Z6_PPGAHG80095970QV0I6U6E1584
Z7_PPGAHG80095970QV0I6U6E1522

Социални услуги

Дата на публикуване: 18.02.2022
Последна актуализация: 11.04.2023

Асистентска подкрепа

 Адрес: град Силистра, улица " Добрич " № 23, ет. 2, офис 7
 Ръководител: Мирослав Иванов
 Телефон: 0878807052
 E-mail: град Силистра, улица " Добрич " № 23, ет. 2, офис 7

Съгласно чл. 93, ал. 2 от ЗСУ „Асистентската подкрепа“ /АП/ е специализирана социална услуга за осигуряване на дейности за предоставяне на персонална грижа в дома на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, насочени към задоволяване на ежедневните им потребности за самообслужване, придвижване, преместване, комуникация, домакински дейности, организация на ежедневието и участие в обществения живот.

Капацитет на услугата: 200 потребители.

Целеви групи:
• Лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
• Деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Основната цел на услугата е оказване на подкрепа на потребителите в справянето с ежедневни дейности, съобразени с личните интереси и възможности. Услугата подпомага поддържането и развиването на силните страни на всеки потребител. Подкрепата се предоставя съобразно потребностите и предпочитанията на потребителя, които се уточняват предварително.Социалните услуга се предоставя при спазване на основните принципи, като:
• Недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и др.;
• Информираност и право на избор при определяне на подкрепата; • Гарантиране правата на лицата за живот в семейна среда;
• Зачитане на личното пространство и човешкото достойнство, свободата на личния избор и независимостта;
• Доброволност при ползване на услугите в АП;
• Прилагане на индивидуален подход при предоставяне на дейностите за подкрепа;
• Уважение към различията и приемане на хората с увреждания като част от човешкото разнообразие;
• Самостоятелност и независимост на потребителя;
• Поверителност на личните данни и информация.

Дейности
Предоставяне на ежедневна почасова подкрепа в домашна среда за:
• Самообслужване;
• Движение и придвижване;
• изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
• Комуникация.

Насочването за ползване на асистентска подкрепа се извършва от определени със заповед на Кмета на общината служители на Общинска администрация - Силистра. Насочването се извършва по желание на лицето, което то може да заяви устно - на място или по телефон, или писмено, включително по електронен път. Лицата, които желаят да ползват социалната услуга, подават писмено заявление по настоящия си адрес до Кмета на община Силистра. Заявлението /по образец/ може да бъде получено в Информационния център на община Силистра.
Към заявлението се прилагат:
• Документ за самоличност /за възрастни/ - за справка;
• Акт за раждане /за дете/ - за справка;
• Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие);
• Медицински протокол на ЛКК (копие);
• Други медицински документи - актуална епикризи и др. (копие);

В случай че лицето, което желае да ползва социални услуги, е пълнолетно лице, поставено под запрещение, към заявлението се прилагат и:
• Копие от съдебното решение за поставяне под запрещение;
• Копие от удостоверение от органа по настойничеството и попечителството за учредяване на настойничество/попечителство;
• Становище на попечителя/настойника на лицето.

Дом за стари хора

 Адрес: град Силистра, улица "Албена" №5
 Ръководител: Искрен Младенов
 Телефон: 086/ 821 629
 E-mail: dshol@abv.bg

„Дом за стари хора“ /ДСХ/ е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 68, ал. 1 - 3 от Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които са с физически увреждания и имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

В ДСХ е създадена среда за живот, в която лицата получават необходимата им грижа и подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в ДСХ са насочени към създаването на условия за равнопоставено участие на потребителите в живота на местната общност. Доставчикът на услугата осигурява постоянна, 24-часова грижа грижа на всяко лице в зависимост от потребностите и съобразено неговото мнение и личен избор.

Целеви групи: лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 68, ал. 1 - 3 от Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които са с физически увреждания и имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Капацитет: 195 места.

Домът е открит през 1982 г. Помещава се в самостоятелна сграда, намираща се на хълм с прекрасен изглед към гр. Силистра и р. Дунав. Сградата е достъпна за хора с увреждания, разполага с асансьори в двата корпуса за връзка между етажите и рампа за придвижване с инвалидни колички.

В специализираната институция има изградена система за повикване, с която настанените лица могат при нужда да повикат дежурното медицинско лице.

Осигурен е достъп до кабелна телевизия, интернет и други комуникационни средства, Желаещите да отбележат различни религиозни празници и други обреди могат да го направят в параклиса на ДСХ.

Социалната услуга осигурява възможност на потребителите да живеят в сигурна и спокойна сред, с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността.

Основната цел на услугата е осигуряване качество на живот и създаване на условия за пълноценно физическо, емоционално и психическо развитие, което не допуска социално изключване на потребителите, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати.

Специфични цели на социалната услуга

 • да се задоволят основните жизнени потребности на лицата чрез подходящи услуги и да се осигурят условия за ползване на консултативни и подкрепящи услуги;
 • да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на лицата до обществени сгради и културни средища (читалища, библиотеки, клубове, общински центрове за работа с възрастни хора с увреждания, спортни клубове и др.) и гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги;
 • да се осигурят адекватни условия и оборудване, необходими за постигане на максимално качество на обслужване на потребителите на социални услуги;
 • да се осигури на потребителите правото на избор по отношение на свободно време, социални дейности, културни интереси, храна, време за хранене, установена практика на ежедневния живот, лични и социални отношения, и религиозна принадлежност;
 • да се подпомагат потребителите за поддържане на връзките им с роднини и близки или възможност за реинтеграция;
 • да се гарантира планирането и индивидуализирането на услугите за всяко лице съобразно неговите желания.

Социалната услуга създава среда за живот, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на относително независим живот, при спазване на основните принципи, като:

 • зачитане достойнството на личността;
 • уважение към личната история и етническата и културна идентичност;
 • зачитане на индивидуалните потребности на лицата;
 • подпомагане на лицата за реализирането им в социалната среда;
 • подкрепяне и стимулиране на самостоятелността, съобразно индивидуалните особености.

Дейности

Социалната услуга осигурява задоволяване на базисните потребности на потребителите, както и техните индивидуални потребности, чрез следните дейности: здравни, образователни, рехабилитационни /психотерапия, трудотерапия, медицинска рехабилитация, кинезитерапия/, социално включване, осигуряване на информация, консултация, посредничество и подкрепа, отдих и осмисляне на свободното време, усвояване/поддържане на умения за самостоятелен живот, участие в живота на общността, работа с близки и роднини.

Реализирането на дейностите са насочени към осигуряване на достъп до здравеопазване, медицинска и социална рехабилитация; отдих, културни и спортни занимания, духовно и личностно усъвършенстване; специална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на лицата; осигуряване правата на потребителите в областта на социалното подпомагане и интеграция на хората с увреждания; осигуряване на условия за развитие на потенциала на хората с увреждания, максимално съобразени с тяхната възраст, с потребностите, желанията и възможностите им.

Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности се осъществяват от специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки, посредством индивидуални и/или групови занимания.

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на лицата за:

 • пълноценен, самостоятелен и достоен живот, при упражняване правото на избор и контрол върху собствения им живот;
 • запознаване и поддържане на личната история, етническа и културна идентичност;
 • недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и пр.;
 • развитие съобразно особеностите и желанията им;
 • активно участие в обществения живот;
 • информираност и право да изразяват мнение по всички въпроси, които ги засягат;

Потребителите се настаняват след издаване на заповед от директора на Дирекция «Социално подпомагане».

Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане“.

Към заявлението се прилагат:

 • документ за самоличност - за справка;
 • копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК, ако е приложимо и ако органът, до който е отправено заявлението не разполага с тях;
 • при необходимост могат да се изискват и други документи.

Потребителите на социалната услуга заплащат такса в размер, определен с Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.

Дневен център за деца и младежи с увреждания

 Адрес: град Силистра, улица "Серес" №4
 Ръководител: Иванка Илиева
 Телефон: 086/ 821 863
 E-mail: dcdmysilistra@abv.bg

„Дневен център за деца и младежи с увреждания” /ДЦДМУ/ е дневна и почасова форма на социална услуга в общността, в която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот и се създават условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.

Целеви групи: деца и младежи до 35 годишна възраст със специални нужди.

Капацитет: 48 потребители.

ДЦДМУ е открит 1995 година. Материалната база е много добра и подходяща за спецификата на социалната услуга и потребностите на потребителите.

Разполага с две спални помещения с по 15 легла за отдих, три занимални с кътове за занятия, игри, кътове за гледане на телевизия, видеофилми и слушане на музика и др.

Основната цел на услугата е осигуряване на условия за пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие на децата и социално включване, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати.

Специфични цели на социалната услуга

 • да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на децата до обществени сгради и културни средища (читалища, библиотеки, клубове, общински центрове за работа с деца, спортни клубове и др.) и гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги;
 • да се осигурят адекватни условия и оборудване, необходими за постигане на максимално качество на социалната услуга;
 • да се осигури на потребителите правото на избор по отношение на свободно време, социални дейности, културни интереси, храна, време за хранене, лични и социални отношения и религиозна принадлежност;
 • да се гарантира планирането и индивидуализирането на услугите за всяко дете, съобразно неговите възможности и желания.

Социалните услуга се предоставя при спазване на основните принципи, като:

 • Гарантиране най-добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето;
 • Гарантиране правото на всяко дете да бъде отглеждано в семейна среда;
 • зачитане достойнството на личността;
 • уважение към личната история и етническата и културна идентичност;
 • зачитане на индивидуалните потребности на децата и младежите;
 • подпомагане на децата и младежите за реализирането им в социалната среда;
 • подкрепяне и стимулиране на самостоятелността, съобразно индивидуалните особености.

Дейности

Услугите, които се предоставят в Центъра, насочени към задоволяване на индивидуални потребности на децата и младежите са, както следва:

 • Безплатен транспорт – извозване от дома до Центъра и обратно вечер;
 • Хранене - безплатно за деца до 18 г. възраст / на осн. ПМС №91 от 21.04.2003 г. и последващи изменения на нормативната уредба;
 • Медико-педагогическо обслужване;
 • Възпитателната дейност по Програма за корекционно-компенсаторна и възпитателна дейност на МТСП;
 • Умения за самостоятелен живот;
 • Кинезитерапия - масаж, ЛФК, механотерапия, електростимулация и теренолечение – води се от кинезитерапевт и рехабилитатор;
 • Логопедична терапия;
 • Психологична помощ и сензорна терапия;
 • Музикотерапия;
 • Семейно консултиране.

Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности се осъществяват от специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки, посредством индивидуални и/или групови занимания.

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на децата и младежите за:

 • недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и пр.;
 • развитие съобразно особеностите и желанията им;
 • активно участие в обществения живот;
 • информираност и право да изразяват мнение по всички въпроси, които ги засягат;
 • достъп до здравеопазване, образование, медицинска и социална рехабилитация;
 • отдих, културни и спортни занимания, духовно и личностно усъвършенстване;
 • специална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на децата и младежите;
 • осигуряване правата на децата и младежите в областта на социалното подпомагане и интеграция на хората с увреждания;
 • осигуряване на условия за развитие на потенциала на децата и младежите с увреждания, максимално съобразени с тяхната възраст, с потребностите, желанията и възможностите им.

Насочването на децата и младежите със специални нужди в ДЦДМУ се извършва със заповед /за пълнолетни/ и с направление /за деца до 18 г./ издадени от Дирекция "Социално подпомагане" - гр. Силистра

Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане".

Към заявлението се прилагат:

 • копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК, ако има такива и ако органът, до който е отправено заявлението разполага с тях;
 • документ за самоличност за справка - за пълнолетни лица, а за непълнолетни се представя документ на родител/настойник;
 • при необходимост могат да се изискват и други документи.

В случай че лицето, което желае да ползва социални услуги, е пълнолетно лице, поставено под запрещение, към заявлението се прилагат и:

 • копие от съдебното решение за поставяне под запрещение;
 • копие от удостоверение от органа по настойничеството и попечителството за учредяване на настойничество/попечителство;
 • становище на попечителя/настойника на лицето.

Когато лице, поставено под запрещение не може да предостави становище, органите, до които е отправено заявлението, го изискват от попечителя/настойника.

Потребителите над 18 г. заплащат такса в размер, определен с Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.

 

Дневен център за стари хора

 Адрес: град Силистра, улица "Серес" №4
 Ръководител: Иванка Илиева
 Телефон: 086/ 822 883

"Дневен център за стари хора" /ДЦСХ/ е форма на социална услуга за подкрепа на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Дневният център предоставя комплекс от социални услуги в общността, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти.

Целеви групи:

 • самотни възрастни хора, изолирани в тесния кръг на своите проблеми, лишени от социални контакти;
 • хора в надтрудоспособна възраст, напуснали активния живот, имащи потребност да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ;
 • възрастни хора запазили активното си отношение към социалния живот, които имат възможност за културни и социални изяви

Капацитет: 10 потребители.

Дневният център за стари хора се намира в гр. Силистра,  недалеч от центъра на града, в сградата на бивша детска градина. За потребителите са обособени: трапезария за хранене, спални помещения за отдих, кът за тихи игри /табла, карти, шах и др./, кът за развлечения /гледане на телевизия, слушане на музика, и др./.

Основни цел: ограничаване на социалната изолация, в която се намират хората след пенсионирането си.

Специфични цели:

 • Гарантиране на равноправното положение на възрастните хора;
 • Преодоляване на социалната изолираност, чрез създаване на условия за интегриране в обществото в съответствие с желанията и способностите на възрастните хора;
 • Укрепване на психическото равновесие;
 • Възможност за инициативност на възрастните хора;
 • Създаване на условия за възрастните хора да продължат да оказват активна подкрепа на обществото, особено на общността, в която живеят.

Социалната услуга осигурява необходимата индивидуализирана подкрепа за социална интеграция на потребителите, при спазване на основните принципи, като:

 • зачитане достойнството на личността;
 • уважение към личната история и етническата и културна идентичност;
 • зачитане на индивидуалните потребности на лицата;
 • подпомагане на лицата за реализирането им в социалната среда;
 • подкрепяне и стимулиране на самостоятелността, съобразно индивидуалните особености.
 • Зачитане свободата на личния избор и независимостта;
 • Зачитане правото на лицата на изразяване на мнение и изслушване;
 • Доброволност при ползване на услугите в ДЦСХ;

Дейности:

Дейностите в Центъра са насочени към създаването на условия за социални контакти и възможности, така, че възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото; осигуряват подкрепа за пенсионираните и напуснали активния живот хора да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ, като включват:

 • Провеждане на разговори и дискусии по актуални проблеми;
 • Организиране на индивидуални и групови консултации със специалисти по медико-социални проблеми;
 • Организиране на занимания по интереси;
 • Подпомагане извършването на административни услуги;
 • Организиране на съвместни мероприятия с други социални услуги, неправителствени организации, училища и детски заведения (честване на празници, екскурзии, спортни празници, изложби от произведения на потребителите, срещи с интересни личности и др.);
 • Здравна профилактика - периодично измерване на пулс и кръвно налягане на потребителите на социалната услуга.

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на децата за:

 • Недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и др.;
 • Гарантиране на равен достъп до разнообразни дейности за подкрепа, съобразно индивидуалните потребности;
 • Индивидуална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на лицата;

Информираност и право на избор при определяне на подкрепата.

Потребителите се приемат след издаване на заповед от директора на Дирекция „Социално подпомагане“.

Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане"

За ползване на услугата потребителите заплащат такса, съгласно Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от Републиканския бюджет.

 

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания

 Адрес: село Айдемир, община Силистра, Ж.К. "Север" №9, вх. А
 Ръководител: Стефка Георгиева
 Телефон: 086 75/ 30 86 | 086 75/ 30 22 | 0879/ 630 450
 E-mail: dvfu_aidemir@abv.bg

„Дом за пълнолетни лица с физически увреждания“ /ДПЛФУ/е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с физически увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

В ДПЛФУ е създадена среда за живот, в която лицата получават необходимата им грижа и подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в ДПЛФУ са насочени към създаването на условия за равнопоставено участие на потребителите в живота на местната общност. Доставчикът на услугата осигурява постоянна, 24-часова грижа грижа на всяко лице в зависимост от потребностите и съобразено неговото мнение и личен избор.

Целеви групи: лица над 18 години, с физически увреждания, установени с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК..

Капацитет: 130 места.

Домът се намира на 7 км. западно от гр. Силистра. Сградата на ДПЛФУ е на пет етажа със 70 стаи за живеене с по две легла. Всяка стая има самостоятелен санитарен възел. В сградата има асансьор, който улеснява придвижването на лицата и достъпен за хората в инвалидни колички. На всеки от петте етажа има по две дневни стаи за отдих и почивка. Те са добре оборудвани с пособия за занимателни игри и провеждане на индивидуална и групова трудотерапия.

В специализираната институция има изградена система за повикване, с която настанените лица с физически увреждания могат при нужда да повикат дежурното медицинско лице.

Осигурен е достъп до кабелна телевизия, интернет и други комуникационни средства, както и абонамент за подходящи за възрастта и интересите на потребителите вестници. Желаещите да отбележат различни религиозни празници и други обреди могат да го направят в параклиса на ДПЛФУ «Св. Мина».

Осигурена е достъпна информация и образователни програми, както и посредничество между потребителите и РБ «Партений Павлович» - гр. Силистра.

Социалната услуга осигурява възможност на потребителите да живеят в сигурна и спокойна сред, с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността.

Основната цел на услугата е осигуряване качество на живот и създаване на условия за пълноценно физическо, емоционално и психично развитие, което не допуска социално изключване на потребителите, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати.

Специфични цели на социалната услуга

 • да се задоволят основните жизнени потребности на лицата чрез подходящи услуги и да се осигурят условия за ползване на консултативни и подкрепящи услуги;
 • да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на лицата до обществени сгради и културни средища (читалища, библиотеки, клубове, общински центрове за работа с възрастни хора с увреждания, спортни клубове и др.) и гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги;
 • да се осигурят адекватни условия и оборудване, необходими за постигане на максимално качество на обслужване на потребителите на социални услуги;
 • да се осигури на потребителите правото на избор по отношение на свободно време, социални дейности, културни интереси, храна, време за хранене, установена практика на ежедневния живот, лични и социални отношения, и религиозна принадлежност;
 • да се подпомагат потребителите за поддържане на връзките им с роднини и близки или възможност за реинтеграция;
 • да се гарантира планирането и индивидуализирането на услугите за всяко лице съобразно неговите желания.

Социалната услуга създава среда за живот, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на относително независим живот, при спазване на основните принципи, като:

 • зачитане достойнството на личността;
 • уважение към личната история и етническата и културна идентичност;
 • зачитане на индивидуалните потребности на лицата;
 • подпомагане на лицата за реализирането им в социалната среда;
 • подкрепяне и стимулиране на самостоятелността, съобразно индивидуалните особености.

Дейности

Социалната услуга осигурява задоволяване на базисните потребности на потребителите, както и техните индивидуални потребности, чрез следните дейности: здравни, образователни, рехабилитационни /психотерапия, трудотерапия, медицинска рехабилитация, кинезитерапия/, социално включване, осигуряване на информация, консултация, посредничество и подкрепа, отдих и осмисляне на свободното време, усвояване/поддържане на умения за самостоятелен живот, участие в живота на общността, работа с близки и роднини.

Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности се осъществяват от специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки, посредством индивидуални и/или групови занимания.

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на лицата за:

 • пълноценен, самостоятелен и достоен живот, при упражняване правото на избор и контрол върху собствения им живот;
 • запознаване и поддържане на личната история, етническа и културна идентичност;
 • недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и пр.;
 • развитие съобразно особеностите и желанията им;
 • активно участие в обществения живот;
 • информираност и право да изразяват мнение по всички въпроси, които ги засягат;
 • достъп до здравеопазване, медицинска и социална рехабилитация;
 • отдих, културни и спортни занимания, духовно и личностно усъвършенстване;
 • специална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на лицата;
 • живот в среда, близка до семейната;
 • осигуряване правата на потребителите в областта на социалното подпомагане и интеграция на хората с увреждания;
 • осигуряване на условия за развитие на потенциала на хората с увреждания, максимално съобразени с тяхната възраст, с потребностите, желанията и възможностите им.

Потребителите се настаняват след издаване на заповед от директора на Дирекция «Социално подпомагане».

Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане“.

Към заявлението се прилагат:

 • копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК, ако органът, до който е отправено заявлението не разполага с тях;
 • документ за самоличност - за справка;
 • при необходимост могат да се изискват и други документи.

Потребителите на социалната услуга заплащат такса в размер, определен с Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.

