Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ4

Контакти

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.07.2022

Деловодство: 086 816 206
Работно място, обслужващо Дирекция "Устройство на територията": 086 816 203
Работно място, обслужващо Дирекция "Икономика": 086 816 205
Работно място, обслужващо Отдел "Разпореждане с общинската собственост": 086 816 204
Работно място, обслужващо програмите за временна заетост: 086 816 207
Работно място за информация и попълване на формуляри: 086 816 202
Главен експерт "Информация и услуги": 086 816 202

 

https://www.livechatalternative.com/