Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K7

Училища

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 28.02.2023

Списък на училища

Обединени:

Обединено училище "Свети Климент Охридски" - село Професор Иширково

Местоположение: Община Силистра, село Професор Иширково, пк. 7572, улица "Георги Димитров" №2
Директор: Галина Дамянова | Телефон: 0892/ 413 829
Заместник-директор "Учебна дейност": Ивена Нейкова | Телефон: 0892/ 413 872
E-mail: ou7572@abv.bg
Уеб сайт: www.ou-professor-ishirkovo.com

kliment ohridski

В далечната 1887 г. е открито първото българско училище в с. Професор Иширково. През 1956 г. е открито новото училище, чиято сграда през годините се разширява. Същевременно в близките села Казимир, Полковник Ламбриново, Смилец, Сърпово и Йорданово училищата се закриват, а техните ученици се пренасочват в ОУ „Св.Климент Охридски”, с. Професор Иширково. От учебната 2008/2009 година училището ежегодно се включва в Списъка на средищните училища в Република България, разполага с два училищни автобуса, предоставени от Министерство на образованието и науката.

Със Заповед № РД-14-14 от 02.03.2017 г. Министърът на образованието и науката преобразува училището от основно в обединено, след решение на Общински съвет-Силистра. Обединено училище „Свети Климент Охридски“ е първата образователна институция в област Силистра получила нов статут по въведения от 01.08.2016г. Закон за предучилищното и училищното образование. В него учениците се обучават от І до Х клас като им се дава възможност да завършат първи гимназиален етап в родното си място. В VІІІ, ІХ и Х клас се осъществява професионално образование чрез общообразователна и професионална подготовка по професии, приоритетни за пазара на труда.

В ОбУ „Св.Кл.Охридски“ се изпълняват дейности по проект към ЦМЕДТ „Амалипе“, по проект „Мога и успявам“ като партньор на Община Силистра.

На 24 ноември 2017 г. училището чества своя 130 – годишен юбилей.

 

Основни:

Основно училище "Иван Вазов"

Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Добрич" №76
Директор: Росица Трендафилова | Телефон: 0893/ 602 814
Заместник-директор "Учебна дейност": Каталина Ангелова | Телефон: 0893/ 626 020
Заместник-директор "Aдминистративно-стопанска дейност": Радосвета Георгиева | Телефон: 086/ 820 345 | 0893/ 626 002
E-mail: ivazovsil@gmail.com
Уеб сайт: www.ivazov-silistra.com

ivan vazov

Основно училище „Иван Вазов“ град Силистра е създадено през 1974 година.

Години наред се очертава, като ефективно училище с подходяща училищна среда, благоприятен климат и модерно оборудване. Съществува като основно с две степени на обучение – начална и основна. Училището предлага целодневна организация на учебния ден от първи до седми клас. Целогодишно обучението е на една смяна.

Мисията на училището „Помогни ми да се справя“ е насочена към актуалните потребности и проблеми на всички участници в образователния процес.

Създадени са условия за удовлетворяване на индивидуалните образователни потребности на учениците с качество, отговарящо на очакванията им, като предлага интерактивна образователна среда – компютърни и технически средства във всяка класна стая с интернет, игротеки и компютърни кабинети. В ОУ „Иван Вазов“ работят висококвалифицирани кадри, които се стараят да развиват потенциала на всички свои възпитаници в часовете по общообразователна и разширена подготовка – избираеми и факултативни учебни часове.

Училищната институция задоволява потребностите на всяко съвременно дете, като осигурява логопед, психолог, ресурсни учители, извънкласни форми и занимания по интереси, така също е развита и проектната дейност.

Училището разполага със стол за закуски и обяд с топла връзка, училищен автобус, физкултурен салон и библиотечно – информационен център.

ОУ „Иван Вазов“ гр. Силистра се оказва една от най-предпочитаните училищни институции, тъй като се стреми да задоволи интересите и потребностите на съвременното общество (родители и ученици).

