Z6_PPGAHG80014P00QJJEBL9C3K04
Z7_PPGAHG80014P00QJJEBL9C3KK5

Закон за управление на отпадъци

Дата на публикуване: 03.06.2021
Последна актуализация: 04.06.2021

В съвременния и забързан делник отговорното отношение на всеки, към околната среда има все по-голямо значение за нейното качество. Един от основните проблеми пред обществото свързан с опазване на околната среда за следващите поколения е управлението на отпадъците. Генерирането на най-различни по произход, вид, качества и количества отпадъци и тяхното устойчиво управление представлява отговорност и предизвикателство, както към причинителите им така и към изграденaтa инфраструктура свързанa с управлението на различните отпадъчни потоци. Йерархията в управлението им е разписана в Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и е следната:

1. предотвратяване на образуването им;
2. подготовка за повторна употреба;
3. рециклиране;
4. друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;
5. обезвреждане.

Съгласно ЗУО организирането на управлението на битовите и строителните отпадъци, образувани на територия на Общината е в отговорност на Кмета на Общината. Той осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица по чл. 35 от ЗУО, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане. В тази връзка Община Силистра на база договор е възложила тази дейност на “Синева” ЕООД - за гр. Силистра и селата Айдемир и Калипетрово, и на “Астон сервиз” ООД – за останалите 16 населени места (села) от общината. Събраните битови отпадъци се извозват до регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Дулово, Ситово и Главиница.

Основните отговорности на Кмета на Общината посочени в чл. 19, ал. 3 от ЗУО и организацията на управлението на дейностите с отпадъците на територията на Община Силистра са представени по долу, както следва:

1. Осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други.

На територията съдовото стопанство за събиране на битовите отпадъци е представено от няколко различни по вид и обем съда. Тяхното разпределение в различните зони на гр. Силистра и останалите населени места от общината е базирано, на функционалния тип на териториите, които те обслужват (вид застрояване, възможност за обслужване от техниката за събиране и извозване и др.). Разположените съдове за битови отпадъци в населените места са три вида:
- съдове тип “Бобър” с обем 1,1 м3 – 934 бр.
- съдове тип “Бургаски” с обем 4м3 - 115 бр.
- Контейнери тип “КО” с обем 1м3 - 75 бр.
- индивидуални съдове с обем 110 л. – 1370 бр.
- кошчета за дребни отпадъци (от метал и бетон) – 267 бр.

През отоплителния период се разполагат и допълнителни метални съдове за отделно събиране на сгур.

Съдовете за събиране на отпадъците на територията на населените места са собственост на лица извършващи дейности по сметосъбиране и сметоизовзване (“Синева” ЕООД, “Ербауер” ЕООД), както и на Община Силистра. В гр. Силистра са разположени общо:
- съдове тип “Бобър” с обем 1,1 м3 – 411 бр.
- съдове тип “Бургаски” с обем 4м3 - 61 бр.
- контейнери тип “КО” с обем 1м3 - 50 бр.
- кошчета за дребни отпадъци (от метал и бетон) – 267 бр.

В селата Айдемир и Калипетрово системата за събиране на битовите отпадъци е изградена с използването основно на индивидуални съдове с обем от 110 литра. Освен тях има и разположени и съдове тип “Бобър” с обем от 1,1 м3 (основно в райони с блоково застрояване) , а в по-трудно достъпните места са разположени контейнери тип “Бургаски” с обем 4м3.