Домашен социален патронаж

 Адрес: град Силистра, улица "Дръстър" №38
 Ръководител: Николай Йоргов
 Телефон: 086/ 823 164
 E-mail: domashen_patronajss@abv.bg

Разкрит е през 1974 г. Към настоящия момент функционира като социална услуга, финансирана от общинския бюджет. ДСП е разположен в оживен населен район в непосредствена близост до центъра на гр. Силистра. Сградата, в която се помещава е общинска собственост и е самостоятелно обособена част от СОУ „Н. Й. Вапцаров”.

Социалната услуга е с капацитет 280 места - лица в пенсионна възраст, или с намалена трудоспособност над 72%, както и деца с увреждания, на които се предоставят комплексни социални услуги – доставка на храна по домовете, почистване на жилищните помещения, здравни грижи, помощ в общуването и поддържането на социални контакти и др.

Услугите, които се предоставя са:

 • Приготвяне и доставка на храна по домовете със специализиран транспорт
 • Битово обслужване /почистване на обитаваните от потребителите стаи в обитаваните от тях домове, пране на спално им бельо, подпомагане при заплащане на битови сметки/
 • Получаване на общо медицинско обслужване /мед. работник им измерва кръвното налягане и ги подпомага при посещение на личен лекар или специалист/
 • Социална работа с потребителите /подкрепа, социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото/

Необходими документи за ползване на услугите на ДСП:

 • Заявление - декларация по образец
 • Копие от документ за самоличност
 • Медицинско удостоверение от личен лекар
 • Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК, РЕЛКК, ЦЕЛКК /ако има такъв/
 • Медицинско удостоверение от психиатър

В ДСП се приготвя храната за обществената трапезария, която обслужва 150 лица и е по проект сключен между Община Силистра и Фонд „Социална закрила” към МТСП.

Клубове на инвалида и пенсионера

На територията на община Силистра са разкрити и функционират 27 КИП, разположени в помещения – общинска собственост и финансирани от общинския бюджет. 7 от клубовете са разположени в оживени населени райони в гр. Силистра, на територията, на които живее компактно население в пенсионна възраст с физически увреждания. Останалите 20 клуба са базирани в селата на територията на общината. Всеки един от клубовете се посещава минимум от 50 човека - хора в пенсионна възраст и с определен процент нетрудоспособност, удостоверен с ЕР на ТЕЛК, на които се предоставят комплексни социални услуги – консултации, информиране и обучения, социално подпомагане на хора с увреждания, подкрепа за социално включване, организиране на свободното време и др.

Клубовете на инвалида и пенсионера са равномерно разпределени на територията на цялата община и през годините са се доказали като основна услуга за социална интеграция и социално включване на голяма част от възрастните хора в риск, особено в малките населени места, отдалечени от общинския център.

 

Кризисен център

 Адрес: град Силистра, п.к. 283
 Ръководител: Христина Георгиева
 Телефон: 086/ 820 487
 E-mail: ceta@abv.bg

„Кризисен център“ /КЦ/ е комплекс от социални услуги за деца и лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок от 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и консултиране.

Целеви групи:

 • Деца до 18 г., жертви на домашно насилие и трафик, с цел сексуална или трудова експлоатация;
 • Жени, жертви на домашно насилие и трафик, с цел сексуална или трудова експлоатация;

Капацитет: 10 места.

Социалната услуга е разкрита през 2001 г. от Женско сдружение ”Екатерина Каравелова” по проект „Повярвай в себе си”, финансиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи” за изграждане на консултативен център за жени, преживели домашно насилие. От началото на 2006 г. дейността се финансира като делегирана държавна дейност, а Женско сдружение ”Екатерина Каравелова” печели конкурс на Община Силистра за предоставяне на услугата като външен доставчик.

Основната цел на услугата е да осигури защитена среда на деца и лица, пострадали от домашно насилие, трафик или друга форма на експлоатация като предоставя комплекс от услуги за справяне с възникналите кризисни ситуации и преодоляване на последиците от насилието, трафика или експлоатацията.

Социалните услуга се предоставя при спазване на основните принципи, като:

 • Предоставяне на незабавна и безусловна подкрепа на пострадалите;
 • Сигурност и безопасност;
 • Партньорство с потребителите;
 • Необвинително отношение;
 • Обективност и предоставяне на възможност за подкрепа;
 • Договорен модел на работа, базиран на доверително отношение;
 • Мултидисциплинарен подход;
 • Запазване в тайна местоположението на КЦ;
 • Зачитане на най-добрия интерес на лицето/детето;
 • Спазване на основните човешки права, зачитане на достойнството и личността на потребителите и недопускане на дискриминация.
 • Достъп до здравеопазване, образование, медицинска и социална рехабилитация; отдих, културни и спортни занимания, духовно и личностно усъвършенстване; специална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на потребителите; осигуряване правата на потребителите в областта на социалното подпомагане и интеграция на хората с увреждания, съобразени с тяхната възраст, с потребностите, желанията и възможностите им.

Дейности

Услугите, които се предоставят в Центъра, насочени към оказване на кризисна интервенция са, както следва:

 • Задоволяване на базисни потребности;
 • Одобряване или формиране на социални умения;
 • Подкрепа в образователния процес;
 • Индивидуална и групова подкрепа за интегриране на лицата на трудовия пазар;
 • Дейности за активно включване в обществения живот;
 • Работа със семействата – близки, роднини и родители;
 • Трудотерапия;
 • Юридическа подкрепа;
 • Информиране и консултиране;
 • Възпитателна дейност;
 • Психологична помощ;

Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности се осъществяват от специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки, посредством индивидуални и/или групови занимания.

Нормативно регламентирания срок за ползване на услугата е до 6 месеца.

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на потребителите за:

 • недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и пр.;
 • развитие съобразно особеностите и желанията им;
 • активно участие в обществения живот;
 • информираност и право да изразяват мнение по всички въпроси, които ги засягат;

Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане".

Настаняването на децата в центъра става със заповед на директора на Д"СП" след извършена оценка на случая и по предложение на водещия социален работник от ОЗД. Съгласно Административно-процесуалния кодекс заповедта подлежи на предварително (незабавно) изпълнение. В едномесечен срок ДСП предявява иск до Районния съд за настаняване по съдебен ред.

Непридружени деца и деца, жертви на трафик, завръщащи се от чужбина се настаняват в КЦ в съответствие с Координационния механизъм за рефериране и обгрижване в случаи на непридружени деца и деца, жертви на трафик, завръщащи се от чужбина.

Лице, пострадало от домашно насилие или жертва на трафик, се настанява незабавно в кризисен център независимо от настоящия му адрес.

Когато лицето се придружава от дете и е негов родител или настойник, детето се настанява заедно с него.

 

Лична помощ

 Адрес: град Силистра, улица "Симеон Велики" №33, ет. 3, стая 315
 Ръководител: Станислав Тодоров
 Телефон: 086/ 816 238
 E-mail: град Силистра, улица " Добрич " № 23, ет. 2, офис 7

Лична помощ е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен или социален характер, и за преодоляване на бариерите на функционалните ограничения.

Дейности:
• Помощ за поддържане на лична хигиена;
• Помощ при хранене;
• Помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар;
• Помощ при извършването на рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя;
• Битова хигиена в жилищните помещения, обитавани от потребителите;
• Придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение и др.;
• Пазаруване със средства на потребителя;
• Приготвяне на храна с продукти на потребителя.

Целеви групи:
1. човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
2. дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ

Когато ползвател на лична помощ е малолетен или поставено под пълно запрещение лице, той се представлява от законния му представител, а когато е непълнолетен или поставено под ограничено запрещение лице, се иска съгласието на законния му представител.

Ползвател на лична помощ може да е дете с трайно увреждане, за което се получава месечна помощ по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, или лице, което получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване. (2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Ползвател на лична помощ може да бъде и потребител на социални услуги с изключение на социалните или интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа.

Ползвател на лична помощ може да бъде и чужденец с трайно увреждане, който има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденец с трайно увреждане, на когото е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, чужденец с трайно увреждане, ползващ се от временна закрила, и лице, за което това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна, при условие че степента на трайно намалена работоспособност или видът и степента на увреждане са определени по реда на действащото законодателство в Република България и отговаря на изискванията на чл. 8 и 9.
 

ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩКогато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, в заявлението за включване в механизъм за лична помощ, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ, която се отпуска по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на общината, която съгласно закона е доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистента. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.

В случай, че ползвател на лична помощ е лице над 16 г. с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие пълният размер на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, която се превежда от НОИ към личната му пенсия, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП превежда получените средства на кмета на общината, която е доставчик на лична помощ. Основната цел на услугата е осигуряване на лична подкрепа на потребителите за подобряване качеството им на живот.

Личната помощ се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление от Дирекция „Социално подпомагане“ – Силистра.

Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“- Силистра, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.

Заявлението - декларация (по образец) се подава до Кмета на Община Силистра в сградата на Община Силистра, Информационен център, гише „Социална политика“ - всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа, лично или чрез упълномощено от него лице.

В заявлението човекът с увреждане декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ. Човекът с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, общината, която е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент.

Към заявлението се прилагат направлението с определения брой часове лична помощ и документ за самоличност на човека с увреждане (за справка) или на неговия законен представител (за справка), Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие);
 

АСИСТЕНТИ


Асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.

Кандидатът за асистент подава до Кмета на Община Силистра заявление по образец към което прилага:
• Документ за самоличност (за справка) • Автобиография; • Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор (по образец); • Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (по образец). • По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020 г. и/или други програми и проекти.
В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент. Заявлението (по образец) се подава до Кмета на Община Силистра в сградата на Община Силистра, Информационен център, гише „Социална политика“ - всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа, лично или чрез упълномощено от него лице.

 

Топъл обяд

Адрес: град Силистра, улица "Симеон Велики" №33, ет. 3, стая 300
 Ръководител: Галя Горанова
 Телефон: 086/ 816 300, 086/816 301, 086/816 226
Услугата „Топъл обяд“ е разкрита по Проект Община Силистра "Топъл обяд в Община Силистра", Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, операция BG05SFPR003-1.001- „Топъл обяд“, съфинасирана от Европейски социален фонд плюс. Предоставянето на топъл обяд  стартира на 03.01 2023 г. и ще бъде с продължителност 33 месеца.

Капацитет: 150 потребители.

