Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Демографски профил

 

Броят на населението на Община Силистра към 20.04.2006 г. е 68 194 души. През последните години се наблюдава тенденция към намаляване броя на населението, като през последните две година тази тенденция се променя към увеличаване.

Гъстотата на населението в Община Силистра е 115,2 д/кв. км, която е най-висока за областта - 48,3 д/ кв. км, и по-висока в сравнение с тази за страната (70,3 д/кв. км).

71.98% от постоянното население на общината живее в общинския център. Три от населените места са с население под 100 души. Едно от населените места e с население над 6 000 души. Задържането на населението в тези села се обуславя от близостта им до общинския център и възможността за трудова миграция в рамките на работния ден.

Възрастовата структура на населението разкрива съотношението му по възрасти. В общината преобладава групата на жителите в трудоспособна възраст и намалява групата на тези в под трудоспособна възраст. Процесът на изменение на възрастовата структура на населението се изразява в силно застаряване на демографската маса. Застаряването на населението е трайно и това е смущаваща тенденция и в национален мащаб.

Съотношението между половете в общината показва превес на женското население - 51% над мъжкото - 49%, като тази тенденция се запазва постоянна през последните пет години.

Динамиката на населението на общината зависи от естествения и механичен прираст. Измененията в естествения прираст на общината се обуславя от намаляването на раждаемостта и увеличаването на смъртността.

Раждаемостта в общината показва тенденция към запазване на стойността си - 7.2 на 1000, който показател е под показателя за областта - 8.7 на 1000. Смъртността в общината през последните три години относително се запазва - 14.8 на 1000, който също е под показателя за областта - 15.3 на 1000.

Естественият прираст на населението в общината е отрицателен, като от 2001 г. тенденцията е към намаляване на този показател (- 508 през 2001 г. - 459 през 2003 г.).

Механичният прираст на населението в общината е отрицателен -397 за 2003 г., като той се определя от броя на заселените и изселените в рамките на една година.

 

  1999 2000 2001 2002 2003
Заселени  
Общо 4145 4644 4525 2612 2277
Силистра 1713 1827 1860 1156 956
Изселени  
Общо 4549 4317 4317 2937 2941
Силистра 2032 1976 2311 1327 1353
Механичен прираст  
Общо -404 -327 -432 -325 -664
Силистра -309 -149 -451 -171 -397

 

По показателя механичен прираст на 1000 човека от населението общината е под този за областта по броя на заселените на 1000 души - 16.0, докато по броя на изселени на 1000 души е над показателя за областта - 22.6. Външната миграция обхваща предимно лица в трудоспособна възраст, в повечето случаи с висока степен на образование и квалификация.

 

  1999 2000 2001 2002 2003
Заселени  
Общо 4145 4644 4525 2612 2277
Силистра 1713 1827 1860 1156 956
Изселени  
Общо 4549 4317 4317 2937 2941
Силистра 2032 1976 2311 1327 1353

 

Общината има пъстър етнически състав. Преобладава българският етнос - 51 519 души, следван от турския - 8 595, ромския - 825 и други етноси - 502 (татари, арменци, евреи и др.). Тук се намира единственото в България село с изцяло руско население - Татарица.

В религиозно отношение преобладава източноправославното християнство, следвано от мюсюлманството. На територията на областта е разпространено и протестантството - адвентисти и евангелисти. В град Силистра е най-старият в страната арменски апостолически храм "Сурп Аствадзадзин" (Св. Богородица).

Демографските процеси в общината през последните години потвърждават оформилата се тенденция за страната към непрекъснато намаление на населението. Налице са отрицателен естествен и механичен прираст за всички населени места без изключение. Отрицателно влияние оказва и външната миграция, която за съжаление обхваща предимно лица в трудоспособна възраст, в повечето случаи с висока степен на образование и квалификация.

https://www.livechatalternative.com/