Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C4

Детски градини

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 28.02.2023

Детска градина "Детелина" - село Проф. Иширково

Местоположение: Община Силистра, село Калипетрово, пк. 7572, улица "Г. Димитров" №31
Директор: Виолета Йовкова | Телефон: 0893/ 460 879
E-mail: detelina.ichirkovo@abv.bg

detelina

Детска градина „Детелина“, с. Професор Иширково е открита на 15 октомври 1976 година в новопостроена сграда от местни майстори, разположена в централната част на населеното място в близост до училището. В детската градина се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 2 години до постъпването им в първи клас. От 01.09.2008 г. се осъществява изнесено обучение в с. Брадвари, ул. „София“ №2 и в с . Йорданово, ул. „Четвърта“ №83.

Осигурена е среда, съобразена с възрастовите особености на децата, гарантираща цялостното им развитие, както и опазване на физическото и психическото им здраве.

За децата полагат грижи квалифицирани педагогически специалисти с необходимите знания и умения, мотивирани за работа, с ясното съзнание за своята роля в процеса на приобщаване на децата към съвременните условия на живот. Учителите са участвали като обучители в проект „Пътуване към знанието“ на Община Силистра към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

 

Детска градина "Добруджа"

Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Д-р Анастас Янков" №39
Директор: Виолета Василева | Телефон: 086/ 821 968 | 0877/ 026 090
E-mail: cdg.dobrudja@gmail.com
Уеб сайт: www.dobrudja-silistra.net Facebook: Дг Добруджа Силистра

dobrudja

Детска градина „Добруджа“ отваря врати през 1981г. В нея се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 3 години до постъпването им първи клас. Сградата е триетажна, дворът е голям, със затревени площи и дървета и обособени детски площадки.

ДГ "Добруджа" предлага съвременна и съобразена с възрастта на децата материална база. Създадени са условия за целодневна, полудневна и почасова организация през цялата година. Всяка група разполага с гардеробна, занималня, спални и санитарни помещения. Слънчевите и топли занимални има собствен облик - обзаведени със съвременни, естетични и практични мебели, оборудвани с разнообразни и интересни дидактични материали и играчки, съобразени с възрастовите особености и потребности на децата. Спортните занимания, празниците и допълнителните дейности се осъществяват в модерно оборудван физкултурен салон. Медицинското обслужване се извършва в обзаведен медицински кабинет. Предлагат се допълнителни дейности - карате, народни танци, йога, балет.

В ДГ „Добруджа“ работят учители, които имат ясна мотивация за дейността си, притежават знания, умения, нагласи за творческа работа и потребност от личностно развитие и усъвършенстване, хора с поглед в бъдещето.

Екипът на детската градина с ентусиазъм и желание работи по посока на превръщане на детската градина в едно уникално и удивително място, изключително приятно и интересно за децата и времето прекарано от тях тук да бъде приказно и необикновено.

ДГ„Добруджа” създава условия за физическото, духовното, нравственото и социалното развитие на детето, като гарантира неговите права, свобода и сигурност, достойнство и уважение, възпитава го в дух на мир и толерантност, приобщава го към българските традиции и културни ценности.

Детска градина "Здравец" - село Калипетрово

Местоположение: Община Силистра, село Калипетрово, пк. 7539, улица "Ново Петрово" № 65
Директор: Живка Русева | Телефон: 086 26/ 23 25 | 0893/ 531 745
E-mail: dgzdravets@abv.bg

zdravec

Началото на Детска градина „Здравец“ е поставено на 1 септември 1969 г., когато започва да функционира самостоятелно.

Образователната институция стопанисва две сгради. Седалището на градината е в с. Калипетрово, ул. „Ново Петрово“ №65, а втората сграда се намира в с. Бабук, ул. Вела Пеева №22. В детската градина се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 2 години до постъпването им в първи клас.