Целеви групи:
1.    Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери  и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
2.    Лица-обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл.4, ал.1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
3.    Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или в невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
4.    Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
5.    Скитащи и бездомни лица;
6.    Лица от уязвими групи – граждани от трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Основната цел на услугата:  Подобряване качеството на живот, осигуряване на помощ и подкрепа на лица, живеещи в най-висока степен на бедност и социална изолация, с оглед преодоляване на основно материално лишение, намаляване на социалното изключване и справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин.
Дейности: 
•    Определяне на целевите групи
•    Приготвяне на топъл обяд
•    Предоставяне на топъл обяд 
•    Предоставяне на съпътстващи мерки.
На потребителите ще се предоставя прясно приготвена, здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд, включваща супа, основно ястие и хляб и поне веднъж седмично десерт.
Услугата „Топъл обяд“ ще се предоставят без да се заплаща такса от потребителите, след извършване на подбор.
Лицата, желаещи да ползват услугата могат да получат документи за кандидатстване по образец в сградата на Община Силистра, Информационен център, ет.1, – Мариана Банчева. Попълнените и окомплектовани документи се подават в деловодството на Общината.
Заявления от кандидат получатели на  топъл обяд ще се приемат през целия период на изпълнение на дейностите по Проект "Топъл обяд в Община Силистра".
Кандидат получателите се проверяват от Дирекция „Социално подпомагане“ Силистра за съответствие с целевите групи
 

 

Гръижа в дома

Адрес: град Силистра, ул. „Добрич“ № 23, ет.2, офиси № 7и 7А  
Координатор на услугата: Янка Христова   
Телефон: 0876459463
  E-mail: grijavdoma@abv.bg 
Здравно-социалната услуга „Грижа в дома“ е разкрита по Проект на Община Силистра „Грижа в дома - Община Силистра“ по  Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд. Предоставянето на мобилни интегрирани здравно-социални услуги стартира на 01.03.2023 г. и е с продължителност 12 месеца.


Капацитет на услугата: 341 потребители.


Целева група: Възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.

Основната цел на услугата:
Осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа.

Дейностите :
- Почасови услуги за лична помощ
на нуждаещи се лица, които се изразяват в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършването на рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя, битова хигиена, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки (със средства на потребителите), които ще се предоставят от членовете на персонала, назначени на длъжност "Домашен санитар".
- Почасови услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица като информиране и консултиране, помощ в общуването и осъществяване на социални контакти, придружаване ; заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите) и всякаква друга дейност, изразена в социална работа с представителите на целевата група и др., които ще се осъществяват от лицата, назначени на длъжност "Сътрудник социални дейности" и "Социален работник".
- Почасови здравни услуги, включващи информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти, рехабилитация, масаж, психологическа подкрепа, предоставяни от членовете на персонала, назначени на длъжност "Медицинска сестра", рехабилитатор"/"Кинезетерапевт", "Масажист", "Психолог".
Конкретните услуги за всеки потребител ще бъдат определяни на базата на идентифицираните нужди на лицата от целевата група, в резултат на извършена оценка на индивидуалните потребности.


Лицата, които желаят да ползват мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проекта, могат да получат документи за кандидатстване по образец в сградата на Община Силистра, Информационен център, ет.1, – Мариана Банчева. Попълнените и окомплектовани документи се подават в деловодството на Общината.

Заявления от кандидати за потребители на интегрирани здравно-социални услуги ще се приемат през целия период на изпълнение на дейностите по Проект „Грижа в дома - Община Силистра“.

Необходими документи за кандидатстване са следните:
• Заявление-декларация /по образец/;
• Документ за самоличност /за справка/;
• Експертно решение на ТЕЛК, Медицински протокол на ЛКК или други медицински документи /копие/;
• Пълномощно /в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител/;
• Удостоверение за настойничество и попечителство /ако е приложимо/;

В случай че лицето, което желае да ползва социални услуги, е пълнолетно лице, поставено под запрещение, към заявлението се прилагат и:
• Копие от съдебното решение за поставяне под запрещение;
• Копие от удостоверение от органа по настойничеството и попечителството за учредяване на настойничество/попечителство;
• Становище на попечителя/настойника на лицето.

Потребителите на социалната услуга не заплащат такса
 

 

 

Център за временно настаняване

 Адрес: град Силистра, улица "Богдан войвода" №1А
 Ръководител: Кънчо Димитров
 Телефон: 0879 630 443
 E-mail: cvn.silistra@abv.bg

„Център за временно настаняване“ /ЦВН/ е социална услуга, която има за цел да предоставя близка до семейната грижа за лица, временно или трайно лишени от дом.

Целеви групи:

 • Лица без дом в неравностойно социално положение.

Капацитет: 10 места.

Центърът е разположен в крило на бивша детска ясла в гр. Силистра. Сградата е общинска собственост и се намира в оживен жилищен район в близост до детска градина, училище, Домашен социален патронаж и търговски обекти. За нуждите на социалната услуга са обособени 3 спални помещения, трапезария, склад, 2 санитарни възела и офис, като помещенията се отопляват с климатици.

Престоят на потребителите в центъра може да бъде до 3 месеца в рамките на една календарна година.

Младежи, след завършване на социални учебно-професионални центрове или други учебни заведения, се приемат в центъра за срок до една година.

Основната цел на услугата е да предоставя среда и грижа, близка до семейната, за лица, временно или трайно лишени от дом.

Социалните услуга се предоставя при спазване на основните принципи, като:

 • Зачитане на личното пространство и човешкото достойнство, свободата на личния избор и независимостта;
 • Доброволност при ползване на услугите в ЦВН;
 • Прилагане на индивидуален подход при предоставяне на дейностите за подкрепа;
 • Самостоятелност и независимост на потребителя;
 • Поверителност на личните данни и информация.

Дейности

 • Задоволяване на ежедневните потребности;
 • Организиране на индивидуални или групови, правни, социални, медицински и други консултации;
 • Съдействие при издаване на документи за самоличност;
 • Насочване и съдействие за избиране на личен лекар /при необходимост/;
 • Съдействие за устройване с жилище;
 • Съдействие за получаване на доболнична, неотложна или спешна медицинска и стоматологична помощ;
 • Съдействие за подготовка и подаване на документи пред НОИ за отпускане на пенсия;
 • Насочване и съдействие при подготовка на набора от документи необходими за явяване пред ТЕЛК/НЕЛК;
 • Съдействие при подготовка на набора от документи необходими за настаняване/ползване на социална услуга, подходяща за здравословното състояние и/или специфичните потребности на съответния потребител /при необходимост/;
 • Съдействие при намиране на работа и/или при регистрация в дирекция „Бюро по труда”;
 • Обучения за умение за спазване на личната хигиена и поддържане на личното пространство;
 • Придружаване на потребителя до различни институции, свързани със защита на неговите права;
 • Социална рехабилитация – създаване на умения за водене на самостоятелен начин на живот;
 • Организация на свободното време – запознаване с различни обществени обекти, с традиции и празници, формиране на умения за общуване и работа в група.

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани с:

 • Недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и др.;
 • Гарантиране на равен достъп до разнообразни дейности за подкрепа, съобразно индивидуалните потребности;
 • Информираност и право на избор при определяне на подкрепата;

Лицата, които желаят да ползват социалната услуга, заявяват желанието си в Дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес.

 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания

Адрес: с. Айдемир, ул. „Лазурна“ № 5В
Ръководител: Гергана Лазарова – Сарафова
 Телефон: 0876755852
 E-mail: cnstplfu-silistra@abv.bg

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания /ЦНСТПЛФУ/ е форма на социална услуга от резидентен тип,  насочена към лица с физически увреждания, които имат потребност от 24-часова грижа.


Капацитет на услугата:  15 места за пълнолетни лица с физически увреждания


Целеви групи:  Пълнолетни лица с физически увреждания


Социална услуга Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания е разкрита по Проект на Община Силистра BG05M9OP001-2.090–0006-С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – предоставяне на новите услуги“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги”.


Основни цел на социалната услуга:
1. Предоставяне на 24-часова грижа на настанените лица;
2. Да се задоволят основните жизнени потребности на лицата от храна, подслон и сигурност в среда, близка до семейната;
3. Да се осигури безопасна и сигурна среда за живеене, в която потребителите да развиват пълноценно своите възможности;
4. Да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на лицата до социални, здравни, образователни и културни услуги в общността;
5. Да се предоставят набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли, тяхното овладяване и надграждане;
6. Да се осигури необходимата индивидуализирана подкрепа на потребителите за водене на относително самостоятелен и независим живот.


Дейности:


Социалната услуга осигурява задоволяване на базисните потребности на потребителите, както и техните индивидуални потребности, чрез следните дейности: здравни, образователни, социално включване, осигуряване на информация, консултация, посредничество и подкрепа, отдих и осмисляне на свободното време, усвояване на умения за самостоятелност, участие в живота на общността, работа с близки и роднини.
Лицата, които желаят да ползват социални услуги в Центъра, подават писмено заявление по настоящия си адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане“.

Към заявлението се прилагат:
• Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК, ако има такива и ако органът, до който е отправено заявлението разполага с тях;
• Документ за самоличност - за справка;
• При необходимост могат да се изискват и други документи.

В случай че лицето, което желае да ползва социални услуги, е пълнолетно лице, поставено под запрещение, към заявлението се прилагат и:

• Копие от съдебното решение за поставяне под запрещение;
• Копие от удостоверение от органа по настойничеството и попечителството за учредяване на настойничество/попечителство;
• Становище на попечителя/настойника на лицето.

Когато лице, поставено под запрещение не може да предостави становище, органите, до които е отправено заявлението, го изискват от попечителя/настойника.
Потребителите на социалната услуга заплащат такса в размер, определен с Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.
 

 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разтройства

Адрес: с. Айдемир, ул. „Лазурна“ № 5Б
 Ръководител: Гергана Лазарова - Сарафова
 Телефон: 0876755852
 E-mail: cnstplpr2-silistra@abv.bg


Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства” -2 /ЦНСТПЛПР-2/ е форма на социална услуга от резидентен тип, насочена към лица с психични увреждания, които имат потребност от 24-часова грижа.

Капацитет на услугата: 15 места за пълнолетни  лица с психически разстройства

Целеви групи:  Лица с психични разстройства.


ЦНСТ за пълнолетни лица с психични разстройства – 2 е разкрит Проект на Община Силистра  „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – предоставяне на новите услуги“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги”, а от 01.12.2022 г. като делегирана държавна дейност.


Социалната услуга осигурява възможност на потребителите да живеят в спокойна среда, близка до семейната, с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността.


