Z6_PPGAHG800P3920QJQ29R8GHSU0
Z7_PPGAHG800P3920QJQ29R8GHS96

Специализирани обслужващи звена

Дата на публикуване: 15.05.2021
Последна актуализация: 28.02.2023

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Силистра

Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Христо Смирненски" №5
Директор: Недка Русева | Телефон: 0894/ 419 577 | 0878/ 953 272
 
E-mail: r_centerss@abv.bg
Уеб сайт: www.rcsilistra.com

Regional Center for Support of the Inclusive Education Process - Silistra

Регионален център – Силистра е държавно обслужващо звено към МОН за Силистра и областта. Центърът подпомага методическата работа и конкретните учебни ситуации на общообразователния учител. Една от функциите е диагностицирането на дефицити, определяне на потребностите и реално очакваните резултати; координирането на работата между институции и специалисти. Ръководен принцип в дейността на педагозите е, че всяко дете има уникални способности, интереси и потребности. Диагностицирането се извършва от сертифицирани и практикуващи психолози-специалисти в семейната терапия, логопеди работещи с деца с множество увреждания и от аутистичния спектър и ресурсни учители – сензорен терапевт и педагог на зрително затруднени деца.

Осигурено е качествено ресурсно подпомагане за успешно интегриране и включване на децата със специални образователни потребности в общообразователната среда.

Децата със специални образователни потребности / СОП / срещат затруднения с усвояването на общообразователен минимум в училище, поради една от следните причини:

  • Сензорно увреждане /зрително и слухово/;
  • Физическо увреждане /соматично заболяване;
  • Множествено увреждане;
  • Интелектуална недостатъчност;
  • Езиково – говорни нарушения;
  • Специфични обучителни трудности /дислексия, дисграфия, дискалкулия/.

За тях се грижи мултидисциплинарен екип от ресурсни учители с бакалавърска и магистърска образователна степен, с дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни потребности. Педагозите осъществяват обучителна и корекционна дейност, сътрудничат в процеса на комуникация в семействата на тези деца. Участват в адаптирането на учебния материал и средата в детската градина и училището, предлагат дейности, които съответстват на специфичните интереси и умения на детето и стимулират познавателното му развитие.

В Регионалния център се осъществяват следните функции – консултативна, образователно-възпитателна, координираща и рехабилитационна.

РЦПППО разполага с модерно обзаведени зали за сензорна интеграция, сензорна игрална зала и биофийтбек. В залите работят добре обучени и сертифицирани специалисти с деца от цялата област.