В тези населени места бройката на разположените съдове е съответно:

За с. Калипетрово:
- съдове тип “Бобър” с обем 1,1 м3 – 50 бр.
- съдове тип “Бургаски” с обем 4м3 - 27 бр.
- контейнери тип “КО” с обем 1м3 - 10 бр.
- индивидуални съдове с обем 110 л. – 500 бр

За с. Айдемир:
- съдове тип “Бобър” с обем 1,1 м3 – 98 бр
- съдове тип “Бургаски” с обем 4м3 - 27 бр.
- контейнери тип “КО” с обем 1м3 - 15 бр.
- индивидуални съдове с обем 110 л. – 870 бр

В останалите 16 населени места от общината системата за събиране на битовите отпадъци е изградена с използването само на съдове от тип “Бобър” с обем 1,1 м3, като общия брой на разположените съдове е 375. Разпределението им по населените места е представено по-долу в таблицата:

Населено място

Общ брой съдове за отпадъци, чрез който се предоставя услугата по организирано сметосъбиране и сметоизвозване

1

с. Проф. Иширково

63

2

с. Брадвари

52

3

с. Сребърна

45

4

с. Йорданово

32

5

с. Смилец

25

6

с. Ветрен

27

7

с. Полк. Ламбриново

16

8

с.Сърпово

3

9

с. Бабук

35

10

с. Казимир

10

11

с. Майор Ценович

6

12

с. Срацимир

28

13

с. Българка

8

14

с. Богорово

11

15

с. Главан

9

16

с. Поп Кралево

5

ОБЩО

375

2. Събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им.

Услугите по обслужване на разположените съдове за събиране на битовите отпадъци (посочени в т.1) на територията на Община Силистра се осъществява на база сключени договори. Дейността се извършва от фирма “Синева” ЕООД - за територията на гр. Силистра и селата Айдемир и Калипетрово, и фирма “Астон сервиз” ЕООД - за останалите 16 населени места от общината. Ежегодно до края на месец октомври със Заповед на Кмета на Община Силистра се определят районите на организираното сметосъбиране и честотата на сметоизвозване.

Райони, включени в системата на организирано сметосъбиране и извозване на битови отпадъци

Честота на осблужване (в пъти / месечно)

През зимата / През лятото

Съд с обем 1,1 м3 тип “Бобър”

Съд с обем с обем 4м3 тип “Бургаски”

индивидуални съдове с обем 110 л

А. гр. Силистра

30/30

8/12

 

Б. Населени места

 

 

 

1. с. Айдемир

8/12

4/8

8/8

2.с. Калипетрово

8/12

4/8

12/12

3. с. Проф. Иширково

2/3

-

-

4. с. Брадвари

2/3

-

-

5. с. Сребърна

2/3

-

-

6. с. Йорданово

2/3

-

-

7. с. Смилец

2/3

-

-

8. с. Ветрен

2/3

-

-

9. с. Полк. Ламбриново

2/3

-

-

10. с.Сърпово

2/3

-

-

11. с. Бабук

2/3

-

-

12. с. Казимир

2/3

-

-

13. с. Майор Ценович

2/3

-

-

14. с. Срацимир

2/3

-

-

15. с. Българка

2/3

-

-

16. с. Богорово

2/3

-

-

17. с. Главан

2/3

-

-

18. с. Поп Кралево

2/3

-

-

3. Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в гр. Силистра се осъществява съгласно сключени договори за дейностите по поддържане чистотата на улици, тротоарни и озеленени площи, междублокови пространства и др. територии за обществено ползване. Изпълнител на дейностите е “Синева” ЕООД. Почистването на уличните платна, тротоарите и площада се извършва ежедневно по предварително зададен график. Неколкократно през годината се извършва миене на улици, тротоари и градският площад. Контрол по дейностите се осъществява от служител към отдел “Инвестиционно проектиране и околна среда” при Община Силистра.

Поддържането на зелените площи (косене, зацветяване, кастрене на клони и др.), в междублоковите пространства и парковете също се осъществява от горепосоченото дружество.

4. Избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци.

На територията на община Силистра се разполага към момента едно регионално съоръжение за обезвреждане на неопасни (битови) отпадъци. Регионалното депото за неопасни отпадъци е разположено на около 8 км югоизточно от градът, граничещо със съществуващото сметище експлоатирано 22 години до започване на строителството на новото депо. Паралелно с изграждането на новото депо старото е затворено и рекултивирано. Теренът върху, който се разполага е собственост на община Силистра. Депо обслужва населението на общини Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Дулово, Ситово и Главиница.