Основната цел на услугата е осигуряване качество на живот и създаване на условия за пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие, което не допуска социално изключване на потребителите, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати.


Специфични цели на социалната услуга
1. Предоставяне на 24-часова грижа на настанените лица;
2. Да се задоволят основните жизнени потребности на лицата от храна, подслон и сигурност в среда, близка до семейната;
3. Да се осигури безопасна и сигурна среда за живеене, в която потребителите да развиват пълноценно своите възможности;
4. Да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на лицата до социални, здравни, образователни и културни услуги в общността;
5. Да се предоставят набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли, тяхното овладяване и надграждане;
6. Да се подпомагат потребителите за поддържане на връзките им с роднини и близки или възможност за реинтеграция;
7. Да се осигури необходимата индивидуализирана подкрепа на потребителите за водене на относително самостоятелен и независим живот.

Социалната услуга създава среда за живот, близка до семейната, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на относително независим живот, при спазване на основните принципи, като:
•    зачитане достойнството на личността;
•    уважение към личната история и етническата и културна идентичност;
•    зачитане на индивидуалните потребности на лицата;
•    подпомагане на лицата за реализирането им в социалната среда;
•    подкрепяне и стимулиране на самостоятелността, съобразно индивидуалните особености.

Дейност: Социалната услуга осигурява задоволяване на базисните потребности на потребителите, както и техните индивидуални потребности, чрез следните дейности: здравни, образователни, рехабилитационни /психотерапия, трудотерапия/, социално включване, подкрепа за трудова заетост, осигуряване на информация, консултация, посредничество и подкрепа, отдих и осмисляне на свободното време, усвояване на умения за самостоятелен живот, участие в живота на общността, работа с близки и роднини.
Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности се осъществяват от специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки, посредством индивидуални и/или групови занимания.
При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на лицата за:
•    пълноценен, самостоятелен и достоен живот, при упражняване правото на избор и контрол върху собствения им живот;
•    запознаване и поддържане на личната история, етническа и културна идентичност;
•    недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и пр.;
•    развитие съобразно особеностите и желанията им;
•    активно участие в обществения живот;
•    информираност и право да изразяват мнение по всички въпроси, които ги засягат;
•    достъп до здравеопазване, медицинска и социална рехабилитация;
•    отдих, културни и спортни занимания, духовно и личностно усъвършенстване;
•    специална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на лицата;
•    живот в среда, близка до семейната;
•    осигуряване правата на потребителите в областта на социалното подпомагане и интеграция на хората с увреждания;
•    осигуряване на условия за развитие на потенциала на хората с увреждания, максимално съобразени с тяхната възраст, с потребностите, желанията и възможностите им.

Потребителите се настаняват след издаване на заповед от директора на Дирекция «Социално подпомагане».
Настаняването в социалната услуга на лица, поставени под пълно запрещение, се извършва от районния съд по настоящия адрес на лицето. Дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на лицето може да извърши само временно настаняване по административен ред, в случай че до произнасяне на съда няма друга възможност за полагане на грижи за лицето.
Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане“.
Към заявлението се прилагат:
•    копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК, ако има такива и ако органът, до който е отправено заявлението разполага с тях;
•    документ за самоличност - за справка;
•    при необходимост могат да се изискват и други документи.
В случай че лицето, което желае да ползва социални услуги, е пълнолетно лице, поставено под запрещение, към заявлението се прилагат и:
•    копие от съдебното решение за поставяне под запрещение;
•    копие от удостоверение от органа по настойничеството и попечителството за учредяване на настойничество/попечителство;
•    становище на попечителя/настойника на лицето.
Когато лице, поставено под запрещение не може да предостави становище, органите, до които е отправено заявлението, го изискват от попечителя/настойника.
Потребителите на социалната услуга заплащат такса в размер, определен с Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.
 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - I

 Адрес: град Силистра, улица "Добруджа" №22
 Ръководител: Мирослав Иванов
 Телефон: 086/ 820 397
 E-mail: cnst_deca@abv.bg

„Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания” /ЦНСТДБУ/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

Целеви групи: Деца от 0 до 18-годишна възраст, лишени от родителска грижа, за които до момента на приемането им в ЦНСТ са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство. Възрастовите критерии за прием и напускане в ЦНСТ могат да бъдат гъвкави и съобразени с индивидуалните специфики и особености на децата. Деца под 3 години могат да бъдат настанявани в ЦНСТ само в изключителни случаи, заедно със свои по-големи братя или сестри.

Капацитет: 8 места.

Социалната услуга е разкрита като делегирана от държавата дейност през месец февруари 2014 г.

Центърът се намира в жилищен блок в центъра на гр. Силистра в непосредствена близост до административните, културни и обществени сгради. Осигурена е достъпна архитектурна среда. Материалната база се поддържа в много добро състояние. Организацията на пространството отговаря на целите и функциите на ЦНСТ, като осигурява благоприятни условия за предоставяне на качествена и ефективна услуга.

В ЦНСТ е създадена среда близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.

Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.

Основната цел на Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествена за него среда, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа.

Специфични цели на социалната услуга

 • Да се задоволят основните жизнени потребности на децата от храна, подслон, сигурност, развитие и се осигуряват условия за тяхното надграждане;
 • Да се осигури безопасна и сигурна среда за живеене, в която децата да израстват и развиват пълноценно своите възможности;
 • Да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на децата до училище, детска градина, читалища, библиотеки, детски клубове и занимални, общински центрове за работа с деца, спортни клубове, детски площадки и др.;
 • Да се осигури гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги в общността;
 • Да се осигурят адекватни услуги, условия и оборудване, необходими за постигане на максимална самостоятелност на децата с увреждания в тяхното обслужване;
 • Да се предоставят набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване;
 • Да се оказва съдействие на децата за поддържането на връзките им с родители и близки или при възможност за приемна грижа или осиновяване;
 • Да се подготвят порасналите деца за самостоятелен и независим живот и да се осъществи пълноценното им отделяне от ЦНСТ и включване в живота на общността;
 • Да се гарантира планирането и индивидуализирането на грижите за всяко дете въз основа на екипно обсъждане и екипно вземане на решение;
 • Да се осигури адаптацията на детето в ЦНСТ след неговото постъпване, като планирането на грижите и интервенциите за него се основава на първоначалния период на наблюдение и обсъждане в екип;
 • Да се интегрира личната история на детето в обгрижването и работата с него, като по-важните събития от живота му се документират и отразяват.

Социалната услуга създава среда за живот, близка до семейната, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на относително независим живот, при спазване на основните принципи, като:

 • Гарантиране най-добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето;
 • Гарантиране правото на всяко дете да бъде отглеждано в семейна среда;
 • зачитане достойнството на личността;
 • уважение към личната история и етническата и културна идентичност;
 • зачитане на индивидуалните потребности на лицата;
 • подпомагане на лицата за реализирането им в социалната среда;
 • подкрепяне и стимулиране на самостоятелността, съобразно индивидуалните особености.

Дейности

Социалната услуга осигурява задоволяване на базисните потребности на потребителите, както и техните индивидуални потребности, чрез следните дейности:

здравни, образователни, социално включване, подкрепа за трудова заетост, осигуряване на информация, консултация, посредничество и подкрепа, отдих и осмисляне на свободното време, усвояване на умения за самостоятелен живот, участие в живота на общността, работа с близки и роднини.

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на лицата за:

 • пълноценен, самостоятелен и достоен живот, при упражняване правото на избор;
 • запознаване и поддържане на личната история, етническа и културна идентичност;
 • недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и пр.;
 • развитие съобразно особеностите и желанията им;
 • активно участие в обществения живот;
 • информираност и право да изразяват мнение по всички въпроси, които ги засягат;
 • достъп до здравеопазване, медицинска и социална рехабилитация; осигуряване на отдих, културни и спортни занимания, духовно и личностно усъвършенстване; специална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на децата, съобразена с тяхната възраст, с потребностите, желанията и възможностите им.;
 • живот в среда, близка до семейната;

Настаняването на децата в центъра става със заповед на директора на Д"СП" след извършена оценка на случая и по предложение на водещия социален работник от ОЗД. Съгласно Административно-процесуалния кодекс заповедта подлежи на предварително (незабавно) изпълнение. В едномесечен срок ДСП предявява иск до Районния съд за настаняване по съдебен ред.

 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - II

 Адрес: град Силистра, улица "Искър" №3, ет. 5, ап. 8
 Ръководител: Мирослав Иванов
 Телефон: 086/ 821 848; 086/ 822 857
 E-mail: cnst_2@abv.bg

„Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания” /ЦНСТДБУ/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

Целеви групи: Деца от 0 до 18-годишна възраст, лишени от родителска грижа, за които до момента на приемането им в ЦНСТ са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство. Възрастовите критерии за прием и напускане в ЦНСТ могат да бъдат гъвкави и съобразени с индивидуалните специфики и особености на децата. Деца под 3 години могат да бъдат настанявани в ЦНСТ само в изключителни случаи, заедно със свои по-големи братя или сестри.

Капацитет: 9 места.

Социалната услуга е разкрита като делегирана от държавата дейност през месец юни 2016 г.

Центърът се намира в жилищен блок в централната част на гр. Силистра в близост до административните, културни и обществени сгради. Материалната база се поддържа в много добро състояние. Организацията на пространството отговаря на целите и функциите на ЦНСТ, като осигурява благоприятни условия за предоставяне на качествена и ефективна услуга.

В ЦНСТ е създадена среда близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.

Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.

Основната цел на Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествената за него среда, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа.

Специфични цели на социалната услуга

 • Да се задоволят основните жизнени потребности на децата от храна, подслон, сигурност, развитие и се осигуряват условия за тяхното надграждане;
 • Да се осигури безопасна и сигурна среда за живеене, в която децата да израстват и развиват пълноценно своите възможности;
 • Да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на децата до училище, детска градина, читалища, библиотеки, детски клубове и занимални, общински центрове за работа с деца, спортни клубове, детски площадки и др.;
 • Да се осигури гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги в общността;
 • Да се осигурят адекватни услуги, условия и оборудване, необходими за постигане на максимална самостоятелност на децата с увреждания в тяхното обслужване;
 • Да се предоставят набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване;
 • Да се оказва съдействие на децата за поддържането на връзките им с родители и близки или при възможност за приемна грижа или осиновяване;
 • Да се подготвят порасналите деца за самостоятелен и независим живот и да се осъществи пълноценното им отделяне от ЦНСТ и включване в живота на общността;
 • Да се гарантира планирането и индивидуализирането на грижите за всяко дете въз основа на екипно обсъждане и екипно вземане на решение;
 • Да се осигури адаптацията на детето в ЦНСТ след неговото постъпване, като планирането на грижите и интервенциите за него се основава на първоначалния период на наблюдение и обсъждане в екип;
 • Да се интегрира личната история на детето в обгрижването и работата с него, като по-важните събития от живота му се документират и отразяват.