 

Основно училище "Отец Паисий"

Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Д-р Петър Вичев" №1
Директор: Галя Илиева | Телефон: 0897/ 644 004
 
E-mail: school.office@opsilistra.bg
Уеб сайт: www.opsilistra.bg Facebook: ОУ "Отец Паисий" гр. Силистра

otec paisii

...И СТОЛЕТНО, И МЛАДО, И ВЕЧНО...
ТОВА Е ОУ ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” – СИЛИСТРА

НАЧАЛОТО – поставено преди повече от 155 години.

ПОДБУДИТЕ – любов към българския род и език, възраждане на духовните ценности.

И следва дълъг път на утвърждаване на училището като център на духовността.

Името на първия български възрожденец Паисий Хилендарски е основание за гордост, но и отговорност. Поколения силистренци следват завета на своя патрон:

„Преписвайте тая историйца и ... пазете я, да не изчезне.” И не изчезва възрожденският плам и любовта към знанието и просветата.

Думите на поета Евтим Евтимов - ”Където има корени, има и бъдеще”, се превръщат в лайтмотив на ръководители, преподаватели, възпитаници, родители и приятели на училището и така се изгражда стъпка по стъпка ИМЕТО – ОУ „Отец Паисий“, и днес водещо в духовния облик на област Силистра.

Да бъде мост между традициите и бъдещето, ученикът - център на учебно-възпитателната дейност, новите технологии, формирането на мислещи и знаещи личности – това са част от приоритетите на ОУ ”Отец Паисий” днес. Успешният мениджмънт, иновационните подходи, дейностите по национални и мeждународни проекти означават стабилност авторитет, просперитет.

 

Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий"

Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Плевен" №1
Директор: Георги Тончев | Телефон: 0888/ 518 166

Заместник-директор "Учебна дейност": Пенка Канева | Телефон: 0887/ 334 951

Заместник-директор "Учебна дейност": Мария Илиева | Телефон: 0894/ 419 631

E-mail: oukm.silistra@gmail.com
Уеб сайт: www.km-silistra.com Facebook: ОУ "Свети, свети Кирил и Методий" гр. Силистра

sveti kiril i metodi

РАЗЛИЧНОТО УЧИЛИЩЕ

Училище с име – това е ОУ „Св. св. Кирил и Методий. С име и традиции. Какво означава това? Как се гради име? Как се пази, защитава, устоява? Как в съвременните динамични условия традицията прегръща новите модерни интерактивни методи на преподаване? Как се запазва интересът на децата и как се работи така, че те да посещават училище с желание? Преподавателите в училището нямат рецепти и готови отговори на всички тези въпроси, но имат огромно желание за работа, енергия, ентусиазъм, стремеж да бъдат различни всеки ден. И най-важното – те работят с обич и уважение към децата. Всеки ученик от училището е личност. И получава помощ и подкрепа, за да открие себе си и да се развива като личност. В това вярват учителите от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” и на това посвещават всеки свой ден.

Началните учители са блестящи педагози с индивидуален подход към децата. Те ограмотяват учениците. Те творят, като използват различни техники и методи, за да открият и стимулират различните заложби на учениците. Всяка паралелка има свой облик, свое име, свое лице. Те са „врабчетата”, вдъхновени от Радичков, Родолюбци, добранчета, вежливанчета, артисти, умничета… В класовете кипи живот, който обвързва учебния материал с неподправената пъстрота на света и в многобройни инициативи децата се изявяват и се учат да бъдат добри хора и личности. Началните учители със своята креативност и въображение правят съпричастни и родителите, като ги включват в живота на паралелките.

Всяка година училището е в челната тройка на националното външно оценяване в четвърти и седми клас. Няма конкурс на общинско или областно ниво, във всички учебни дисциплини, в който представител на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” да не е класиран сред първите трима, като преобладават първите места. Първи места са завоювани и в областта на спорта. Първи места за мажоретния състав „Слънчица”. Първи места на рецитаторски конкурси. Местата и класациите са важни, но според концепцията на учителите - дотолкова, доколкото отразяват уникалната атмосфера в училище. Основна тяхна грижа е тя да е добронамерена, креативна и в духа на сътрудничеството и диалога. Основна максима на преподавателите е да не преподават така, както са преподавали вчера. Да търсят нови иновативни подходи. Не най-добрите като цяло, а най-добрите за конкретното дете. Да гонят скуката от час. Всички преподаватели и ученици приемат учебния процес като диалог, като пълноценна форма на общуване, в която търсят начин за изява, за надграждане , за опитване на нови и нови техники за развитие. Творческия дух отразява и училищният вестник, който излиза като печатно и електронно издание, за да имат децата трибуна, от която да могат да говорят и да имат самочувствието, че светът зависи от тях. И че тяхната гледна точка е важна.

