Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CO2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S85

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.01.2022

Банкова сметка за плащане към услуги "ГРАО":
Банка ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG50STSA93008402675600
Код за плащане: 447000

 

Банкова сметка за плащане към услуги по Устройство на територията“,“Общинска собственост“ и „Стопански дейности“ :

Банка ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG50STSA93008402675600
Списък на кодове за вид плащане:
448001 - Такси технически услуги
448007 - Такси за административни услуги
448090 - Други общински такси

447000 - Други не данъчни приходи

 

Банкова сметка за плащане към услуги „Местни данъци и такси“:
Банка ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG50STSA93008402675600

Списък на кодове за вид плащане:

 • 44 14 00 - Патентен данък
 • 44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти
 • 44 22 00 - Данък върху наследствата
 • 44 23 00 - Данък върху превозните средства
 • 44 24 00 - Такса за битови отпадъци
 • 44 25 00 - Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
 • 44 28 00 - Туристически данък
 • 44 34 00 - Приходи от пътен данък
 • 44 65 00 - Глоби, санкции и неустойки
 • 44 70 00 - Други не данъчни приходи
 • 44 80 07 - Административни услуги
 • 44 80 13 - Такса куче
https://www.livechatalternative.com/