Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K5

Образование

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.02.2023

Отдел "Образование и младежки дейности"

 град Силистра, улица "Патриарх Дамян" №5 |  E-mail: sil_oobr@abv.bg


Виолета Динкова

Началник отдел „Образование и младежки дейности”
Телефон: 086/ 822 141 | 0885/ 908 506

Организира, координира и контролира дейността на отдел „Образование и младежки дейности“ и МД „Други дейности по образование” при осъществяване на националната и общинска политика за развитие на образованието и младежките дейности. Изпълнява функции, свързани с организация на предучилищното и училищно образование и младежки дейности като планиране, контролиране, коригиране, анализиране, реализиране в съответствие с функциите и компетенциите на Отдел „Образование и младежки дейности” като орган на местното самоуправление и администрация.


Росица Димова

Главен експерт „Организация на средното образование”
Телефон: 0889/ 251 569

Координира, подпомага и контролира дейността на общинските училища по изпълнение целите и приоритетите на националната и общинска политика за развитие на образованието и младежките дейности. Изпълнява функции, свързани с организация на средното образование като планиране, контролиране, коригиране, анализиране, реализиране в съответствие с функциите и компетенциите на Отдел „Образование и младежки дейности” като орган на местното самоуправление и администрация.


Анета Тодорова

Младши експерт „Предучилищно и начално образование”
Телефон: 0887/ 414 156

Планира, организира и контролира дейностите по оптимално функциониране на детските градини и училища. Изпълнява функции, свързани с организация на предучилищното и начално образование като планиране, контролиране, коригиране, анализиране, реализиране в съответствие с функциите и компетенциите на отдел „Образование и младежки дейности” като орган на местното самоуправление и администрация.


Олга Петрова

Старши експерт „Финансиране в системата на предучилищното и училищното образование”
Телефон: 0878/ 104 648

Планира, организира и контролира дейности, свързани с финансиране на общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие. Изпълнява функции, свързани със съставяне и актуализиране на бюджета във функция „Образование“, формиране на работната заплата и допълнителни възнаграждения в общинските детски градини.


Атанаска Атанасова

Главен експерт „Социална среда, проекти и програми в образованието“
Телефон: 0879/ 524 253

Координира и подпомага взаимодействието и партньорството на общинските образователни институции, неправителствени организации и заинтересовани страни, свързани с формиране на личностни умения на децата, учениците и младите хора, за взаимодействие със социалната среда. Осъществява дейности по социалната интеграция на младите хора, по проучване и прилагане възможностите на оперативни и други донорски програми за осигуряване на допълнителен финансов ресурс в общинската образователна система, за подпомагане дейността на образователните институции при реализиране на програми, проекти и инициативи.


Ивелина Русева

Младши експерт „Приобщаващо образование и младежки дейности“
Телефон: 0897/ 970 746

Осъществява дейности, свързани с приобщаващото образование и възпитание на децата и учениците, социалното и личностно развитие на младите хора в съответствие с функциите и компетенциите на отдел „Образование и младежки дейности“ като орган на местното самоуправление и администрация. Координира, подпомага и контролира дейността на центровете за подкрепа за личностно развитие. Осъществява своята дейност в съответствие с Националната стратегия за младежта /2010-2020/, стратегически документи за системата на предучилищното и училищното образование и в изпълнение на Общинската политика за младежта.


 

Местна дейност "Други дейности по образование"


Виолета Георгиева

Главен специалист "Човешки ресурси и завеждащ административна служба"
Телефон: 086/ 822 450 | 0877/ 737 408

Създава и поддържа ефективна организация на трудовите правоотношения на служителите в МД "Други дейности по образованието" и директорите на общинските детски градини. Отговаря на потребностите от правилната организация и контрола на административно-техническите дейности. Координира връзките с местни и регионални организации и институции. Координира входящата и изходящата кореспонденция на Отдел "Образование и младежки дейности".


Павел Павлов

Старши специалист "Инвеститорски контрол"
Телефон: 0888/ 456 709

Осъществява инвеститорски контрол при строително-ремонтни дейности в общинските детски градини, училища и ЦПЛР, контролира състоянието на сградния фонд.
Участва в процедурите за възлагане на обществени поръчки, касаещи строително-ремонтни дейности в общинските детски градини, училища и ЦПЛР.


Теменужка Йовкова

Главен счетоводител "Училища и други дейности"
Телефон: 086/ 822 157 | 0878/ 135 744

Организира, контролира и отговаря за финансово–счетоводната дейност на МД "Други дейности по образованието" към Дирекция "Хуманитарни дейности" при Община Силистра, общинските училища и ЦПЛР.


Марийка Куцарова

Счетоводител "Училища и други дейности"
Телефон: 086/ 822 157 | 0898/ 946 772

Изготвя ведомости за заплати на МД "Други дейности по образованието" към Дирекция "Хуманитарни дейности" при Община Силистра.
Изготвя отчети на извънбюджетни сметки и фондове на общинските училища и ЦПЛР.


Десислава Маринова

Счетоводител "Детски градини"
Телефон: 0878/ 135 370

Организира, контролира и отговаря за финансово–счетоводната дейност на детските градини в община Силистра.


Айсел Ешрефова

Чистач
Телефон: 0884/ 005 317

Поддържа хигиената в сградния фонд на Отдел "Образование и младежки дейности", Община Силистра за създаване на здравословни условия на труд на служителите от отдела.

https://www.livechatalternative.com/