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО: Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

          Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник.

          Гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателен списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник.

          Заявленията се приемат от съответната администрация не по-късно от 7 дни преди изборния ден.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., Общинска администрация Силистра, уведомява избирателите, че избори за кмет на кметство на територията на община Силистра, ще се произвеждат в следните населени места: с. Айдемир, с. Бабук, с. Брадвари, с. Ветрен, с. Йорданово, с. Калипетрово, с. Професор Иширково, с. Смилец, с. Срацимир, с. Сребърна.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Промяна в списъка на местата за гласуване

Общинска администрация Силистра, уведомява гражданите, които ще гласуват в:
СИК № 166 – с. Айдемир, ул. „София“ № 147, бивше училище „Христо Ботев“, че същата е преместена в НЧ „Родолюбие“ с адрес: с. Айдемир, ул. „София“ № 90.

Списък на заличените лица
Дата на публикуване: 18.10.2023

https://www.livechatalternative.com/