Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OP0
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ16P4

Инвестиции

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 18.07.2022

Община Силистра се грижи за насърчаване на инвестициите. Основните цели, които Общината се стреми да постигне са:

  • повишаване конкурентоспособността на икономика на Община Силистра, чрез нарастване на инвестициите за научни изследвания, иновации и технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност при спазване принципите на устойчивото развитие;
  • подобряване на инвестиционния климат;
  • създаване на нови и високопроизводителни работни места.

Поземлен имот с идентификатор 66425.518.3 по кадастралната карта на гр. Силистра, с площ 14 763 кв. м, находящ се на ул. „П. Бояджиев”

Силистра

Поземлен имот с идентификатор 66425.518.2 по кадастралната карта на гр. Силистра, с площ 46 996 кв. м, находящ се на ул. „П. Бояджиев”

Силистра

Поземлен имот с идентификатор 66425.514.39 по кадастралната карта гр. Силистра, ПЗ „Запад”, с площ 2 832 кв. м

Силистра

Поземлен имот с идентификатор 00895.503.146 по кадастралната карта на с. Айдемир, ПЗ „Запад”, с площ 1 572 кв. м

Айдемир

Поземлен имот с идентификатор 41143.500.1111 по кадастралната карта на с. Калипетрово, с площ 11245 кв. м, заедно с построените в него сгради с обща ЗП 2014 кв. м  (бивш Дом „Майка и дете”)

Калипетрово

Поземлен имот с идентификатор 41143.501.16 по кадастралната карта на с. Калипетрово, с площ 8 102 кв. м

Калипетрово

Поземлен имот с идентификатор 41143.501.17 по кадастралната карта на с. Калипетрово, с площ 8 446 кв. м

Калипетрово

https://www.livechatalternative.com/