Z6_PPGAHG800P3920QJQ29R8GHS53
Z7_PPGAHG800P3920QJQ29R8GHS36

Центрове за подкрепа за личностно развитие

Дата на публикуване: 15.05.2021
Последна актуализация: 28.02.2023

Народна астрономическа обсерватория "Галилео Галилей"

Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Петър Бояджиев" №29А
Директор: Нели Иванова | Телефон: 086/ 820 125 | 0894/ 419 593

E-mail: nao_ggalilej@mail.bg; cko.silistra@gmail.com
Website: www.pro.orientirane.oisy.org
Facebook page: https://www.facebook.com/CKO.Silistra/

galileo galilei

Идеята за изграждане на астрономическа обсерватория в град Силистра, възниква през 80-те години на 20 век. Обсерваторията отваря врати за първите си посетители на 11 август 1999г. по време на пълно слънчево затъмнение, когато е извършено и първото астрономическо наблюдение.

Народна астрономическа обсерватория ‚Галилео Галилей“ е институция в североизточна България за популяризация на астрономическата наука, за откриване на астрономи любители и за по-нататъшното им развитие до професионално ниво. Тази институция работи активно, както за разпространение постиженията на науките астрономия и космонавтика, така и за ефективно осмисляне на свободното време на учениците и младите хора от града. Ежегодно през звездната зала преминават десетки ученици и граждани, като за 15 години техният брой надхвърля 10 000 души. Предлаганите 32 лекции подпомагат усвояването на знания по околен свят, човек и природа, география, физика, астрономия, биология и философия за ученици от детската градина до единадесети клас.

Астрономическата обсерватория е утвърдена, като единственото място в региона, в което се извършва масова работа по обучение и разбиране на науките за небесните тела и Вселената сред всички възрастови групи ученици, както и граждани. За това помагат дискусиите, семинарите, лекториите, срещите с изтъкнати учени от страната и чужбина. В помощ на обучението са и създаденият географски комплекс, който включва сбирка от минерали, скали и учебна метеорологична площадка. Активните членове на астроклуб "Персей", подпомагат и обогатяват дейността на обсерваторията, като сътрудници.

Паралелно с учебната и популяризаторската работа, в Обсерваторията се извършва и изследователска дейност. През изминалите 17 години голям брой кръжочници имат участия в редица изследователки проекти и публикации в международни и национални прояви, като конкурси, конференции, семинари и дискусии. Тя става естествен център за пристрастените към науката за Вселената – хора на всякаква възраст, които се обучават и участват в астрономически наблюдения, давайки свой принос за развитието на науката.

Към НАО „Галилео Галилей“ функционира Център за кариерно ориентиране, създаден по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2009-2013. В периода на действие на проекта Центърът функционираше като самостоятелно звено, а след приключването на проекта стана структурна част на НАО „Галилео Галилей“. Процедурата бе утвърдена с Решение №678, взето на заседание на Общински съвет-Силистра с Протокол №21 от 21.12.2017 г. от 01.01.2018 г. за промяна в предмета на дейност на НАО „Галилео Галилей“ чрез допълване на дейността „кариерно ориентиране и консултиране“. Тя се осъществява в сградата на ул. „Добрич“ №23, ет.1 от трима кариерни консултанти и включва информиране, диагностика, консултиране, обучение в кариерни умения, посредничество и проследяване подпомагането на учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия. Кариерните консултанти работят с институциите в системата на предучилищното и училищното образование, с професионални гилдии, с младежки организации, организират и участват във форуми като модератори, провеждат обучения и кампании.

Център за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс (ОДК)

Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Добрич" №68А
Директор: Гинка Вандева | Телефон: 086/ 824 046 | 0885/ 463 432
 
Заместник-директор "Спортна дейност": Неделчо Цвятков | Телефон: 0889/ 432 143
E-mail: odk_silistra@abv.bg
Уеб сайт: www.odk-silistra.com

obedinen detski kompleks

Центърът за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс е общинска институция в системата на предучилищното и училищно образование. ЦПЛР-ОДК предлага дейности за подкрепа, за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование , както и за придобиване на умения за лидерство.

Детският комплекс е създаден като правоприемник на дейностите на преобразуваните извънучилищни педагогически учреждения - Център за работа с деца, Център за ученическо, техническо и научно творчество и Ученическа спортна школа. Организира клубове по интереси и извършва дейност като ОДК от 01.09.2012год. и от 01.08.2016 г. като ЦПЛР, съгласно Правилник за устройство и дейността на Центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Силистра, приет от Общински съвет-Силистра.

Дейностите на ЦПЛР-ОДК се провеждат по направления:

Наука, техника и технологии – школи и клубове„Млад природозащитник”, Екоклуб „Пеликан”, ”Забавна химия”, „Български език ”, „Приятели на природата”, ”Дебати”, „Кариерно насочване”, „Електроника”, „ Седмокласник”.

Спорт - школи Футбол, Баскетбол, Плуване, Лека атлетика, Оздравителна гимнастика, Тенис на корт, Шахмат, Приложно колоездене.

Изкуства - Балетна школа ”Аксел”, Театрално студио „Артистик”, Школи Изобразително и приложно изкуство, Графити, Компютърна графика, История на света в картини, Приложна етнография, Графика, Иконопис.