В сградите е осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на децата, както и възможности за опазване на физическото и психическото им здраве. Осигурена е целодневна, полудневна и почасова организация целогодишно. ДГ „Здравец“ е място, осигуряващо успешното адаптиране на децата към живота. Тук те получават равни възможности за физическо, познавателно, езиково, емоционално и творческо развитие. Приобщават се към българските традиции, обичаи и културни ценности.

За децата в ДГ „Здравец“ се грижат квалифицирани педагогически специалисти с необходимите знания, умения и компетентности. Те работят по съвременни програми на обучение и възпитание като осигуряват физическо, познавателно, езиково, социално, емоционално и творческо развитие на децата. Главна цел на колектива е съхраняване на личностната идентичност на всяко дете и създаване на оптимални условия за развитие на индивидуалния му потенциал. Екипът отговаря адекватно на потребностите на децата, посреща предизвикателствата на новото поколение и върви заедно към свят, който децата искат, заслужават и им принадлежи.

Детска градина "Иглика"

Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Бойка Войвода" № 31
Директор: Елена Аврамова | Телефон: 086/ 824 110 | 086/ 824 022 | 0893/ 638 990
E-mail: cdgiglika@abv.bg
Уеб сайт:https://e-cdgiglika.weebly.com/

iglika

Детска градина „Иглика“ се намира в южната част на град Силистра, в непосредствена близост до исторически обект „Римска гробница“.

Създадена е през 1998г. от бившите самостоятелни детски градини „Щастливо детство - основана през 1967г. и детска градина „Пролет“ - основана през 1971г.

В двете сгради на детската градина се обучават и възпитават 224 деца в осем групи.

Мисията и визията на ДГ „Иглика“ са:

 • Възпитанието и обучението на децата от 3 до 7 годишна възраст в духа на националните и общочовешки ценности и стимулиране на творческите заложби, духовното, физическото и социално образование и развитие.
 • Педагогически екип способен да осъществява високо конкурентно равнище на образование и възпитание на децата за успешна социализация и реализация в училище.

Основната цел на детската градина е:

 • Хуманизиране на възпитателно-образователната работа в ДГ „Иглика“ в нейните три измерения – семейство, детска градина, общество – за изграждане на система от ценности у детето.
 • Учебно-възпитателният процес се осъществява чрез Държавни образователни стандарти /ДОС/ по утвърдена Програмна система.
 • Педагогическият екип е съставен от високо квалифицирани специалисти, които се грижат за децата с любов, внимание и всеотдайност. Използват се иновационни технологии и интерактивни методи.
 • Детската градина има собствена емблематична песен и знаме. Текстът и музиката на песента са дело на учителка от ДГ „Иглика“ – Иванка Данкова.
 • Утвърден е празничен цикъл от народни традиции, обреди и обичаи под надслов: „Пръски от извора“.
 • В детското заведение се предлагат допълнителни извънурочни форми (народни танци, английски език, рисуване, шахмат, астрономия за деца, пиано и пеене, оздравителна гимнастика и шахмат) по желание на родителите.

Сградите на ДГ „Иглика“ са реновирани по Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност”. Детската градина участва в Проект на МОСВ „За чиста околна среда“, като обогати дворовете с нови уреди за игри на децата.

Детска градина "Мир" - с. Айдемир, кв. Деленки

Местоположение: Община Силистра, село Айдемир, пк. 7538, кв. Деленки, улица "Сокол" № 10
Директор: Веселина Никова | Телефон: 0897/ 368 228
E-mail: odz_aidemir@abv.bg
Уеб сайт: www.dgmir-aydemir.com Facebook: Детска градина "Мир" - с. Айдемир, общ. Силистра

mir

Детска градина „Мир“ се намира във второто по големина село в България. Образователната институция стопанисва две сгради. Основната е разположена в кв. „Деленките” - ул. „Сокол” №10, а втората се намира в центъра на село Айдемир на ул. „Преслав” №16.

