Z6_PPGAHG80095970QV0I6U6E1PV2
Z7_PPGAHG80095970QV0I6U6E1521

Социално подпомагане

Дата на публикуване: 18.02.2022
Последна актуализация: 18.02.2022

Общински фонд „Здраве” на Община Силистра


Общински фонд „Здраве“ осигурява финансово и социално-битовото подпомагане на лекари,  медицински специалисти по здравни грижи, студенти  и специализанти, сключили договор с „МБАЛ – Силистра“ АД.

Общински фонд „Здраве” на Община Силистра


Общински фонд „Здраве“ осигурява финансово и социално-битовото подпомагане на лекари,  медицински специалисти по здравни грижи, студенти  и специализанти, сключили договор с „МБАЛ – Силистра“ АД.

Еднократна финансова помощ  за новородени и/или осиновени деца и насърчава нето на раждаемостта на територията на община Силистра


Средствата се предоставят при раждане или осиновяване на деца от родителите/осиновителите за всяко новородено/осиновено първо, второ, трето и следващо дете.

Социални погребения 


Съгласно чл.21 от Наредбата за гробищни паркове. За сметка на общинския бюджет се организира погребението на лица, които са:

самотни, без близки и роднини по права линия;
бездомни;
безпризорни;
Близките по права линия на лицата по ал.1, т.2 и 3 следва да не могат да бъдат издирени в срок от 24 часа или да получават помощи по чл. 9 на ППЗСП, като в този случай подписват Декларация по образец и представят необходимите документи, доказващи декларираните обстоятелства.

При погребението се осигуряват: издаване на смъртен акт, 5 броя некролози, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроба.

Съгласно чл.21а от Наредбата за гробищни паркове. Извън случаите по чл.21, ал.1 и ал.2, Община Силистра може да организира погребението на лица, след което предявява съдебен иск срещу наследниците/роднините на лицето за възстановяване на направените разходи пред компетентния български съд

https://www.livechatalternative.com/