Различните форми на изява на учениците, които предлага училището, превръщат ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в желано място, в което децата не само трупат знания, но и се учат да творят, да общуват, да бъдат себе си, да израстват.

Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий" - село Брадвари

Местоположение: Община Силистра, село Брадвари, пк. 7568, улица "Никола Петков Караджата" № 21
Директор: Мариана Андонова | Телефон: 0889/ 517 156
E-mail: ou_brad_7568@abv.bg

kiril i metodi bradvariУчилището е основано през 1940 г. В училището се обучават, възпитават и социализират ученици от І до VІІ клас от населеното място. Осигурена е среда за физическото и психическо развитие на учениците в съответствие с потребностите, способностите и интересите им.

 

 

 

 

 

 

 

 

Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий" - село Калипетрово

Местоположение: Община Силистра, село Калипетрово, пк. 7539, улица "Нов живот" № 48
Директор: Владимир Йорданов | Телефон: 086 24/ 32 09 | 0887/ 003 340
Уеб сайт: www.ou.kalipetrovo.free.bg | www.oukalipet.wixsite.com/kalipetrovo
E-mail: ou.kalipet@abv.bg

kiril i metodi kalpetrovoНачалото на днешното калипетровско школо е поставено на 29 юни 1850 година от видния български просветен и културен деец, възрожденския учител Рашко Блъсков с активното съдействие на трудолюбивите и родолюбиви калипетровци. Училището в Калипетрово е второто в България учебно заведение, което още през 1857 година по предложение на даскал Рашко Блъсков е наречено на името на двамата солунски братя, Кирил и Методий. Красноречиво доказателство за това е печатът на училището, запазен и до днес, на който е изписана годината 1857 и имената на Кирил и Методий. За това всяка година на 11 май денят на светите братя, училището празнува своя патронен празник. През 1960 година във връзка с честването на 110 годишнината от създаването на училището и за активна народополезна дейност, то е наградено с орден „Кирил и Методий І степен”. По случай 130 годишнината през 1980г училището е удостоено с орден „Червено знаме на труда”. Същата година е построена нова сграда и учениците започват учебната година в светли и просторни класни стаи, в оборудвани кабинети, в която училището се помещава и към момента. Училището е включено в Списък на средищните училища в Република България, разполага с училищен автобус, предоставен от Министерство на образованието и науката. В него се обучават ученици от близкото с. Бабук. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, с. Калипетрово предлага на своите ученици много добра материална база и добре оборудвани стаи, компютърен кабинет с достъп до интернет, училищна библиотека; театрална зала, богата спортна база, просторен училищен двор с кътове за отдих. Училището има успехи в интеркултурното образование, работа по проекти, продължаване на традициите, разнообразни културни и творчески изяви. Разполага с училищен бюфет, стоматологичен и медицински кабинет и организирано столово хранене.

 

Професионални гимназии:

Професионална гимназия по лека промишленост "Пенчо Славейков"

Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Седми септември" №59
Директор: Никола Неделчев | Телефон: 086/ 824 119 | 0894/ 419 574
Заместник-директор "Учебно-производствена дейност": Грета Георгиева | Телефон: 0879/ 918 337
E-mail: tlp.ss@mail.bg
Уеб сайт: www.pglp-silistra.com

pencho slaveikov

Училището започва да функционира от 01.09.1971 г. като професионално училище по текстил.

44 години подготвя кадри в сферата на услугите и производството на облекло, по специалностите: „Фризьорство”, „Моден дизайн” , „Козметика”, „Шивачество”, „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”, „Производство на облекло от текстил”.