Социалната услуга създава среда за живот, близка до семейната, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на относително независим живот, при спазване на основните принципи, като:

 • Гарантиране най-добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето;
 • Гарантиране правото на всяко дете да бъде отглеждано в семейна среда;
 • зачитане достойнството на личността;
 • уважение към личната история и етническата и културна идентичност;
 • зачитане на индивидуалните потребности на лицата;
 • подпомагане на лицата за реализирането им в социалната среда;
 • подкрепяне и стимулиране на самостоятелността, съобразно индивидуалните особености.

Дейности

Социалната услуга осигурява задоволяване на базисните потребности на потребителите, както и техните индивидуални потребности, чрез следните дейности:

здравни, образователни, социално включване, подкрепа за трудова заетост, усвояване на умения за самостоятелен живот, осигуряване на информация, консултация, посредничество и подкрепа, отдих и осмисляне на свободното време, участие в живота на общността, работа с близки и роднини.

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на лицата за:

 • пълноценен, самостоятелен и достоен живот, при упражняване правото на избор;
 • запознаване и поддържане на личната история, етническа и културна идентичност;
 • недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и пр.;
 • развитие съобразно особеностите и желанията им;
 • активно участие в обществения живот;
 • информираност и право да изразяват мнение по всички въпроси, които ги засягат;
 • достъп до здравеопазване, медицинска и социална рехабилитация; осигуряване на отдих, културни и спортни занимания, духовно и личностно усъвършенстване; специална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на децата, съобразена с тяхната възраст, с потребностите, желанията и възможностите им.;
 • живот в среда, близка до семейната;

Настаняването на децата в центъра става със заповед на директора на Д"СП" след извършена оценка на случая и по предложение на водещия социален работник от ОЗД. Съгласно Административно-процесуалния кодекс заповедта подлежи на предварително (незабавно) изпълнение. В едномесечен срок ДСП предявява иск до Районния съд за настаняване по съдебен ред.

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания

 Адрес: град Силистра, улица "Капитан Кръстев" №13
 Ръководител: Златина Перчемлиева
 Телефон: 086/ 820 017
 E-mail: cnstdmu_silistra@abv.bg

„Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания” /ЦНСТДМУ/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на децата и младежите, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

Целеви групи:

 • Деца до 18-годишна възраст, за които до момента на приемането им в ЦНСТ са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство.
 • Лица от 18 до 29 годишна възраст /младежи/, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

Възрастовите критерии за прием и напускане в ЦНСТ могат да бъдат гъвкави и съобразени с индивидуалните специфики и особености на децата. Деца под 3 години могат да бъдат настанявани в ЦНСТ само в изключителни случаи, заедно със свои по-големи братя или сестри.

Капацитет: 14 места.

Социалната услугата Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания е разкрита на 02.04.2014 г. в рамките на проект на Община Силистра „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”.

От м. март 2015 г. услугата функционира като делегирана от държавата дейност с капацитет 14 места. Целева група са деца над 3 години с увреждания, младежи от 18 до 29 години с увреждания, деца и младежи с увреждания от общността.

ЦНСТ за деца/младежи с увреждания е разположен в специално построена, оборудвана и обзаведена по Оперативна програма „Регионално развитие” самостоятелна къща на два етажа с обособени 7 спални помещения, санитарни възли, кухня, трапезария, 2 дневни стаи, помещение за организиране на празници, перално помещение, склад, офис. Дворът е оборудван с детски, градински съоръжения, подходящи, достъпни и безопасни за децата. Изграден е „зелен” кът за отдих.В ЦНСТ е създадена среда близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.

Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.

Основната цел на Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е предоставяне на сигурна и защитена среда за децата и младежите чрез индивидуална грижа и подкрепа, в условия близка до семейната среда, осигуряващи по-добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване.

Специфични цели на социалната услуга

 • Да се задоволят основните жизнени потребности на децата от храна, подслон, сигурност, развитие и се осигуряват условия за тяхното надграждане;
 • Да се осигури безопасна и сигурна среда за живеене, в която децата да израстват и развиват пълноценно своите възможности;
 • Да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на децата до училище, детска градина, читалища, библиотеки, детски клубове и занимални, общински центрове за работа с деца, спортни клубове, детски площадки и др.;
 • Да се осигури гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги в общността;
 • Да се осигурят адекватни услуги, условия и оборудване, необходими за постигане на максимална самостоятелност на децата с увреждания в тяхното обслужване;
 • Да се предоставят набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване;
 • Да се оказва съдействие на децата за поддържането на връзките им с родители и близки или при възможност за приемна грижа или осиновяване;
 • Да се подготвят порасналите деца за самостоятелен и независим живот и да се осъществи пълноценното им отделяне от ЦНСТ и включване в живота на общността;
 • Да се гарантира планирането и индивидуализирането на грижите за всяко дете въз основа на екипно обсъждане и екипно вземане на решение;
 • Да се осигури адаптацията на детето в ЦНСТ след неговото постъпване, като планирането на грижите и интервенциите за него се основава на първоначалния период на наблюдение и обсъждане в екип;
 • Да се интегрира личната история на детето в обгрижването и работата с него, като по-важните събития от живота му се документират и отразяват.

Социалната услуга създава среда за живот, близка до семейната, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на относително независим живот, при спазване на основните принципи, като:

 • Гарантиране най-добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето;
 • Гарантиране правото на всяко дете да бъде отглеждано в семейна среда;
 • зачитане достойнството на личността;
 • уважение към личната история и етническата и културна идентичност;
 • зачитане на индивидуалните потребности на лицата;
 • подпомагане на лицата за реализирането им в социалната среда;
 • подкрепяне и стимулиране на самостоятелността, съобразно индивидуалните особености.

Дейности

Социалната услуга осигурява задоволяване на базисните потребности на потребителите, както и техните индивидуални потребности, чрез следните дейности:

здравни, образователни, социално включване, рехабилитация, осигуряване на информация, консултация, ориентиране, посредничество и подкрепа, отдих и осмисляне на свободното време, усвояване на умения за самостоятелен живот, участие в живота на общността, работа с близки и роднини.

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на лицата за:

 • пълноценен, самостоятелен и достоен живот, при упражняване правото на избор;
 • запознаване и поддържане на личната история, етническа и културна идентичност;
 • недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и пр.;
 • развитие съобразно особеностите и желанията им;
 • активно участие в обществения живот;
 • информираност и право да изразяват мнение по всички въпроси, които ги засягат;
 • достъп до здравеопазване, медицинска и социална рехабилитация; осигуряване на отдих, културни и спортни занимания, духовно и личностно усъвършенстване; специална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на децата, съобразена с тяхната възраст, с потребностите, желанията и възможностите им.;
 • живот в среда, близка до семейната;

Настаняването на децата в центъра става със заповед на директора на Д"СП" след извършена оценка на случая и по предложение на водещия социален работник от ОЗД. Съгласно Административно-процесуалния кодекс заповедта подлежи на предварително (незабавно) изпълнение. В едномесечен срок ДСП предявява иск до Районния съд за настаняване по съдебен ред.

 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства

 Адрес: село Айдемир, община Силистра, улица "София" №147
 Ръководител: Славей Славов
 Телефон: 086/ 228 316
 E-mail: cnst_lpr@abv.bg

„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства” /ЦНСТПЛПР/ е форма на социална услуга от резидентен тип, насочена към лица с психични увреждания, които имат потребност от 24-часова грижа.

Целеви групи: лица над 18 години, с психични разстройства и висока степен на зависимост от грижа.

Капацитет: 15 места.

ЦНСТ за пълнолетни лица с психични разстройства е разкрит в рамките на проект по схема „Живот в общността” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а от 01.12.2014 г. като делегирана държавна дейност.

Сградата се намира в с. Айдемир, общ. Силистра, в бивше училище „Христо Ботев”, в близост до центъра на населеното място и административни сгради. Състои се от пет 5 спални помещения, медицински кабинет, 2 санитарни възела, перално и складово помещение, кухня с трапезария.

Социалната услуга осигурява възможност на потребителите да живеят в спокойна среда, близка до семейната, с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността.

Основната цел на услугата е осигуряване качество на живот и създаване на условия за пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие, което не допуска социално изключване на потребителите, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати.

Специфични цели на социалната услуга

 • да се задоволят основните жизнени потребности на лицата чрез подходящи услуги и да се осигурят условия за ползване на консултативни и подкрепящи услуги;
 • да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на лицата до обществени сгради и културни средища (читалища, библиотеки, клубове, общински центрове за работа с възрастни хора с увреждания, спортни клубове и др.) и гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги;
 • да се осигурят адекватни условия и оборудване, необходими за постигане на максимално качество на обслужване на потребителите на социални услуги;
 • да се осигури на потребителите правото на избор по отношение на свободно време, социални дейности, културни интереси, храна, време за хранене, установена практика на ежедневния живот, лични и социални отношения, и религиозна принадлежност;
 • да се подпомагат потребителите за поддържане на връзките им с роднини и близки или възможност за реинтеграция;
 • да се гарантира планирането и индивидуализирането на услугите за всяко лице съобразно неговите желания.

Социалната услуга създава среда за живот, близка до семейната, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на относително независим живот, при спазване на основните принципи, като:

 • зачитане достойнството на личността;
 • уважение към личната история и етническата и културна идентичност;
 • зачитане на индивидуалните потребности на лицата;
 • подпомагане на лицата за реализирането им в социалната среда;
 • подкрепяне и стимулиране на самостоятелността, съобразно индивидуалните особености.

Дейности

Социалната услуга осигурява задоволяване на базисните потребности на потребителите, както и техните индивидуални потребности, чрез следните дейности: здравни, образователни, рехабилитационни /психотерапия, трудотерапия/, социално включване, подкрепа за трудова заетост, осигуряване на информация, консултация, посредничество и подкрепа, отдих и осмисляне на свободното време, усвояване на умения за самостоятелен живот, участие в живота на общността, работа с близки и роднини.

Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности се осъществяват от специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки, посредством индивидуални и/или групови занимания.

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на лицата за:

 • пълноценен, самостоятелен и достоен живот, при упражняване правото на избор и контрол върху собствения им живот;
 • запознаване и поддържане на личната история, етническа и културна идентичност;
 • недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и пр.;
 • развитие съобразно особеностите и желанията им;
 • активно участие в обществения живот;
 • информираност и право да изразяват мнение по всички въпроси, които ги засягат;
 • достъп до здравеопазване, медицинска и социална рехабилитация;
 • отдих, културни и спортни занимания, духовно и личностно усъвършенстване;
 • специална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на лицата;
 • живот в среда, близка до семейната;
 • осигуряване правата на потребителите в областта на социалното подпомагане и интеграция на хората с увреждания;
 • осигуряване на условия за развитие на потенциала на хората с увреждания, максимално съобразени с тяхната възраст, с потребностите, желанията и възможностите им.

Потребителите се настаняват след издаване на заповед от директора на Дирекция «Социално подпомагане».

Настаняването в социалната услуга на лица, поставени под пълно запрещение, се извършва от районния съд по настоящия адрес на лицето. Дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на лицето може да извърши само временно настаняване по административен ред, в случай че до произнасяне на съда няма друга възможност за полагане на грижи за лицето.

Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане“.

Към заявлението се прилагат:

 • копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК, ако има такива и ако органът, до който е отправено заявлението разполага с тях;
 • документ за самоличност - за справка;
 • при необходимост могат да се изискват и други документи.

В случай че лицето, което желае да ползва социални услуги, е пълнолетно лице, поставено под запрещение, към заявлението се прилагат и:

 • копие от съдебното решение за поставяне под запрещение;
 • копие от удостоверение от органа по настойничеството и попечителството за учредяване на настойничество/попечителство;
 • становище на попечителя/настойника на лицето.

Когато лице, поставено под запрещение не може да предостави становище, органите, до които е отправено заявлението, го изискват от попечителя/настойника.

Потребителите на социалната услуга заплащат такса в размер, определен с Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.

 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост

 Адрес: село Айдемир, община Силистра, улица "София" №147
 Ръководител: Славей Славов
 Телефон: 086 75/ 40 27
 E-mail: cnstvhoraui_@abv.bg

„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” /ЦНСТПЛУИ/ е форма на социална услуга от резидентен тип, насочена към лица с умствена изостаналост, които имат потребност от 24-часова грижа.

Целеви групи: лица над 18 години, с умствена изостаналост и висока степен на зависимост от грижа.

Капацитет: 15 места.

Сградата, в който се помещава Центъра се намира в с. Айдемир, общ. Силистра, в бивше училище „Христо Ботев”, в близост до центъра на населеното място и административни сгради. Състои се от пет спални помещения, 2 санитарни възела, перално и складово помещение. Социалната услуга осигурява възможност на потребителите да живеят в спокойна среда с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността.

Основната цел на услугата е осигуряване качество на живот и създаване на условия за пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие, което не допуска социално изключване на потребителите, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати.

Специфични цели на социалната услуга

 • да се задоволят основните жизнени потребности на лицата чрез подходящи услуги и да се осигурят условия за ползване на консултативни и подкрепящи услуги;
 • да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на лицата до обществени сгради и културни средища (читалища, библиотеки, клубове, общински центрове за работа с възрастни хора с увреждания, спортни клубове и др.) и гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги;
 • да се осигурят адекватни условия и оборудване, необходими за постигане на максимално качество на обслужване на потребителите на социални услуги;
 • да се осигури на потребителите правото на избор по отношение на свободно време, социални дейности, културни интереси, храна, време за хранене, установена практика на ежедневния живот, лични и социални отношения, и религиозна принадлежност;
 • да се подпомагат потребителите за поддържане на връзките им с роднини и близки или възможност за реинтеграция;
 • да се гарантира планирането и индивидуализирането на услугите за всяко лице съобразно неговите желания.

Социалната услуга създава среда за живот, близка до семейната, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на относително независим живот, при спазване на основните принципи, като:

 • зачитане достойнството на личността;
 • уважение към личната история и етническата и културна идентичност;
 • зачитане на индивидуалните потребности на лицата;
 • подпомагане на лицата за реализирането им в социалната среда;
 • подкрепяне и стимулиране на самостоятелността, съобразно индивидуалните особености.

Дейности

Социалната услуга осигурява задоволяване на базисните потребности на потребителите, както и техните индивидуални потребности, чрез следните дейности: здравни, образователни, рехабилитационни /психотерапия, трудотерапия/, социално включване, подкрепа за трудова заетост, осигуряване на информация, консултация, посредничество и подкрепа, отдих и осмисляне на свободното време, усвояване на умения за самостоятелен живот, участие в живота на общността, работа с близки и роднини.

Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности се осъществяват от специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки, посредством индивидуални и/или групови занимания.

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на лицата за:

 • пълноценен, самостоятелен и достоен живот, при упражняване правото на избор и контрол върху собствения им живот;
 • запознаване и поддържане на личната история, етническа и културна идентичност;
 • недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и пр.;
 • развитие съобразно особеностите и желанията им;
 • активно участие в обществения живот;
 • информираност и право да изразяват мнение по всички въпроси, които ги засягат;
 • достъп до здравеопазване, медицинска и социална рехабилитация;
 • отдих, културни и спортни занимания, духовно и личностно усъвършенстване;
 • специална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на лицата;
 • живот в среда, близка до семейната;
 • осигуряване правата на потребителите в областта на социалното подпомагане и интеграция на хората с увреждания;
 • осигуряване на условия за развитие на потенциала на хората с увреждания, максимално съобразени с тяхната възраст, с потребностите, желанията и възможностите им.

Потребителите се настаняват след издаване на заповед от директора на Дирекция «Социално подпомагане».

Настаняването в социалната услуга на лица, поставени под пълно запрещение, се извършва от районния съд по настоящия адрес на лицето. Дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на лицето може да извърши само временно настаняване по административен ред, в случай че до произнасяне на съда няма друга възможност за полагане на грижи за лицето.

Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане“.

Към заявлението се прилагат:

 • копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК, ако има такива и ако органът, до който е отправено заявлението разполага с тях;
 • документ за самоличност - за справка;
 • при необходимост могат да се изискват и други документи.

В случай че лицето, което желае да ползва социални услуги, е пълнолетно лице, поставено под запрещение, към заявлението се прилагат и:

 • копие от съдебното решение за поставяне под запрещение;
 • копие от удостоверение от органа по настойничеството и попечителството за учредяване на настойничество/попечителство;
 • становище на попечителя/настойника на лицето.

Когато лице, поставено под запрещение не може да предостави становище, органите, до които е отправено заявлението, го изискват от попечителя/настойника.

Потребителите на социалната услуга заплащат такса в размер, определен с Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.

Център за обществена подкрепа

 Адрес: град Силистра, улица "Н. Й. Вапцаров" №55
 Ръководител: Христина Георгиева
 Телефон: 086/ 820 487
 E-mail: cop_silistra@abv.bg

Център за обществена подкрепа” /ЦОП/ е форма на социална услуга, в която се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието, отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца в резидентна грижа.

Целеви групи:

 • Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства
 • Деца, жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството им;
 • Деца, за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;
 • Деца с увреждания;
 • Деца в риск от изоставяне и неглижиране и техните родители, с особено внимание към семействата със затруднения в осигуряване на добра грижа, при наличие на здравни проблеми, социални и други рискове;
 • Деца, необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище, чрез насочване към образователни услуги, свързани с осигуряване на предучилищна подготовка и училищна готовност;
 • Деца с родители в чужбина и близките роднини, които са поели грижа за тях;
 • Деца с рисково или отклоняващо се поведение и в конфликт със закона, извършили противоправна проява, включително от сегрегирани общности;
 •  Непридружени деца бежанци;
 • Деца от 0 до 18 години и техните семейства от общността, към които са насочени дейностите по първична превенция, както и различни информационни кампании;
 • Деца и младежи в или напускащи услуги от резидентен тип или приемни семейства;
 • Бременни жени, родители или законни представители на деца в риск, за които ОЗД/Д»СП» е преценил, че имат нужда от специфична подкрепа или съдействие;
 • Кандидати или вече одобрени приемни семейства;
 • Лица – бъдещи родители, родители, близки и роднини на дете, което ползва услугата ЦОП, лица, чиито потребности попадат в обхвата на подкрепата, предоставяна в ЦОП.

Капацитет: 20 места.

Центърът е разкрит през 2008 г. с финансовата подкрепа на Фонд „Социално подпомагане” от Женско сдружение „Екатерина Каравелова”. От м. юни 2011 г. услугата е държавно делегирана дейност, предоставена за управление на Сдружението от Община Силистра.

ЦОП се помещава в двуетажна многофункционална сграда в централна част на града. Разположен е в офис, собственост на Женско сдружение „Екатерина Каравелова”. Помещенията са оборудвани с необходимата техника и мебели за работа с потребителите – индивидуална и групова терапия, консултативна помощ, обучителни дейности.

Основната цел на услугата е осигуряване на подкрепа на децата в риск и техните семейства чрез превенция, обучения, консултиране и информиране.

Социалните услуга се предоставя при спазване на основните принципи, като:

 • Гарантиране най-добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето;
 • Гарантиране правото на всяко дете да бъде отглеждано в семейна среда;
 • зачитане достойнството на личността;
 • уважение към личната история и етническата и културна идентичност;
 • зачитане правото на детето на изразяване на мнение и изслушване;
 • Индивидуален подход на интервенциите при работа по случай;
 • Доброволност за ползване на социалните услуги в ЦОП;
 • Поверителност.

Дейности

 • Социално и психологично консултиране на деца и семейства в риск;
 • Оценяване на родителски капацитет;
 • Посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при раздяла;
 • Оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители;
 • Консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми;
 • Семейно консултиране;
 • Реализиране на социални програми за деца и семейства в риск;
 • Психологическа подкрепа;
 • Юридическа подкрепа;
 • Трудотерапия.

Терапевтичните и консултативните дейности се осъществяват от специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки, посредством индивидуални и/или групови занимания.

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на децата за:

 • недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и пр.;
 • развитие съобразно особеностите и желанията им;
 • активно участие в обществения живот;
 • информираност и право да изразяват мнение по всички въпроси, които ги засягат;
 • специална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на децата;
 • осигуряване правата на децата в областта на социалното подпомагане;

Насочването на децата към ЦОП се извършва от:

 • Дирекция "Социално подпомагане" гр. Силистра с направление издадено от ОЗД или със заповед на директора на ДСП при отказ от страна на родителите/законните представители за ползване на услугата;
 • Други институции и организации като Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Детска педагогическа стая, полиция, съд и прокуратура;
 • Самозаявили се клиенти, които по собствена преценка са се насочили към ЦОП.

Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане“.

 

Център за обществена подкрепа - НОВ

 Адрес: гр. Силистра, ул."Албена" № 4, ет.2
 Ръководител: Николай Йоргов
 Телефон: 0894 412 913
 E-mail: cop-silistra@abv.bg

Център за обществена подкрепа е форма на социална услуга, в която се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието, отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца в резидентна грижа. Социалната услуга е разкрита по Проект на Община Силистра BG05M9OP001-2.019-0022 „Предоставяне на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“, Процедура № BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1.

Период за предоставяне: 34 месеца

Капацитет на услугата: 100 места, в т.ч. 4 за спешен прием

Целеви групи:
• Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства;
• Деца, жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството им;
• Деца, за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие.;
• Деца с увреждания;
• Деца в риск от изоставяне и неглижиране и техните родители, с особено внимание към семействата със затруднения в осигуряване на добра грижа, при наличие на здравни проблеми, социални и други рискове;
• Деца, необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище, чрез насочване към образователни услуги, свързани с осигуряване на предучилищна подготовка и училищна готовност;
• Деца с родители в чужбина и близките роднини, които са поели грижа за тях;
• Деца с рисково или отклоняващо се поведение и в конфликт със закона, извършили противоправна проява, включително от сегрегирани общности;
• Непридружени деца бежанци;
• Деца от 0 до 18 години и техните семейства от общността, към които са насочени дейностите по първична превенция, както и различни информационни кампании;
• Деца и младежи в или напускащи услуги от резидентен тип или приемни семейства;
• Бременни жени, родители или законни представители на деца в риск, за които ОЗД/Д»СП» е преценил, че имат нужда от специфична подкрепа или съдействие;
• Кандидати или вече одобрени приемни семейства;
• Лица – бъдещи родители, родители, близки и роднини на дете, което ползва услугата ЦОП, лица, чиито потребности попадат в обхвата на подкрепата, предоставяна в ЦОП.

Основната цел на услугата: В контекста на основните принципи за превенция на рисковете, в т.ч. на риска от разделяне и изоставяне на детето, както и за цялостна подкрепа на децата и семействата, услугите, предоставяни в ЦОП са насочени към работа по превенция в рисковите общности, работа с детето и неговото семейство, здравните служби, училището и общността, като част от системния подход.


Дейности
• Социално и психологично консултиране на деца и семейства в риск;
• Оценяване на родителски капацитет;
• Посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при раздяла;
• Оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители;
• Консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми;
• Семейно консултиране;
• Реализиране на социални програми за деца и семейства в риск;
• Психологическа подкрепа;
• Юридическа подкрепа;
• Спешен прием;
• За предоставяне на услугата не се заплаща такса от потребителите.Насочването на децата към ЦОП се извършва от:
• Дирекция "Социално подпомагане" гр. Силистра с направление издадено от ОЗД или със заповед на директора на ДСП при отказ от страна на родителите/законните представители за ползване на услугата;
• Други институции и организации като Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Детска педагогическа стая, полиция, съд и прокуратура;
• Самозаявили се клиенти, които по собствена преценка са се насочили към ЦОП.

Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане“.

Център за социална интеграция и рехабилитация - 1

 Адрес: град Силистра, булевард "Македония" №61
 Ръководител: Красимира Георгиева
 Телефон: 086/ 820 713
 E-mail: empathy_ss@abv.bg

Център за социална интеграция и рехабилитация” /ЦСРИ/ е почасова форма на социална услуга за подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване.

Целеви групи:

Социалната услуга ЦСРИ може да се предоставя на широк кръг потребители – деца и лица в риск от социално изключване, както и техните близки:

 • лица с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и нарушения в развитието;
 • лица с различни форми на зависимост;
 • лица жертви на различни форми на насилие и експлоатация;
 • други.

Капацитет: 15 места.

Центърът е разкрит през 2008 г. Към настоящия момент функционира като социална услуга, делегирана от държавата дейност, предоставена от външен доставчик – Фондация „Съпричастие” - Силистра, след проведен конкурс. ЦСРИ е разположен в централната част на града, в близост до медицински и стоматологични кабинети, аптеки, медицински лаборатории и търговски обекти.

ЦСРИ се помещава в шестетажна многофункционална сграда в централна част на града. Административният офис на услугата и кабинетът за индивидуална работа се помещават на четвърти етаж, а терапевтичните зали на първи етаж на сградата.

В сградата е осигурен достъп за хора с увреждания до всички етажи.

Основната цел на услугата е осигуряване на подкрепа за индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане.

Социалните услуга се предоставя при спазване на основните принципи, като:

 • Зачитане на човешкото достойнство, свободата на личния избор и независимостта;
 • Зачитане правото на лицата/децата на изразяване на мнение и изслушване;
 • Доброволност при ползване на услугите в ЦСРИ;
 • Прилагане на индивидуален подход при предоставяне на дейностите за подкрепа;
 • Уважение към различията и приемане на хората с увреждания като част от човешкото разнообразие;
 • Подпомагане на рисковите групи за включването им в социалната среда;
 • Поверителност;
 • Работа в екип и междуинституционално сътрудничество

Дейности

Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

 • Социална рехабилитация;
 • Медицинска рехабилитация;
 • Информиране и консултиране;
 • Трудотерапия;
 • Музикотерапия;
 • Умения за работа с компютър.

Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности се осъществяват от специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки, посредством индивидуални и/или групови занимания.

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на децата за:

 • Недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и др.;
 • Гарантиране на равен достъп до разнообразни дейности за подкрепа, съобразно индивидуалните потребности;
 • Индивидуална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на лицата;

Информираност и право на избор при определяне на подкрепата.

Насочването на лицата към ЦСРИ се извършва със заповед на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Силистра.

Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане", а самозявилите се до органа на управление на Фондация „Съпричастие-Силистра“

Към заявлението се прилагат:

 • копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК, ако има такива и ако органът, до който е отправено заявлението разполага с ктях;
 • документ за самоличност - за справка;
 • при необходимост могат да се изискват и други документи.

В случай че лицето, което желае да ползва социални услуги, е пълнолетно лице, поставено под запрещение, към заявлението се прилагат и:

 • копие от съдебното решение за поставяне под запрещение;
 • копие от удостоверение от органа по настойничеството и попечителството за учредяване на настойничество/попечителство;
 • становище на попечителя/настойника на лицето.

Когато лице, поставено под запрещение не може да предостави становище, органите, до които е отправено заявлението, го изискват от попечителя/настойника.

Потребителите заплащат такса в размер, определен с Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.

 

Център за социална интеграция и рехабилитация - 2

 Адрес: град Силистра, улица "Серес" №9
 Ръководител: Еленка Велчева
 Телефон: 0887/ 694 752
 E-mail: baliz@abv.bg

„Център за социална интеграция и рехабилитация” /ЦСРИ/ е почасова форма на социална услуга за подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване.

Целеви групи:

Социалната услуга ЦСРИ може да се предоставя на широк кръг потребители – деца и лица в риск от социално изключване, както и техните близки:

 • Деца и лица с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и нарушения в развитието;
 • лица с различни форми на зависимост;
 • деца и лица жертви на различни форми на насилие и експлоатация;
 • други.

Капацитет: 25 места.

Социалната услуга е разкрита през 2010 г. по проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”. От м. февруари 2012 г. услугата функционира като държавно делегирана дейност и е предоставена за управление от Община Силистра на СНЦ „Надежда за добро бъдеще” – гр. Силистра.

ЦСРИ е разположен в жилищен квартал в непосредствена близост до центъра на гр. Силистра и Дунавския парк, детски градини, училища, социални услуги. Обособени са зала за кинезитерапия, кът за логопедична терапия и компютърно обучение, зала за социални контакти и развлечения. Осигурен е достъп за лица с физически увреждания.

Основната цел на услугата е осигуряване на подкрепа за индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане.

Социалните услуга се предоставя при спазване на основните принципи, като:

 • Зачитане на човешкото достойнство, свободата на личния избор и независимостта;
 • Зачитане правото на лицата/децата на изразяване на мнение и изслушване;
 • Доброволност при ползване на услугите в ЦСРИ;
 • Прилагане на индивидуален подход при предоставяне на дейностите за подкрепа;
 • Уважение към различията и приемане на хората с увреждания като част от човешкото разнообразие;
 • Подпомагане на рисковите групи за включването им в социалната среда;
 • Поверителност;
 • Работа в екип и междуинституционално сътрудничество

Дейности

Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

 • Социална рехабилитация - изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.;
 • Медицинска рехабилитация;
 • Информиране и консултиране;
 • обучение и ориентиране;
 • Трудотерапия;
 • Музикотерапия;
 • Умения за работа с компютър.

Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности се осъществяват от специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки, посредством индивидуални и/или групови занимания.

При осъществяване на дейностите в услугата се спазват ценностите, свързани със зачитане правото на децата за:

 • Недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и др.;
 • Гарантиране на равен достъп до разнообразни дейности за подкрепа, съобразно индивидуалните потребности;
 • Индивидуална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на лицата;

Информираност и право на избор при определяне на подкрепата.

Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес до директора на дирекция "Социално подпомагане".

Насочването на децата и пълнолетните лица към ЦСРИ се извършва със заповед /за пълнолетни/ и с направление /за деца до 18 г./ издадени от Дирекция "Социално подпомагане" - гр. Силистра

Към заявлението се прилагат:

 • копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК, ако има такива и ако органът, до който е отправено заявлението разполага с ктях;
 • документ за самоличност - за справка;
 • при необходимост могат да се изискват и други документи.

В случай че лицето, което желае да ползва социални услуги, е пълнолетно лице, поставено под запрещение, към заявлението се прилагат и:

 • копие от съдебното решение за поставяне под запрещение;
 • копие от удостоверение от органа по настойничеството и попечителството за учредяване на настойничество/попечителство;
 • становище на попечителя/настойника на лицето.

Когато лице, поставено под запрещение не може да предостави становище, органите, до които е отправено заявлението, го изискват от попечителя/настойника.

Потребителите над 18 г. заплащат такса в размер, определен с Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.

https://www.livechatalternative.com/