Регионалното депо се класифицира, като депо за неопасни отпадъци. Изграждането на депото е осъществено с помощта на финансовата помощ на предприсъединителния финансов инструмент на Европейски съюз – Програма ИСПА. С негова помощ е изградена основната инфраструктура на депото (Етап І) – напълно изградени и готови за експлоатация първа, втора и трета клетка, и частично изградена четвърта. В обекта също така са изградени всички обслужващи сгради, съоръжения и доставена нужната тежка механизация. Доизграждането на клетка четири представлява етап ІІ от депото, и ще се състои в полагане на долен изолационен екран и дренажната система на клетката.

Площта върху, която се разполага депото възлиза на 146,17 дка., от които 90,36 дка. се заемат от клетки да отпадъци. Общия проектен капацитет на депото възлиза на 1 070 930 м3 (1 011 416 тона). Годишното разрешено количество на отпадъците, които се депонират възлиза на 40 500,4 тона (110,96 тона / ден). Експлоатационния срок до запълване на всички клетки (от 1 до 4) възлиза на 25 години. Депото е въведено в експлоатация през м. ноември 2016 г.

В изградените клетки се приемат и депонират само битови, производствени неопасни и ограничени количества строителни отпадъци отговарящи на критериите за прием, и в съответствие с условията за експлоатация посочени в издаденото Комплексно разрешително № 180-Н1 / 2009 г. от Министъра на околната среда и водите.

Управлението на депото се извършва от Община Силистра посредством специално създадено общинско предприятие “Регионално депо за битови отпадъци”, което се явява Оператор. Цената за обезвреждане на отпадъците е съответно:
- Битови отпадъци от общини членки на РСУО - 15 лв / тон.
- Битови отпадъци от физически и юридически лица - 50 лв / тон.
- Строителни и производственни отпадъци - 9 лв / тон.
- Опасни отпадъци, които могат да се приемат съгл. КР - 80 лв/тон.

Към посочените цени следва да бъде добавено и отчислението по чл. 60 на Закона за управление за отпадъците в размер от 9 лв, както с съответния размер на отчислението за текущата година съгл. чл. 20 от Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, както следва:
- за 2017 г. - 40 лв./ тон;
- за 2018 г. - 45 лв./ тон;
- за 2019 г. - 57 лв. / тон;
- за 2020 г. и всяка следваща година - 95 лв./тон.

В останалите населени места на територията на община Силистра за старите селски сметища е издадена Заповед № 1326 / 04.08.2009 на кмета на общината за преустановяване на експлоатацията им, и депонирането на площадките на битови и строителни отпадъци. В резултат на въвеждане на организирано сметосъбиране и извозване на битовите отпадъците през 2009 г. от всички населени места от общината са създадени условия тези площадки да не се използват.

В резултат на изпълнението на проект за закриване и рекултивация на стари сметищни площадки финансиран от ПУДООС в рамките на ОПОС 2007-2013 г. по проект “Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“ в селата Айдемир и Калипетрово през 2015 година бяха рекултивирани 2 бр. сметища. Общата площ, което е рекултивирана възлиза на 45 дка., а предоставените средства за извършване на нужните дейности беше 1 442 729 лева.

Освен вече изграденото регионално съоръжение за депониране на неопасни отпадъци на Община Силистра е определила терен - частна общинска собственост, и е стартирала изпълнението на проект за изграждането на “Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци (в т.ч и компостиране на зелени отпадъци)”. Определената площадка (имот с идентификатор 66425.14.122 и 66425.14.32) се разполага в непосредствена близост до площадката на Регионалното депо за неопасни отпадъци. В инсталацията е заложено да бъдат третирани общо 55 000 тона отпадъци годишно в т.ч 8000 тона биоразградими (зелени) отпадъци. Инсталацията има два основни модула – инсталция за сепариране на смесено събрани неопасни битови отпадъци и открита инсталция за компостиране на биоразградими отпадъци. Финансирането на обекта е на база Постановление № 209 от 20 август 2009 г. за осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци, както и със средства от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) при МОСВ.

5Организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната община.

СъгласноНаредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ. бр.89 от 13 Ноември 2012г. ) “строителни отпадъци”са отпадъци, получени вследствие на строително-монтажни работи и премахване, включващи минерални отпадъци, пластмаси, метал, хартия, изолационни материали, дърво, азбест, други опасни отпадъци и др., съответстващи на кодовете на отпадъци от група 17 от приложение № 1 на Наредба № 2 / 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г.). Освен това в нея е дадено определение и на "текущ ремонт" на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:
а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности, като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

На ниво местно самоуправление управлението на строителните отпадъци ( в т.ч и на ремонтна дейност в домакинствата) е базирано на Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, и поддържане и опазване на чистотата на територията на община Силистра (Наредбата). Съгласно чл. чл. 95, ал. 9 от нея извършването на текущ ремонт(в т.ч и текущи ремонт на жилища) или други вид обекти, за които не се издава строително разрешение и при които общото количество строителните отпадъци и излишните земни маси не надвишава 1 куб.м за целия ремонт отговорните по чл. 94 лица подават по образец заявление за издаване на разрешение, въз основа на което кметът на общината издава Разрешение за третиране и транспортиране на строителните отпадъци и излишните земни маси. Дейността по събирането и транспортирането на строителни отпадъци от ремонтна дейност образувани от домакинствата на територията общината съгл. чл. 93, ал. 4 то Наредбата се извършва от лицата, с които Общината е подписала договор за предоставяне на услугите по организирано сметосъбиране на територията на населените места. Събраните строителни отпадъци се обезвреждат на регионалното депо за отпадъци.

Цената за обезвреждане на 1 тон строителни отпадъци е 9 лева. Към посочената цена следва да бъде добавено и отчислението по чл. 60 на Закона за управление за отпадъците в размер от 9 лв. , както с съответния размер на отчислението за текущата година съгл. чл. 20 от Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, както следва:
- за 2017 г. - 40 лв./ тон;
- за 2018 г. - 45 лв./ тон;
- за 2019 г. - 57 лв. / тон;
- за 2020 г. и всяка следваща година - 95 лв./тон.

6. Организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци.

„Масово разпространени отпадъци“ са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.

6.1 Разделно събиране на отпадъците от опаковки.

Разделното събиране на отпадъците от опаковки на територията на Община Силистра се извършва съгласно Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки, както и местната нормативна база в тази област. В изпълнение на задълженията произтичащи от тях Кмета на Община Силистра е сключил договор с “Екопак България” АД - организация по оползотворяване на отпадъците от опаковки. Предмет на договора е организирането от “Екопак България” АД на система за разделно събиране, транспортиране, временно съхранение, сортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки от домакинствата, търговските и административните обекти на територията община Силистра. Изградената система обхваща целевите населени места на територията на общината съгласно чл. 23 от Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки (населени места с население над 5000 жители), и включва гр. Силистра и близките големи села Айдемир и Калипетрово. Системата е изградена с използването на на т.нар контейнери рип “Иглу” с общ обем в точка 4500 л. В една точка има разположени 3 броя контейнери:
- Син контейнер – за събиране на хартиени и картонени отпадъци от опаковки
- Жълт контейнер – за събиране на пластмасови и метални опаковки
- Зелен контейнер – за събиране на стъклени опаковки

При населени по постоянен адрес към м. декември, 2015 год. на гр. Силистра от 44 625 жители на територията на гр. Силистра от има обособени 112 точки с общ брой контейнери 336 бр. с което удовлетворява изискването на чл. 24 т.”а” на Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки, на всеки 400 жители система да осигурява една точка с общ обем на съдовете минимум 3300 л.