Учениците и учителите всяка година приятно изненадват силистренската общественост с традиционно училищно ревю. То дава простор на творчеството и таланта на учениците от гимназията.

 

 

 

 

 

Професионална гимназия по механотехника "Владимир Комаров"

Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Петър Бояджиев" №29
Директор: Татяна Кинджакова | Телефон: 086/ 824 154 | 0899/ 952 536
Заместник-директор "Учебно-производствена дейност": Димитринка Тихова | Телефон: 0879/ 609 933
E-mail: pgmt-ss@mbox.contact.bg
Уеб сайт: www.pgmt-komarov.eu

vladimir komarov ПГМТ “Владимир Комаров”, град Силистра е приемник на Техникума по механотехника, открит през 1963 година със заповед 1а/11а от 29.03.1963 г. на МНП. Над половин век в гимназията се извършва професионално обучение за придобиване на I, II и III степен на професионална квалификация в четири професионални направления: „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”; „Електротехника и енергетика”; „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства”; „Металообработване и машиностроене”. ПГМТ „Вл. Комаров” разполага със съвременна и модерна материална база, която непрекъснато се обновява – специализирани кабинети за професионално обучение, лаборатории, учебни работилници, компютърни кабинети, лекционни зали, библиотека, фитнес-зала, кафе-сладкарница, физкултурен салон и мултифункционална спортна площадка. ПГМТ „Вл. Комаров“ е първата гимназия в региона, спечелила проекти по Програма ФАР. От далечната 1998 до днес училището печели и реализира 8-10 проекта на година по европейски и национални програми. Емблема на самочувствието на учители и ученици са проектите по Програма „Леонардо да Винчи“ и „Еразъм +“, благодарение на които учениците провеждат своята производствена практика в престижни фирми на IT сектора в Германия, Англия и Италия. През последните няколко години възпитаниците на гимназията участват активно в проекти на МОН, съфинансирани по Програма „Развитие на човешките ресурси – проект „Ученически практики“; проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“ (УСПЕХ); проект „Твоят час; Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“; Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“; Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (икт) в системата на предучилищното и училищното образование” и др.

Професионална гимназия по производствени технологии "Евлогий Георгиев"

Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Седми септември" №57
Директор: инж. Ралица Михайлова | Телефон: 086/ 824 008 | 0886/ 291 889
Заместник-директор "Учебно-производствена дейност": Красимир Енчев | Телефон: 0877/ 330 886
E-mail: pgpt_evlogy@abv.bg
Уеб сайт: www.pgpt-ss.idwebbg.com

evlogii georgiev

Професионална гимназия по производствени технологии “Евлогий Георгиев”e основана през 1997 година. Оттогава тя утвърждава имиджа си като училище, което предоставя качествено средно образование с компютърна, чуждоезикова и висококонкурентна професионална подготовка, съобразена с националните и европейските стандарти, с потребностите на регионалното стопанство. Квалифицирани преподаватели традиционно подготвят кадри в едни от най-актуалните направления на икономиката – екология, хранително-вкусови производства, промишлен дизайн, химични технологии, машиностроене и мебелно производство.

Гимназията разполага с модерно оборудвани химични и микробиологични лаборатории, кабинети по промишлена естетика и дизайн, химия, физика, биология, информатика и чуждоезиково обучение, както и с много възможности за активно участие в разнообразни извънкласни дейности.

Придобитите професионални компетентности осигуряват на възпитаниците ни:

  • отлично представяне в национални конкурси и състезания;
  • успешна реализация в контрола на качеството и безопасността на продукцията в ХВП, в екологичния мониторинг, в приложното изкуство и в други сфери на изучаваните производствени технологии;
  • надеждно овладяване на сходна специалност от висшето образование.

Професионална гимназия по строителство "Пеньо Пенев"

Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Македония" №140
Директор: инж. Георги Аврамов | Телефон: 086/ 824 005 | 0894/ 419 645
E-mail: ts_ss@abv.bg
Уеб сайт: www.pgs-silistra.com

penyo penev

Професионална гимназия по строителство «Пеньо Пенев» е основана през 1959 година и през годините се налага като едно от най - авторитетните учебни заведения в страната ни за подготовка на специалисти със средно образование в областта на строителството, архитектурата и геодезията. Неговата популярност и значимост непрекъснато нараства, защото професията на строителя е търсена и високо ценена, но не спираме до тук. Училището предлага обучение и по нови професии и специалности «Брокер на недвижими имоти» и «Интериорен дизайн», съобразени с най-новите изисквания и технологии.

