Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12116
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H40

Документи за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 02.12.2021

 

За да получите определена категория обществена информация се подава заявление. Заявленията се регистрират от деловодител, след което се предоставят на Кмета на Община Силистра. Той от своя страна ги насочва за проверка и окомплектоване към гл. експерт „Мрежова и информационна сигурност и услуги“. Главният експерт, съвместно със служители от съответната дирекция, от чиято компетентност е търсената информация, и под контрола на главния юрисконсулт, подготвя мотивирано решение за предоставяне или отказ от предоставяне на търсената информация по реда на Закона за достъп до обществена информация.