Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24T5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CA7

Структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.05.2022


Кмет

 • Секретар
 • Зам.-кмет "Устройство на територията"
 • Зам.-кмет "Хуманитарни дейности"
 • Зам.-кмет "Финанси и икономика"
 • Инспекторат
 • Главен архитект
 • Вътрешен одит
 • Кмет на кметство:
  • Специалисти-кметства:
   • Айдемир
   • Бабук
   • Брадвари
   • Ветрен
   • Йорданово
   • Калипетрово
   • Професор Иширково
   • Смилец
   • Срацимир
   • Сребърна
  • Кметски наместници:
   • Богорово
   • Българка
   • Главан
   • Казимир
   • Полковник Ламбриново
   • Поп Кралево
   • Сърпово
   • Ценович

Обща администрация

 • Дирекция "Правна"
 • Дирекция "Обща администрация"
  • Отдел "ГРАО"
  • Отдел "АИО и управление на собственост"

Специализирана администрация

 • Дирекция "Устройство на територията"
  • Отдел "ТСУ и конрол по строителството"
  • Отдел "Инфраструктура и околна среда"
 • Дирекция "Хуманитарни дейности"
  • Отдел "Обществено здраве, социална политика и спорт"
  • Отдел "Образование и младежки дейности"
  • Отдел "Култура"
 • Дирекция "Финанси"
  • Отдел "Финанси и бюджет"
  • Отдел "Счетоводство и контрол"
  • Отдел "Местни данъци и такси"
  • Отдел "Общинската собственост"
 • Дирекция "Икономика"
  • Отдел "Стопански дейности"
  • Отдел "Европейки проекти и програми"
https://www.livechatalternative.com/