В ДГ „Мир“ се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 10-месечна възраст до постъпването им в първи клас. Освен предучилищните групи в ДГ „Мир“ функционира и яслена група. Създадени са условия за целодневна, полудневна и почасова организация през цялата година.

Обучението в детската градина е съобразено с държавните образователни стандарти. Прилага се под формата на педагогически ситуации и допълнителни занимания, балансирано разпределени през цялата седмица.

Водещо в стратегическата мисия на детска градина „Мир” е личностното развитие на децата, тяхното възпитание като добри хора и опазването на здравето им.

За новото поколение се грижат педагози с богат опит, което ги определя като качествени и доверени професионалисти в съзнанието на съвременните родители както от района на с. Айдемир, така и на съседното с. Сребърна.

В детска градина „Мир” децата МечтаятИграятРастат щастливи, защитени, разбрани и подкрепяни от своите учители, семействата и местната общност.

Детска градина "Нарцис"

Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Богдан Войвода" № 10
Директор: Пепа Добрева | Телефон: 086/ 823 891
E-mail: odz_narcis@abv.bg
Уеб сайт: www.dgnarcis.weebly.com Facebook: Детска градина "Нарцис"

narcis

Детска градина „Нарцис“ е създадена през 1973 г. В нея се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 1 година до постъпването им в първи клас. За качественото обучение и възпитание на децата се грижи добре подбран екип от педагози, с богат опит в предучилищното образование и възпитание. В ДГ "Нарцис" се намира и единствената яслена група в района, за която се грижи екип от професионалисти - медицински сестри с дългогодишен опит в отглеждането на деца в тази възраст.

Нашата философия е да създадем стимулираща среда за развитие на детето, съответстваща на неговите индивидуалност и стил на научаване, модел и ритъм на растеж и на семейната му среда. Място, където да се развива творческия потенциал на децата, да се стимулира инициатива, желание и готовност за учене.

Самочувствие, съпричастност, любознателност, отзивчивост, отговорност, нравственост, амбициозност, адаптивност – това са малка част от качествата, които развиваме в децата като предпоставка за успешната им реализация в бъдеще. Важно място в учебно възпитателния-процес заемат българските традиции и култура. Отбелязваме всички празници, обичаи, исторически дати.

За удобството и приятния престой на децата ние предлагаме:

 • Целодневно обучение в самостоятелна обновена и модерно обзаведена сграда;
 • Уютна и топла атмосфера за децата;
 • Най-добрият опит в оглеждане, обучаване и възпитаване на деца от яслена и предучилищна възраст;
 • Изграждане и развиване на навици у деца от различен етнос за поведение в детската градина, за учене и усвояване на езикови умения, за съвместна игра и забавление;
 • Специално отношение при всеки личен повод;
 • Индивидуален подход към всяко дете;
 • Уважаване правото на избор на всяко дете;
 • Участие на семейството в дейностите на детската градина;
 • Детска площадка, обезопасена по всички изисквания на нормативната уредба;
 • Здравословно детско меню;
 • Добър педагогически подход и опит;
 • Актуални, адекватни и иновативни решения в образователния и възпитателен процес;
 • Извънкласни форми – английски език, рисуване, балет, народни танци, лечебна физкултура, които обогатяват знанията, уменията и артистичността на децата;
 • Фитнес зала и спортни занимания;
 • Логопед, психолог; ресурсен учител
 • Гостуващи артисти и куклен театър.
 • Артистична програма и тържества.