Домакинствата, административните, социални и обществени учреждения следва да ползват така изградената система, в т.ч и разделно събрани битови отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло различни от опаковки.

При изрично заявяване от страна на административните, социални и обществени учреждения дружеството може да осигури безплатно съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки – картонени кошчета с обем 45 л. предназначени за училища и детски градини.

Честотата на обслужване, е както следва:
- Сини контейнери тип „Иглу“ – три пъти месечно
- Жълти контейнери тип „Иглу“ – два пъти месечно
- Зелени контейнери тип „Иглу“ – един път на три месеца, при запълване на 70 % от контейнерите

Всички разходи по обслужването на контейнерите се осигуряват и са за сметка на „Екопак България“ АД.

6.2 Oтпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства

Община Силистра осъществява дейностите по събиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в партньорство с лице притежаващо документ по чл. 35 Закона за управление на отпадъците (“Надин 22” ЕООД). Дружеството извършва дейностите дейностите по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и предаване за рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от тях.

Площадката, на която се извършва събиране, съхраняване се намира в гр. Силистра, пром. зона ”Запад” ( в района на ЖП гара Силистра) а площадката, на която се разкомплектоват ИУМПС се намира в с. Калипетрово, и се намира в зона съгл. ОУП на Община Силистра са допустими такива дейности. ИУМПС намиращи се на общински или държавен терен, на които собствениците не предприемат действия за тяхното преместване в срок съгл. чл. 28, ал. 4 ( от един месец) от Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, и поддържане и опазване на чистотата на територията на община Силистра, след издаване на заповед на кмета на общината се преместват принудително на площадката. В случай че не бъдат потърсени след принудителното преместване в срок от 14 дни ИУМПС подлежат на разкомплектоване.

6.3 Отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕУ).

Дейностите по събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕУ) Община Силистра осъществява в партньорство с "Елтехресурс" АД (организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване). Дружеството е партньор на големите търговски вериги (“Кауфланд”, “Лидл”) в т.ч и такива за черна и бяла техника в страната. В обектите на въпросните вериги гражданите могат да върнат ИУЕЕО в същото количество, от сходен вид и изпълняващо същите функции, както и закупеното от тях.

Събирането на ИУЕЕУ от домакинствата се извършва при организиране на кампании от Дружеството, и ежемесечно след предварителна заявка от лицата притежатели на такива отпадъци на национален телефон 0800 14 100. В рамките на провежданите кампании безплатно се приемат всички видове електрически и електронни уреди без значение от състоянието им, вида, размера, състоянието им, година на производство, търговската им марка и т.н. Могат да бъдат предавани напр: телевизори, хладилници, готварски, отоплителни и микровълнови печки, перални, сешоари, видокасетофони, телефони, компютри, монитори, съдомиялни и сушилни машини, миксери, пасатори, прахосмукачки, радио приемници, шевни машини, и друго електрическо и електронно оборудване, коeто работи на ел. ток или батерии. Услугата е безплатна и дори с малък бонус за клиентите – физически лица, под формата на ваучер в зависимост от големината на уреда, които могат да се използват при покупка от магазин “Технополис”.

6.4 Отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА).

За организиране екологосъобразното управление на негодни за употреба батерии и акумулатори Община Силистра има е сключила договор с “Екобатери” АД – организация за оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА). В връзка с неговото изпълнение Дружеството организира изграждане и прилагане на система за събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА, образувани на територията на община Силистра. Във връзка с това в 46 търговки обекта представляващи задължени лица по смисъла на чл. 35, ал. 1 от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори са включени в системата, и в тях гражданите могат да върна без заплащане от портативни и/или автомобилни НУБА от същия вид, който продават в търговския обект.

6.5 Отпадъци от излезли от употреба гуми (ИУГ).