С Указ 1559 от 21 май 1984 г. на Държавния съвет на Република България училището е наградено с орден „Кирил и Методий” - ІІ степен. През 1987 г. е осъществен първият прием на техникум паралелки по специалността „Строителство и архитектура” с четиригодишен курс на обучение.

От основаването си до днес училището е подготвило над 5000 възпитаници, много от които днес са утвърдени архитекти, инженери, строителни техници и добри специалисти в строителния бранш. Те са получили вашето уважение и доверие – изградили са вашия дом.

Професионална гимназия по строителство «Пеньо Пенев» работи по различни европейски проекти, финансирани от ОП»Развитие на човешките ресурси» - проект «УСПЕХ», проект «Ученически практики», «Квалификация на педагогическите специалисти», «Нова възможност за моето бъдеще», «Твоят час» и проекти, финансирани по програма «Еразъм+» - "Операция смятане в град Графовил" и други. Всичко това добринася за формиране на различни граждански и социални умения, компетенции и комуникации у младите хора.

Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров"

Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Македония" №121
Директор: Денка Михайлова | Телефон: 086/ 821 859 | 0894/ 419 573
Заместник-директор "Учебна дейност": Ирина Гетова | Телефон: 0894/ 493 503
Заместник-директор "Административно-стопанска дейност": Гергана Тодорова  | Телефон: 0894/ 493 500
E-mail: economics_ss@abv.bg
Уеб сайт: www.pgsuau-burov.com

atanas kolev

ПГСУАУ “Атанас Буров“ е основана през 1963 година като Техникум по икономика, а от 2003 г. се преименува като Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги. От м. август 2008 г. училището носи името на българския държавник, финансист и политик Атанас Буров.

Днес ПГСУАУ “Атанас Буров“ e утвърдена и водеща държавна професионална гимназия в област Силистра. Обучава ученици за структуроопределящи отрасли на регионалната икономика за придобиване професионална квалификация по рамкови програми – Първа, Втора и Трета степен на квалификация.

Професионалната гимназия е най-голямото професионално училище на територията на регион Силистра. Учениците й се обучават в дневна, индивидуална, комбинирана и самостоятелна форми на обучение в направленията: „Приложна информатика“, „Администрация и управление“, „Счетоводство и данъчно облагане“, Секретарски и административни офис дейности“, „Пътувания, туризъм и свободно време“, „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“. Училището предоставя възможност за съвременно професионално обучение чрез прилагане на иновативни интерактивни технологии. Член е на Българската асоциация на училищата по хотелиерство и ресторантьорство.

В ПГСУАУ “Атанас Буров“ са създадени прекрасни условия за обучение и труд. Учениците живеят, мечтаят, творят и успяват в обновена материално-техническа база - нови модерни кабинети по счетоводство, УТФ, туризъм, сервиране, информатика. Те отговарят на съвременните изисквания за подготовка на бъдещи икономисти, счетоводители, туроператори, информатици. Всички европейски проекти, ученически стажове и практики тръгват от модерните езикови зали.

В гимназията ежегодно се работи по различни европейски проекти. Ученическите стажове в Тулон, Тарб, Брест, Бордо, Анже, Нант - Франция, Рогози – Полша, в Гърция на о.Корфу са уникална възможност учениците, пътувайки, да усъвършенстват чужди езици и да опознаят нови светове и култури, да бъдат част от голямото европейско семейство.

Професионална земеделска гимназия "Добруджа"

Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Тутракан"
Директор: Пламен Славов | Телефон: 086/ 821 903 | 0894/ 419 599
Заместник-директор "Учебна дейност": инж. Гинка Борисова | Телефон: 0893/ 622 824
Заместник-директор "Учебно-производствена дейност ": Митат Осман | Телефон: 0895/ 708 732
E-mail: pzg_dobrudja@abv.bg
Уеб сайт: www.daskalo.com/pzgdobrudja

dobrudja Професионална земеделска гимназия “Добруджа”е създадена през 1909 г. като низше земеделско училище - първото от такъв тип в областта и четвърто в България. Вече повече от век запазва своите традиции и утвърждава собствен облик и ясна цел за бъдещето. През годините много негови възпитаници днес са утвърдени специалисти инженери, агрономи, земеделски производители, лекари, учители, зоотехници и други специалисти. По време на обучението си учениците ползват безплатен транспорт от местоживеенето до училище и обратно, общежитие и училищен стол, който предлага безплатна закуска и обяд. ПЗГ „Добруджа“ разполага със съвременна и модерна техника за обработка на 600 дка собствена земя, където учениците провеждат учебната и производствената си практика. В последните години училището има спечелени проекти по програма „Еразъм+“, благодарение на които учениците се запознават с тенденциите и новостите в развитието на Европейското земеделие. След завършване на гимназията учениците придобиват: диплома за средно образование; втора и трета степен на професионална квалификация по избраната професия; правоспособност за управление на МПС категории: „Ткт“, „В“и „С“; правоспособност за работа със земеделска техника категории „Твк“ и „Твк-З“. Животът в училището е пъстър и изключително интересен. Всеки се чувства ангажиран и полезен, има възможност да развива таланта си в различни извънкласните форми.

 

 

Профилирани гимназии:

Езикова гимназия "Пейо Яворов"

Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Бойка Войвода" №20
Директор: Магдалена Атанасова | Телефон: 086/ 824 174 | 0887/ 308 838
Заместник-директор "Административно-стопанска дейност": Миглена Илиева | Телефон: 0888/ 927 515
E-mail: inbox@eg-yavorov.com
Уеб сайт: www.eg-yavorov.com Facebook: Езикова гимназия "Пейо Яворов" - гр.Силистра

peyo yavorov Историята на училището от приемането на първия випуск през 1985/1986 е кратка като време и впечaтляваща като възможности и резултати за своите възпитаници. От своето създаване училището е ориентирано към предлагане на разнообразни възможности за личностно развитие на ученици и учители, и постигане на съизмерими резултати, което е неизменна част от облика на гимназията. На всеки избрал Езикова гимназия се предлага високо ниво на преподаване и овладяване на два чужди езика, благодарение на профилираната подготовка и изключителния професионализъм на учителите по чужд език; подготовка за сертифициране в рамките на учебните часове по английски език; обучение за получаване на Немска езикова диплома; подготовка на учениците изучаващи френски език за явяване на изпити за Френска езикова диплома-DELF към изпитните центрове в страната; подготовка за успешно кандидатстване в университетите в страната и чужбина; високо ниво на преподаване и обучение, ориентиранo към потребностите на учениците по всички учебни предмети; използване на иновативни методи на преподаване; атмосфера на сътрудничество между ученици, учители и родители; наситен с дейности училищен живот с незабравими училищни празници; възможности за допълнителна работа с ученици, желаещи да участват в олимпиади, конкурси и състезания; многообразие от занимания по интереси в сформираните клубни форми към проект за извънкласни дейности; постоянно обновяваща се материална база. За шансовете на възпитаниците на ЕГ говорят техните резултати: много добър успех на държавните зрелостни изпити /ДЗИ/, участия и призови места в различни конкурси, олимпиади и състезания. 95% от възпитаниците на ЕГ продължават обучението си в университетите в страната и чужбина и постигат много добри резултати. Голям процент от завършилите ученици следват в престижни университети в Англия, Германия, Франция, САЩ, Дания, Австрия, Холандия, Япония, Южна Корея, Китай. За кратката история на своето съществуване Гимназията е изпратила като посланици на интелекта и креативността свои възпитаници на престижни места във всички точки на света – сега те се изявяват в много и различни сфери – лекари, учители, инженери, артисти, архитекти, юристи, асистенти и преподаватели в престижни университети, научни работници, общественици и политици.