Детска градина „Нарцис“ участва в Националните програми на Министерство на образованието и науката. През годините реализира като водеща организация или като партньор следните проекти:

 • 2007 - Проект "Подобряване на социалната инфраструктура за устойчиво градско развитие чрез подобряване на образователната инфраструктура" с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие.
 • 2007 - Проект за ремонт на детска градина "Нарцис";
 • 2008 - Партньорство в проекта "Равни възможности за децата от ромски произход до качествено образование" на основаването "стъпка по стъпка" на програмата "Матра" на холандското правителство;
 • 2017 – 2019 г. – Проект „Всички различни и какво от това? Педагогически практики в детската градина за успеха на всички”

Детска градина "Радост"

Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Генерал Гурко" № 8
Директор: Силвия Пенева | Телефон: 0888/ 302 524
E-mail: cdg_radost_ss@abv.bg
Уеб сайт: http://radost-silistra.com/

radost

Детска градина „Радост” се намира в централната част на град Силистра в близост до Дунавския парк и пристанището. Образователната институция е с 45-годишна традиция в подготовката на деца на възраст от 3 години до постъпването им в първи клас. Ползва се с авторитет сред обществеността в града. Притежава музикален, физкултурен, театрален салон и собствена сцена, а дворът е просторен и озеленен, с оборудвана площадка по безопасност на движението. Сигурността на децата е осигурена с пропускателен и санитарно-епидемиологичен режим, видеонаблюдение и видеозаснемане. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуалните потребности на децата. Създадени са оптимални условия за обучение под формата на игра. Обособени са различни кътове за игри и занимания. Педагогическите ситуации и допълнителните занимания са балансирано разпределени през седмицата. Осигурена е целодневна, полудневна и почасова организация целогодишно.

За децата в ДГ „Радост“ се грижи квалифициран учителски състав. Педагозите работят по съвременни програми на обучение и възпитание, които осигуряват необходимата адаптация и подготовка на децата за бъдещата им социална роля на ученици. Осигурена е спокойна и емоционална атмосфера, създадени са условия за социализация, за равен старт на всички деца и приобщаването им към националните ценности и традиции.

В детската градина има назначен логопед. За деца със специални образователни потребности е оборудван кабинет, който осигурява възможност за допълнителна подкрепа от психолог, ресурсен учител /при необходимост/.

Децата получават знания по държавните образователни стандарти и допълнителни педагогически дейности: чуждоезиково обучение – английски език/безплатно/, изправителна гимнастика с кинезитерапевт/безплатно/, изобразително изкуство /безплатно/, футбол /безплатно/, астрономия за деца /безплатно/, балет, народни танци, пиано.

ДГ „Радост” е предпочитана от родителите, защото се работи активно за придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна реализация и формиране на устойчива мотивация за учене през целия живот.

Детска градина "Радост" - село Йорданово

Местоположение: община Силистра, село Йорданово, улица "Четвърта" № 83
Директор: Стоянка Драганова | Телефон: 0882/ 253 446

E-mail: radost-yordanovo@abv.bg
Website: draganowast.wixsite/radost

radost-iordanovoДетска градина „Радост“ е създадена през 2019 г., разположена е в централната част на село Йорданово. Двуетажната сграда, в която се помещава, е построена през 1968 г. В детската градина се обучават и възпитават деца от 2 годишна възраст до постъпването им в първи клас. Педагогическият екип прилага иновативни подходи за работа в мултикултурна среда и осъществява допълнително обучение по Български език за деца билингви. Добра педагогическа практика в областта на образователната интеграция на деца от ромски произход е включване на родителите в дейности в детската градина и преодоляване на негативни стереотипи. За децата се грижат квалифицирани педагогически специалисти, мотивирани да подготвят успешно децата за училищно обучение. Детска градина „Радост“ участва в Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.

 

 

 

 

 

Детска градина "Роза"

Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Петър Вичев" № 25
Директор: Радосвета Николова | Телефон: 086/ 821 789
E-mail: cdg_roza_cc@abv.bg

roza

Детска градина „Роза“ е общинска институция в системата на предучилищното и училищното образование за отглеждане, възпитание, социализиране и обучение за деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас. Помещава се в 2 отделни еднотипни сгради, намиращи се в централната част на гр. Силистра: „Роза-1“ на ул. „Петър Вичев“ № 25 и „Роза–2“ на ул. „Москва“ №19. Осигурен е строг пропускателен режим за видео наблюдение.

