Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7

Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 01.02.2022

В настоящият раздел се съдържат информация и документи за възлаганите от Община Силистра обществени поръчки по Закона за обществените поръчка.

Възложител по реда на Закона за обществените поръчки:

Община Силистра
ЕИК: 000565537
7500 Силистра, ул. "Симеон Велики" №33
Тел.: 086/ 816 240, 086/ 824 243
Факс: 086/ 823 343
e-mail:mayor@silistra.bg

Адрес на профила на купувача (URL): https://app.eop.bg/buyer/25536

https://www.livechatalternative.com/