Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5
Социално подпомагане Социални услуги

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 18.07.2022

Социалните дейности включват следните направления:


Социално подпомагане
Предоставяне на финансова подкрепа на граждани на община Силистра и извършване на социални погребения.

Социални услуги
На територията на община Силистра функционира добре развита мрежа от социални услуги, задоволяващи потребностите на населението на общината. Същите се управляват от н-к отдел „ОЗСПС“ - Второстепенен разпоредител с бюджет в Община Силистра за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.

Комисии и съвети
Съвет по въпросите за социалните услуги;
Обществен съвет за социално подпомагане;
Комисия за детето;
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
Комисия при Общински фонд „Здраве” на Община Силистра;
Комисия за контрол на външните доставчици на социални услуги;
Комисия за определяне на погребения, които да се извършват за сметка на общинския бюджет;
Комисия за определяне на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, които да бъдат  финансово подпомагани от бюджета на община Силистра;
Комисия за отпускане на еднократна финансова помощ  за новородени и/или осиновени деца и насърчаването на раждаемостта на територията на община Силистра;
Комисия за отпускане на еднократни социални помощи на граждани от община Силистра;
Комисията по водно спасяване.

Проекти и програми
Разработване и реализиране на проекти и програми в социалната сфера, насочени към повишаване качеството на живот на уязвимите групи от населението на общината.

 

https://www.livechatalternative.com/