Съгласно Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми и местната нормативна уредба за организиране екологосъобразното управление на излезли от употреба гуми (ИУГ) следва лицата, които ги пускат на пазара да осигурят възможност за приемане им от крайните потребители в местата на продажбата и на смяната им. Информация за местата, където крайните потребители биха могли да предадат ИУГ следва да се осигурява чрез обява на интернет страницата (ако има такава), или на видно място в обекта от лицата, извършващи продажба и смяна на гуми.

6.6 Отпадъци от отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Съгласно Наредбата за отработените масла и отпадъчни нефтопродукти и местната нормативна уредба за организиране екологосъобразното управление лицата, които пускат на пазара масла са отговорни за разделното им събиране, съхраняването, транспортирането и оползотворяването, както и за екологосъобразно обезвреждане на отработените масла, които не могат да бъдат оползотворени. Лицата, които извършват продажба на масла на крайните потребители, предназначени за употреба в моторни превозни средства, са длъжни да осигурят безплатно на крайния потребител информация, поставена на видно място на територията на обекта, относно местата за смяна на маслата след употребата им и възможните опасности за здравето и риска за околната среда при неправилно манипулиране.

Събирането и/или съхраняването на отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти следва да се извършва:
1. в места за смяна на отработени масла;
2. на площадки за предварително съхраняване по смисъла на § 1, т. 27 от допълнителните разпоредби на Закона за управление - в резултат на експлоатацията на техника и оборудване;
3. в събирателни пунктове, обособени самостоятелно или като част от площадките, на които са разположени съоръжения и инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Местата за смяна на отработени масла, площадките за предварително съхраняване и събирателните пунктове за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по чл. 24, както и обособените части от площадки, на които се извършват дейности с отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти.

7. Регионално сдружение на общините за управление на отпадъците

Регионите, включващи общините, които ползват общо регионално депо са определение Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г. (НПУДО 2009-2013 г.) – приета с решение № 1 / 09.01.2009 г. на Министерски съвет е приета. Регионалното депо на регион Силистра е изградено на територията на община Силистра. То следва да обслужва населението от шест общини: Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Дулово, Ситово, и Главиница. Тези общини определени с НПУДО 2009-2013, създават регионална система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци. Към настоящия момент единственото регионално съоръжение за третиране на отпадъци въведено в експлоатация е регионалното депо. Както и в т. 4 е посочено второто регионално съоръжение, за третиране на отпадъци е “Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци(в т.ч и компостиране на зелени отпадъци)”, на което все още не са завършили СМР.

На 16 юни 2014 г. е създадено Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Силистра (РСУОРС) с Решение № 1 по Протокол № 1 / 16.06.2014 г. на Общото събрание. Общото събрание на регионалното сдружение се състои от кметовете на общините Силистра, Алфатар, Кайанрджа, Дулово, Ситово и Главиница. Областния управител на област Силистра също участват в Регионалното сдружение, но без право на глас при вземането на решения.

 

8. Разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци. Места за на елементите на системата за разделно събиране на отпадъци и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане.

На територията на община Силистра, както беше упоменато в т. 4 се изгражда съоръжение за компостиране на биоразградими отпадъци. То е част от “Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци(в т.ч и компостиране на зелени отпадъци)”, чието изграждане все още не е завършило. Като местоположение то е в непосредствена близост до площадката на регионалното депо, и попада в имот с идентификатор 66425.14.122 и 66425.14.32. В него се предвижда да постъпват разделно събрани биоразградими (основно зелени) отпадъци от паркове, зелени площи, пазари и бита генерирани на територията на община Силистра. Предвижданията на проекта са постъпилите органични отпадъци да бъдат раздробени, оформени на купове с размесване без допълнително въвеждане на кислород по време на интензивната ферментация. Годишният входящ капацитет на площадката за компостиране е оразмерен на 8 000 тона/год.

9Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община

https://www.livechatalternative.com/