Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KO6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL3

Oбщински предприятия

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.01.2024

Общинско предприятие "Регионално депо за битови отпадъци - Силистра"

град Силистра, улица "Симеон Велики" №33
Директор: Павлин Иванов
Телефон: 086/ 882 321

Предмет на дейност: Общинско предприятие „Регионално депо за битови отпадъци - Силистра” е специализирано звено на общината по организация и управление депонирането на битови, строителни и промишлени отпадъци, съхранение на строителни отпадъци и изкопни земни маси от физически и юридически лица, с цел задоволяване потребностите на населението и осигуряване изпълнението на местни дейности и услуги, финансирани от бюджета на Община Силистра или от извънбюджетни сметки и фондове

Общинско предприятие "Дръстър"

град Силистра, улица "Бояджи Яни" №2
Директор: Стоян Милушев
Телефон: 086/ 882 296

Предмет на дейност: Общинско предприятие „Дръстър” е специализирано звено на общината по управление и поддържане на жилищния фонд на Община Силистра, по поддържане на нежилищния фонд на Община Силистра, по поддържане на улично осветление, по направа на хоризонтална, вертикална маркировка, поддържане на светофарни уредби, по извършване на малки и ограничени ремонти на тротоарни площи, по премахване на малки опасни сгради, с цел задоволяване на потребностите на населението и осигуряване на изпълнението на местни дейности и услуги, финансирани от бюджета на Общината или от извънбюджетните сметки и фондове.

Общинско предприятие "Обреди"

град Силистра, улица "Генерал Скобелев" №2
Директор: Теодор Белев
Телефон: 086/ 823 550
Web: www.predpriqtiq.silistra.bg/obredi

Предмет на дейност: Общинско предприятие „Обреди” е специализирано звено на общината за извършване на обредна дейност и свързаните с това услуги, и управление и поддържане на гробищните паркове в Община Силистра, с цел задоволяване потребностите на населението и осигуряване изпълнението на местни дейности и услуги, финансирани от бюджета на общината или от извънбюджетни сметки и фондове.

Общинско предприятие "Общински пазари и паркинги"

град Силистра, улица "Шар планина" №2
Директор: Даниел Христов
Телефон: 086/ 882 201

Предмет на дейност: Общинско предприятие „Общински пазари и паркинги” е специализирано звено на общината по управление, експлоатация и поддържане на общинските пазари за селскостопански и промишлени стоки, стопанисване и експлоатация на зона за кратковременно платено паркиране „Синя зона”, с цел задоволяване потребностите на населението и осигуряване изпълнението на местни дейности и услуги, финансирани от бюджета на Община Силистра или от извънбюджетни сметки и фондове.

Приют за безстопанствени животни

Община Силистра, село Калипетрово, ПЗ "Изток", улица "Мусала" №11
Телефон: 0888/ 696 068

Предмет на дейност: Контрол, овладяване и намаляване числеността и популацията на безстопанствени животни, постигнато по хуманен начин, чрез кастрация, обезпаразитяване, ваксиниране, регистрация, идентификация и връщане по местообитаване, ограничаване и ликвидиране на заразни болести, които представляват опасност за здравето на хората или животните.

"Диагностично-консултативен център 1 - Силистра" ЕООД

град Силистра, улица "Д-р Анастас Янков" №2
Управител: д-р Тихомир Иванов
Телефон: 086/ 820 433

Предмет на дейност: Oсъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.

"Синева" ЕООД

град Силистра, улица "Петър Бояджиев" №99
Управител: Милен Михайлов Неделчев
Телефон: 086/ 820 367

Предмет на дейност: Поддържане чистотата и сметосъбиране, стопанисване и поддържане на паркове и градини, производство и пласмент на цветя и зеленчуци и други.

https://www.livechatalternative.com/