Природоматематическа гимназия "Свети Климент Охридски"

Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Москва" №21
Директор: Анелия Невска | Телефон: 086/ 882 645 | 0879/ 067 185
Заместник-директор "Учебна дейност": Веселина Георгиева | Телефон: 0898/ 654 950
Заместник-директор "Административно-стопанска дейност": д-р Мария Томова | Телефон: 0898/ 656 992
E-mail: pmg_ss@mail.bg
Уеб сайт: www.pmg-silistra.com Facebook: ПМГ "Св. Климент Охридски" - гр. Силистра

sveti kliment ohridski

Природоматематическа гимназия „Св.Климент Охридски“ е училище, основано от родолюбиви силистренци преди повече от век, през 1910 година.

Благодарение на нейните възпитаници, учители и родители, гимназията е едно от най-привлекателните учебни заведения за младите хора в областта с интерес към математиката, технологиите и природните науки.

Качественото образование е предпоставка за високото европейско самочувствие днес и успешна реализация в бъдещето.

 

 

 

 

 

 

Спортни:

Спортно училище "Дръстър"

Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Черно море" №10
Директор: Веселин Суров | Телефон: 086/ 822 460 | 0878/ 257 161
Помощник-директор "Учебна дейност": Анета Атанасова | Телефон: 0879/ 406 065
E-mail: ss_drustar@su-silistra.com
Уеб сайт: www.su-silistra.com

drustur

Спортно училище "Дръстър" е единственото на територията на област Силистра, в което учениците могат да получат специализирано обучение по спортна подготовка по 7 вида спорт – борба, лека атлетика, плуване, джудо, самбо, спортна стрелба и футбол. То е разкрито през 2005 г. със Заповед № РД 14-66 от 07.07.2005 г. на Министъра на образованието и науката Игор Дамянов, публикувана в Държавен вестник, брой 60 от 22 юли 2005 година.

Гордост за спортното училище са спечелените 575 медала от държавни и международни първенства и турнири, завоювани в периода от 2005 г. до 2017 г. включително.

Зад сиянието на медалите и възторга на победите са неуморния труд, амбицията и всеотдайността на ученици и учители, превърнали спортното училище в средище, в което се съчетават развитието на интелектуалните възможности, творческите интереси и реализиране на спортния талант на младите хора.

 

 

 

 

Средни:

Средно училище "Никола Йонков Вапцаров"

Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Дръстър" №38
Директор: Калоян Нейков | Телефон: 086/ 822 344 | 0894/ 419 580
Заместник-директор "Учебна дейност": Ясенна Пецова | Телефон: 0896/ 678 856
Заместник-директор "Учебна дейност": Жанет Любенова | Телефон: 0879/ 589 083
E-mail: vapcarov_sou@abv.bg
Уеб сайт: www.suvapcarov.com

nikola vapcarov СУ “Никола Йонков Вапцаров“ е наследник на началното крайгранично училище „Първи октомври“, изградено като българско непосредствено след Крайовската спогодба през 1940 и носи това име във връзка с окончателното връщане на гр. Силистра в границите на България. През 1953г. то прераства в основно училище и приема името на великият поет Никола Вапцаров. В началото на 80-те години ЕСПУ “Никола Йонков Вапцаров“- едно от трите най-големи училища в региона, става профилирано училище по изкуствата и хуманитарните предмети. Днес СУ “Никола Вапцаров“ е център за подготовка на ученици с интерес към хуманитарните и обществени науки - история, български език, география. В начален и среден етап продължава да съществува уникалната възможност за деца от града и региона, които наред с общообразователната подготовка да изучават и предмети по изкуствата- народни танци, балет, изобразително изкуство, музика. Осигурена е целодневна организация на учебния ден за учениците от начален етап в отлични условия, като училището разполага с оборудвани столови за кетърингово хранене и игротеки за провеждане на заниманията по отдих и забавни игри. Училището разполага с училищен автобус, предоставен от Министерство на образованието и науката. Училищната общност заедно с Училищното настоятелство работи по различни проекти, като голяма част от усилията са съсредоточени за подобряване на базата и условията за учене и труд, оборудване на кабинетите с модерна техника и широко използване на ИКТ.

https://www.livechatalternative.com/