ЦПЛР-ОДК стопанисва самостоятелна сграда с оборудвани учебни зали на ул.Добрич“ №68а, Закрит плувен басейн, Спортна площадка с тенис корт на ул.“Богдан войвода“ №10, репетиционна и зрителна зала в сграда на Младежки дом на ул.“Симеон Велики“ №135.

Обединено общежитие за средношколци "Младост"

Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Капитан Мамарчев" №2A
Директор: Валери Тодоров | Телефон: 0898/ 424 551
E-mail: mladost2006@abv.bg
Уеб сайт: www.oosmladost-silistra.com
Facebook: Обединено общежитие за средношколци "Младост" - Силистра

mladost

Обединено общежитие за средношколци „МЛАДОСТ” е Център за подкрепа за личностно развитие в системата на предучилищното и училищното образование, в което са организирани дейности със социално предназначение, осигуряващи обща подкрепа за децата и учениците.

Създадено е през 1964 година като Общежитие за средношколци „Михаил Иванович Калинин”. Построено със средства на Трудово-кооперативните земеделски стопанства /ТКЗС/ за децата от селата, учещи в училищата на окръжния град. През 1991 година средношколското общежитие се преименува в Обединено общежитие за средношколци „МЛАДОСТ”.

Капацитетът на сградата е 240 места. Създадени са отлични условия за самоподготовка. Провежда се учебно-помощна и консултативна дейност по изучаваните дисциплини под ръководството на висококвалифицирани възпитатели-педагози. Предоставена е възможност за ползване на занимални на всеки етаж, библиотека с фонд 8000 тома, компютърен кабинет, безжичен интернет и кабелна телевизия. Учениците развиват творческите си способности, чрез участие в клубове и секции по интереси .

Партньор при осъществяване целите и приоритетите на ООС”Младост” е Училищното настоятелство. С негова помощ и финансова подкрепа се подобряват условията на живот, модернизира се и се обогатява материалната база , съфинансират се проекти.

Общежитие „Младост” е неделима част от образователната структура в Община Силистра и адекватно подпомага образователно-възпитателния процес.

Център за кариерно ориентиране (ЦКО)

Към структурата на НАО "Галилео Галилей"

Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Добрич" №23, ет. 1
E-mail: cko.silistra@gmail.com
Уеб сайт: www.proorientirane.com
Facebook: Център за кариерно ориентиране-Силистра

centur za karierno razvitie

Центърът за кариерно ориентиране създаден по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2009-2013.

В периода на действие на проекта Центърът функционира като самостоятелно звено, а след приключването на проекта става структурна част на НАО „Галилео Галилей“. Процедурата бе утвърдена с Решение №678, взето на заседание на Общински съвет-Силистра с Протокол №21 от 21.12.2017 г. от 01.01.2018 г. за промяна в предмета на дейност на НАО „Галилео Галилей“ чрез допълване на дейността „кариерно ориентиране и консултиране“. Тя се осъществява от трима кариерни консултанти и включва информиране, диагностика, консултиране, обучение в кариерни умения, посредничество и проследяване подпомагането на учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия. Кариерните консултанти работят с институциите в системата на предучилищното и училищното образование, с професионални гилдии, с младежки организации, организират и участват във форуми като модератори, провеждат обучения и кампании.

 

 

Център за специална образователна подкрепа

Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Христо Смирненски" №5

Директор: Нели Маринова | Телефон: 086/ 823 797 | 0898/ 419 576

Заместник-директор: Бисерка Костова  | Телефон: 0895/ 414 439

E-mail: gpusv@abv.bg

centur za specialna obrazovatelna podkrepa

Центърът за специална образователна подкрепа в гр. Силистра е държавна институция в системата на предучилищното и училищното образование. Той започва да функционира от 01.08. 2017 г. след преобразуване на Градско помощно училище „Софроний Врачански“ в център за подкрепа за личностно развитие. Центърът осъществява дейността си във връзка и взаимодействие с образователните институции на територията на област Силистра, със специализирани институции за деца, със социални услуги в общността, с лечебни заведения и интегрирани здравно-социални услуги - Центрове за настаняване от семеен тип, Дом за медико-социални грижи на деца, Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост, както и с родителите.

В ЦСОП се извършва:

  1. Диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и ученици, за които Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование след оценка на образователните потребности препоръчва обучение в ЦСОП;
  2. Педагогическа и психологическа подкрепа;
  3. Прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците, които се обучават в ЦСОП;
  4. Обучение на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и професионално обучение за придобиване на І степен на професионална квалификация или за придобиване на квалификация по част от професия.

За подпомагане обучението на деца и ученици от детските градини и училища, които след оценка са насочени за обучение в ЦСОП се организират изнесени групи и паралелки. Обучението в тях се осъществява по индивидуални учебни планове.

Помещенията в ЦСОП са оборудвани с кътове за отдих, социално-битова и учебна дейност, с компютри и Интернет връзка.

За подкрепа на приобщаването, за обучението и възпитанието на децата и учениците се грижи висококвалифициран екип от педагогически специалисти с дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни потребности, психолог, логопед и рехабилитатор на физическите увреждания.