Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.07.2022

Гр.Силистра, ул.“Симеон Велики“ 33, тел. 086 816 239, e-mail: mk.silistra@mail.bg

 

Статутът и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните се уреждат от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Съставът ѝ се определя със заповед на кмета на общината. За председател се определя заместник-кмет, а в състава се включват представители на общинската администрация, отговарящи за проблемите на образованието и здравеопазването, представители на дирекциите "Социално подпомагане", на полицията, както и педагози, психолози, юристи, лекари, общественици и др. Към Местната комисия работи Консултативен кабинет с квалифициран екип от обществени възпитатели – педагози и психолози, които съдействат на родителите и учителите при възпитанието на децата.

Съгласно закона, Комисията, съвместно с детска педагогическа стая и органите на образованието и при широкото съдействие на обществеността изпълнява следните задачи:

Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината, издирва и установява съвместно с инспекторите при детска педагогическа стая и дирекция "Социално подпомагане" малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие;

Разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни (8-13г.) и непълнолетни (14-18г.) с настоящ адрес в общината по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани; налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и ги привежда в изпълнение;

Подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си, като им предлага безплатни консултации и възпитателна работа с обществен възпитател;

Съдейства на децата, излезли от социално-педагогическите интернати, от възпитателните училища-интернати, от поправителните домове и приютите за безнадзорни деца, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;

Разработва и изпълнява програми по превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Организира различни спортни, културни, социални, образователни и други дейности и мероприятия с цел осмисляне на свободното време на децата и младежите и създаване на положителни модели на поведение.

Анализира тенденциите на престъпността и противообществените прояви на деца и на рисковите фактори, които оказват влияние върху нейната динамика;

Взаимодейства с всички институции на територията на общината, които имат пряко отношение към малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви.