Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KP1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12126

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 18.07.2022

Дейности в направление „Обществено здраве“

  1. Провеждане на общинската здравна политика на територията на община Силистра.
  2. Участие в комисии, разглеждащи здравни проблеми.
  3. Участие в разпределянето на хуманитарните помощи за община Силистра.
  4. Участие в разработването и реализацията на проекти и програми по здравни проблеми.
  5. Съдействие при провеждане на дейности за здравна профилактика на населението.
  6. Посредничество в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими групи от населението и извършване на здравно-образователна дейност за профилактика на заболяванията чрез здравен медиатор.
  7. Взаимодейства с държавните институции и неправителствени организации в областта на общественото здраве и здравните дейности за реализирането на съвместни проекти и инициативи.
  8. Организира дейността на комисията по водно спасяване.