Сградите са двуетажни. Дворовете са затревени. В тях са обособени детски площадки. В детската градина са създадени условия за целодневна, полудневна и почасова организация през цялата година. Всяка група разполага с просторна гардеробна, занималня и спалня. Санитарните помещения са ремонтирани и отговарят на съвременните хигиенни изисквания. Във всяка сграда има обособени помещения, които се използват ежедневно от деца и учители за провеждане на спортни занимания. Интериорът на групите отговаря на потребностите на децата. Детската градина разполага с модерна аудио и видео техника: таблети, лаптопи, интерактивни дъски, плазмени телевизори, кабелна телевизия и др. Здравното обслужване се извършва в добре оборудван медицински кабинет от квалифицирана медицинска сестра.

Предлагат се следните допълнителни форми: английски език, руски език, народни танци, спортни танци, йога, карате и изправителна гимнастика с кинезитерапевт /безплатно/.

За децата в ДГ „Роза“ се грижи високо квалифициран учителски екип с ясна мотивация в дейността си. Педагозите ежедневно откриват и развиват таланта на всяко дете, осигуряват необходимата му адаптация за социалната роля на ученик. Във всяка възрастова група е осигурена спокойна атмосфера, чрез която се дава равен старт на всички деца и приобщаването им към националните ценности и традиции. Екипът на ДГ „Роза“ непрекъснато повишава своята квалификация в съответствие с европейските изисквания и съвременни тенденции в предучилищното възпитание.

За децата със специални образователни потребности са оборудвани два кабинета, които осигуряват възможност за допълнителна подкрепа от логопед, психолог и ресурсен учител.

Детска градина „Роза“ е предпочитана от родителите, защото всяко дете се чувства обичано, ценено и уверено в своите възможности. Времето прекарано в детската градина е време за обучение, възпитание, придобиване на компетентности, както и за много игри и забавления.

Детска градина "Ян Бибиян"

Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Патриарх Евтимий" № 59
Директор: Румяна Дженкова | Телефон: 086/ 824 047 | 0876/ 824 047
E-mail: cdgyanbibiyn@abv.bg
Facebook: ДГ " Ян Бибиян"- гр.Силистра

yan bibiyan

ДГ „Ян Бибиян” е институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 3-годишна възраст до постъпването им в училище. Детската градина е открита през м. септември 1961 г.

Намира се в близост до центъра на град Силистра. Разполага със светли, просторни, слънчеви занимални, трапезарии, спални и санитарни помещения, физкултурен салон, методичен кабинет, ресурсен кабинет, кабинет по английски език и кухненски блок. Всяка група има своята индивидуалност. Носи стилът и усещането на екипа, който работи в нея.

ДГ „Ян Бибиян” разполага с просторен, красив и озеленен двор, с обособени детски площадки с пясъчници, уреди и съоръжения за всяка възрастова група и осигурено постоянно видеонаблюдение.

Екипът на ДГ Ян Бибиян се стреми непрекъснато да повишава професионалната си квалификация, за да създава емоционално благополучие и комфорт на всяко дете, да дава равен шанс за развитие и подготовка за училище.Приема предизвикателството да създава и поддържа привлекателна, разнообразна и мобилна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно образование, в която детето да се чувства добре, да има право на избор, да получи обич и качествена подготовка за училище.

В ДГ „Ян Бибиян“ детето учи играейки, изследва света, експериментира, взаимодейства и във всеки един момент е център на педагогическото взаимодействие.

Детската градина е партньор със семейството, което намира при нас подкрепа, сътрудничество и компетентна педагогическа информация.

В сътрудничество и в условия на партньорство с Центъра за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс /ОДК/ в гр. Силистра се развива съвместна дейност за обучение на 5- и 6-годишните деца по: изобразително изкуство, футбол, балет и оздравителна гимнастика.

На родителите се предлагат допълнителни педагогически дейности срещу заплащане по английски език, йога и народни танци.