Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KL3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I5
Заповеди за допускане на ПУП-ПРЗ Заповеди за одобряване на ПУП-ПРЗ

Подробни устройствени планове

Дата на публикуване: 18.07.2022
Последна актуализация: 22.07.2022
https://www.livechatalternative.com/