Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C37

Туризъм

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.07.2022

Туризъм – отдел „Стопански дейности“, дирекция „Икономика“, община Силистра

 

В сферата на услугите, водещ отрасъл е „Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство”.

Изградената туристическа инфраструктура в общината включва: 16 места за настаняване, от които 11 хотели; 329 стаи с 620 легла; туристически сайт и гише „Туризъм“, което се намира в центъра за информация и услуги на общинска администрация Силистра. Гишето се създава за улеснение на нарастващия брой туристи (особено в летния сезон), които са решили да посетят града или да прекарат почивката си и се нуждаят от допълнителна информация за предлаганите туристически услуги – забележителности (паметници, музеи, театри), места за хранене и настаняване, транспортни услуги, атракции и културни събития в града и региона.

Статистическите данни показват, че туристическият поток в периода 2011-2019 г. е относително постоянен, колебанията са в рамките на 16-18%. Като най-силни години в последното десетилетие се очертават 2012 и 2019 г.

С утвърждаването на Концепцията за туристическо райониране от Министерство на туризма територията на страната се разделя на 9 туристически района, а община Силистра е част от Дунавски туристически регион. Основната специализация на района и неговите уникални конкурентни предимства като туристическа дестинация са в областта на културния туризъм, а към разширената специализация се причисляват още: културно-исторически, речен, еко, винен и кулинарен, религиозен и поклоннически туризъм.

Туризмът е отрасъл, който има възможности за развитие в община Силистра. Богато културно и историческо наследство – запазени археологически, исторически и архитектурни паметници от различни епохи (културни ценности от пет знакови цивилизации (римската, византийската, средновековната, османската и новобългарската) и на четири религии (гръкоримската, християнската, ислямската и юдейската) – основа за развитие на туризъм), обекти с национално и местно значение, добра транспортна свързаност на общината.

На територията ѝ са разположени редица туристически забележителности: река Дунав; Дунавски парк (първият обществен парк в страната, основан през 1895 г.); Национален археологически резерват „Дуросторум-Дръстър-Силистра”; Крепост „Меджиди Табия” (добре запазена турска отбранителна крепост, датираща от 1847 г.); Регионален исторически музей; Етнографски музей; Крепост Римска градска вила (датираща от ІІ в.); Римска гробница (от IV в.); Биосферен парк „Сребърна”; Патриаршеска катедрална църква и Патриаршески дворец от X в.; Катедрален храм „Св. Св. Апостоли Петър и Павел” в Силистра (построен след Кримската война); Художествена галерия и др. Природните дадености и наличните ресурси създават благоприятни условия за развитието на различни форми на устойчив туризъм – културно-исторически, еко, опознавателен, риболовен, селски туризъм и др. Важно е да се отбележи трансграничното географското положение на общината и възможностите за сътрудничество с Република Румъния, както и с дунавските страни.

Създаването на маршрути се утвърждава като най-често прилагания подход за разнообразяване на местния туристически продукт и е предмет на редица проекти. От друга страна, в последните години нагласите, очакванията и профила на туристите силно се променят - все повече се търсят ярки преживявания и незабравими впечатления, приключения, спорт, алтернатива на градското ежедневие, на много места се развиват форми на нестандартен туризъм – пътуване с лодки и корабчета, велосипедни обиколки, риболовни, кулинарни и фолклорни състезания, еко-туризъм и наблюдения на природата, редки животински и растителни видове, образователни турове, палатки и лагеруване, екологични „бригади“ от доброволци за опазване на природните зони, винен и кулинарен туризъм.

Общинската политика включва богат и разнообразен културен календар; иновативни културни събития и равнопоставен достъп до културни продукти; изява и подкрепа за местните творци и таланти; партньорство с младите хора, НПО, народните читалища, творците, бизнеса и медиите за създаване и разпространение на качествени културни продукти; утвърждаване на Силистра като европейски фестивален град, с творчески дух, културна идентичности и традиции.

В богатата културна дейност на общината ежегодно се организират:

  • Представяне на книги от творци;
  • Концерти с високо качество на предлагания културен продукт;
  • Създаване на условия и подкрепа за художествените изяви на творческите формации и талантите от всички поколения;
  • Последователна работа за опазване и представяне на богатото културно и природно наследство на Силистра като ресурс за устойчиво развитие.

Интерес предизвикват и националните, регионални и общински културни прояви, които се провеждат в различни населени места на общината.

Ежегодно се провеждат редица международни културни събития, като през 2020 кризата „Ковид-19” се отрази върху културния календар на общината.

https://www.livechatalternative.com/